Dobbeltspor fra Åkersvika til Hamar stasjon

Nytt dobbeltspor over Åkersvika og inn til Hamar stasjon vil gi kortere reisetid, flere avganger mellom Hamar og Oslo og økt kapasitet for gods på bane.

  • Dovrebanen
  • Planprosjekt
  • Innlandet
Illustrasjon av Hamar stasjon

Illustrasjon av mulig ny løsning for Hamar stasjon Bane NOR

Om prosjektet

Prosjektet planlegger for nytt dobbeltspor over Åkersvika og en oppgradering av Hamar stasjon. Det utarbeides nå en byggeplan som vil være grunnlaget for gjennomføring av utbyggingen.

Kontaktpersoner

Nyheter om prosjektet

Reguleringsplan godkjent i Hamar og Stange

Kommunestyrene i Hamar og Stange kommune har godkjent reguleringsplan for Åkersvika – Hamar stasjon. Nå vil arbeidet fortsette for å gjøre klar til en eventuell utbygging.

Undertegnet avtale om Espern bru

Avtale om bygging av Espern bru er nå undertegnet. Dette skjer etter at de fire avtalepartnerne er enige om et spleiselag for å finansiere den nye brua over jernbanesporene i Hamar.

Kommunestyret godkjente meklingsresultatet

Meklingen hos Fylkesmannen førte til et forhandlingsresultat som nå er godkjent av Hamar kommunestyre. Bane NOR starter derfor med reguleringsplan for strekningen Åkersvika til og med Hamar stasjon allerede i 2021.

Medvirkningsportal

I denne medvirkningsportalen kan du gjøre deg kjent med prosjektet. Siden reguleringsplan for prosjektet er godkjent er det ikke lenger mulighet til å sende inn innspill til planarbeidet.