Ny reguleringsplan Brynsbakken

Bane NOR har startet arbeidet med ny reguleringsplan for Brynsbakken-prosjektet, som skal gi økt kapasitet for togtrafikk i Osloregionen. Det første som skal gjøres er å bestemme hva som skal utredes.

  • Planprosjekt
  • Oslo
  • Gardemobanen
  • Gjøvikbanen
  • Hovedbanen
  • Nyhet
  • Kapasitetsøkning i Brynsbakken i Oslo
Utbyggingen rundt Middelalderparken i Oslo.

Det pågår store arbeider på jernbanen i Oslo, som her ved middelalderparken. Prosjektet i Brynsbakken bidrar til å øke kapasiteten for persontrafikk. Foto: Bane NOR

Formålet med prosjektet er å forenkle sporområdet i Brynsbakken, øst for Oslo S. Dette vil gi økt kapasitet på banestrekningene Hovedbanen, Gardermobanen og Gjøvikbanen. Togene vil få kortere ventetid, noe som gjør det mulig å kjøre åtte ekstra tog hver vei i rushtiden.

Litt historikk

Bystyret i Oslo vedtok i 2021 en reguleringsplan for Brynsbakken. Det kom inn en stor mengde klager på vedtaket, og Statsforvalteren i Oslo og Viken vedtok i mars 2022 å kjenne planvedtaket ugyldig.

Årsaken var at statsforvalteren mente at enkelte alternativer, der deler av banen var lagt under lokk, ikke var utredet godt nok. Dette innebærer at det må utarbeides en ny reguleringsplan, der lokkalternativene utredes bedre.

Veien fremover

Hva som skal utredes i reguleringsplanprosessen blir bestemt i et planprogram, et dokument man kan kalle en «plan for planen». Dette planprogrammet skal behandles politisk, og blir lagt ut på offentlig høring. Bane NOR har dialog og samarbeid med Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune om hva som skal inkluderes i planprogrammet.

Du finner utkast til planprogram nederst i denne saken. Vi gjør oppmerksom på at dette er et arbeidsdokument, og at det vil skje endringer før det legges ut på høring. Når planprogrammet er fastsatt begynner arbeidet med reguleringsplanen. Den skal også behandles politisk, med vedtak i Oslo Bystyre, og legges ut til offentlig høring og ettersyn.

Slik ser den foreløpige fremdriften ut:
•    Høring planprogram: 2. kvartal 2023
•    Høring reguleringsplan: 1. kvartal 2025
•    Oppstart byggearbeider: 2030
•    Bygging ferdig: 2032

Her kan du lese mer om hvordan du skriver et høringsinnspill.

Innspill til planen

I et prosjekt som dette skal de som blir berørt få tilgang til informasjon om planene. De skal også få komme med innspill og forslag, og få svar på spørsmål. Et godt eksempel fra den første reguleringsplanen er at det kom inn bekymringer om skoleveien til barn som bor i Kværnerbyen og går på skole på Vålerenga. I våre første planer så vi for oss et trappetårn for å få en snarvei til skolen. Dette var mange negative til og vi fant en annen løsning med en ny bru som korter inn forbindelsen noe, uten at det er behov for en stor trappekonstruksjon.

Det var mange ønsker lokalt om å opprettholde forbindelsen Tranga. Dette var i utgangspunktet ikke en del av våre planer, men vi så at det lot seg gjøre, og la inn forbindelsen i planarbeidet. Det har også vært mange tilbakemeldinger på anleggsgjennomføringen. Dette er noe vi vil legge stor vekt på når vi går videre. Det er viktig å understreke at et prosjekt er begrenset til det området som omtales i planprogrammet. Innspill som gjelder tiltak utenfor planområdet kan vi ikke ta hensyn til.

Infomøter og kontakt

Bane NOR tar sikte på å arrangere åpne informasjonsmøter i forbindelse med både planprogrammet og selve reguleringsplanen. Informasjon om tid og sted for disse møtene vil bli varslet, blant annet på vår egen nettside og i kunngjøringsannonser.

Dersom du ønsker å ha direkte dialog med oss ber vi om at du kontakter oss for å avtale et møte.