Kommunedelplan lagt ut på høring

Ringsaker kommune har lagt kommunedelplan for dobbeltspor mellom Brumunddal og Moelv ut til høring og offentlig ettersyn. Det er mulig å komme med innspill til planen frem til 15. februar 2023.

  • Prosjektnyheter
  • Planprosjekt
  • Dobbeltspor mellom Brumunddal og Moelv
  • Dovrebanen

Publisert: 27. februar 2023 klokken 15:18

Oversiktsbilde med traseer mellom Brumunddal og Moelv

Bildet viser utredningskorridoren fra fastsatt planprogram for ny jernbanetrase mellom Brumunddal og Moelv. Foto: Bane NOR

Oppdatert 13.Januar:

Ringsaker kommune og Bane NOR avholdt åpent møte i Moelv 12. januar. Ca 80 interesserte tilhørere møtte opp. Vi takker for gode spørsmål og konstruktive innspill.
Her kan du se presentasjonen som ble vist på møtet.

Bane NORs forslag til kommunedelplan for utbygging av jernbanen på strekningen Brumunddal – Moelv er behandlet av formannskapet i Ringsaker kommune. Planen er lagt planen ut på høring og offentlig ettersyn fram til 15. februar 2023.

For nærmere informasjon om planforslaget henvises det til vår nettside med plandokumenter. Se også nettsidene til Ringsaker kommune(├ąpnes i ny fane).

Alle som er interessert oppfordres til å gjøre seg kjent med planforslaget og komme med innspill.

Innholdet i planforslaget

Prosjektet er en del av InterCity-utbyggingen på Dovrebanen og hensikten med planen er å bidra til et fremtidsrettet togtilbud med hyppigere avganger for person- og godstog, kortere reisetid og færre driftsforstyrrelser.

Planen legger til rette for:

  • 13 km med dagsone
  • 3,5 km med tunneler gjennom Fangberget, Tandeskogen og Fossmarka
  • Bruer i Løykjedalen og inn mot Moelv stasjon
  • Moelv stasjon beholdes med dagens plassering

I tillegg er også flere aktuelle tema utredet. Dette gjelder blant annet kompensasjon av dyrka mark, deponier og mulighetsstudie for Moelv knutepunkt.

Mulighet for å komme med merknad til planforslaget

Alle innspill skal merkes «Dobbeltspor Brumunddal-Moelv" og sendes til Bane NOR, gjerne med Ringsaker kommune på kopi:

Alle merknader vil følge saken til videre behandling.


Publisert: 27. februar 2023 klokken 15:18