Ny reguleringsplan Brynsbakken

Bane NOR har startet arbeidet med ny reguleringsplan for Brynsbakken-prosjektet, som skal gi økt kapasitet for togtrafikk i Osloregionen. Det første som skal gjøres er å bestemme hva som skal utredes.

  • Prosjektnyheter
  • Kapasitetsøkning i Brynsbakken i Oslo

Publisert: 17. januar 2023 klokken 13:38

Oppdatert: 29. november 2023 klokken 10:06

Utbyggingen rundt Middelalderparken i Oslo.

Det pågår store arbeider på jernbanen i Oslo, som her ved middelalderparken. Prosjektet i Brynsbakken bidrar til å øke kapasiteten for persontrafikk. Foto: Bane NOR

Formålet med prosjektet er å forenkle sporområdet i Brynsbakken, øst for Oslo S. Dette vil gi økt kapasitet på banestrekningene Hovedbanen, Gardermobanen og Gjøvikbanen. Togene vil få kortere ventetid, noe som gjør det mulig å kjøre åtte ekstra tog hver vei i rushtiden.

Litt historikk

Bystyret i Oslo vedtok i 2021 en reguleringsplan for Brynsbakken. Det kom inn en stor mengde klager på vedtaket, og Statsforvalteren i Oslo og Viken vedtok i mars 2022 å kjenne planvedtaket ugyldig.

Årsaken var at Statsforvalteren mente at enkelte alternativer, der deler av banen var lagt under lokk, ikke var utredet godt nok. Dette innebærer at det må utarbeides en ny reguleringsplan, der lokkalternativene utredes bedre.

På Oslo kommunes nettsider kan du se alle dokumenter i den forrige plansaken.

Veien fremover

Hva som skal utredes i reguleringsplanprosessen blir bestemt i et planprogram, et dokument man kan kalle en «plan for planen». Dette planprogrammet blir lagt ut på høring og skal fastsettes av politikerne i Oslo kommune. Bane NOR har dialog og samarbeid med Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune om hva som skal inkluderes i planprogrammet.

Når planprogrammet er fastsatt begynner arbeidet med reguleringsplanen. Reguleringsplanen skal også legges ut til høring og offentlig ettersyn, og skal behandles politisk med vedtak i Oslo Bystyre.  

Slik ser den foreløpige fremdriften ut:

  • Høring planprogram: våren 2024
  • Høring reguleringsplan: 2025
  • Oppstart byggearbeider: 2030
  • Bygging ferdig: 2032  

     

Innspill til planen

I et prosjekt som dette skal de som blir berørt få tilgang til informasjon om planene. De skal også få komme med innspill og forslag, og få svar på spørsmål. Et godt eksempel fra den første reguleringsplanen er at det kom inn bekymringer om skoleveien til barn som bor i Kværnerbyen og går på skole på Vålerenga. I våre første planer så vi for oss et trappetårn for å få en snarvei til skolen. Dette var mange negative til og vi fant en annen løsning med en ny bru som korter inn forbindelsen noe, uten at det er behov for en stor trappekonstruksjon.

Det var mange ønsker lokalt om å opprettholde forbindelsen Tranga. Dette var i utgangspunktet ikke en del av våre planer, men vi så at det lot seg gjøre, og la inn forbindelsen i planarbeidet. Det har også vært mange tilbakemeldinger på anleggsgjennomføringen. Dette er noe vi vil legge stor vekt på når vi går videre. Det er viktig å understreke at et prosjekt er begrenset til det området som omtales i planprogrammet. Innspill som gjelder tiltak utenfor planområdet kan vi ikke ta hensyn til.

Infomøter og kontakt

Bane NOR tar sikte på å arrangere åpne informasjonsmøter i forbindelse med høring av både planprogrammet og selve reguleringsplanen. Informasjon om tid og sted for disse møtene vil bli varslet, blant annet på vår egen nettside og i kunngjøringsannonser  

Dersom du ønsker å ha direkte dialog med oss ber vi om at du kontakter oss for å avtale et møte.


Publisert: 17. januar 2023 klokken 13:38

Oppdatert: 29. november 2023 klokken 10:06