Nye visjoner for Moelv sentrum

Politikere i Ringsaker kommune fikk denne uken presentert en ny mulighetsstudie med visjoner for fremtidig utforming av Moelv stasjon og knutepunkt. Studien er en del av arbeidet med kommunedelplanen for dobbeltspor mellom Brumunddal og Moelv.

 • Planprosjekt
 • Prosjektnyheter
 • Dobbeltspor mellom Brumunddal og Moelv
 • Dovrebanen

Publisert: 27. februar 2023 klokken 15:13

Illustrasjon av Moelv i en større sammenheng

Moelv i en større sammenheng Foto: A-lab arkitekter

Moelv by kan oppleve stor vekst i årene som kommer. Det planlegges blant annet ny E6 og ny Mjøsbru. Samtidig jobber Bane NOR med nytt dobbeltspor mellom Moelv og Brumunddal. Det er også muligheter for at nytt hovedsykehus for Innlandet blir bygget i Moelv.

Med dette bakteppet blir fremtidig utforming av knutepunktet rundt Moelv stasjon ekstra viktig. Mulighetsstudiet, som politikerne nå fikk presentert, skal øke kunnskapsnivået og beslutningsgrunnlaget for fremtidig utforming av Moelv sentrum. Funksjoner og utforming ved Moelv stasjon er vurdert, samtidig som det legges til rette for utvikling av gode byrom med urbane kvaliteter. Spesielt viktige temaer er trafikkavvikling, parkering, byform og bystruktur.

Jernbanen står i en særstilling for å få utslippene fra transport ned, og bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling. Som transportform jernbanen er tilnærmet nullutslipp, energieffektiv, har høy kapasitet og lavt arealforbruk. I tillegg bidrar jernbanen også til en bærekraftig tettstedsutvikling på og rundt stasjonene, noe som forsterker jernbanens miljøfortrinn. Fortetting rundt knutepunkt vet vi er bra. Tettere bebyggelse gir lavere energiforbruk til oppvarming, redusert transportbehov og tydelig reduksjon i bilbruk.

Hva viser mulighetsstudien?

Moelv har en attraktiv plassering i midten av Mjøsbyene, og har et stort potensiale til å bli stedet hvor folk har lyst til å bo. Det kan bli et kraftsentrum i regionen med et pulserende sentrumsliv som springer ut ifra stasjonsområdet.

For å oppnå dette anbefales det blant annet å:

 • Etablere en ringvei for å bedre fordele trafikk og skape fleksibilitet til å etablere gode kollektivsløyfer.
 • Etablere mulighet for sentrumsutvikling på begge sider av jernbanen
 • Skape et aktivt og utvidet sentrum som legger til rette for mangfold og felleskap, med Storgata og Stasjonsområdet som det miljøvennlige hjertet.
 • Utvikle kompakte og fleksible løsninger som kan håndtere endringer i mobilitet, utvikling og innhold i Moelv sentrum.

Se hele presentasjonen om mulighetsstudien (MERK! Stor filstørrelse)

Se hele mulighetsstudien (MERK! Meget stor filstørrelse)

Hvorfor gjøres det en mulighetsstudie for Moelv?

Gjennom arbeidet med planprogrammet (fastsatt 18.11.2020) ble det bestemt at det skulle gjennomføres en mulighetsstudie for Moelv stasjon. Mulighetsstudiet er en del av underlaget for det videre planarbeidet med kommunedelplan for Brumunddal-Moelv.

Hva skjer videre?

Bane NOR jobber videre med de tekniske løsningene for det nye dobbeltsporet mellom Brumunddal og Moelv. Mot slutten av 2022 planlegger Bane NOR å sende forslag til kommunedelplan til behandling i kommunen, deretter blir det lagt ut på høring. Da kan alle si sin mening om planforslaget. Målet er at kommunedelplanen vedtas av kommunen i 2023.

Prosjektet i korte trekk:

 • Nytt dobbeltspor mellom Brumunddal-Moelv
 • Muliggjør både flere persontog og økt godstrafikk
 • Redusert reisetid

Publisert: 27. februar 2023 klokken 15:13