Arbeid på Hovedbanen i 2024

Det skal utføres omfattende vedlikehold og fornyelse på Hovedbanen i 2024. Den viktige strekningen mellom Oslo S og Lillestrøm skal utbedres og styrkes, slik at vi får færre feil og stopp i trafikken, samtidig som vi legger til rette for nye lokaltog.

  • Hovedbanen
  • Vedlikeholdsarbeid
  • Utbyggingsprosjekt
Bilde av arbeider som jobber på spor

Foto: Sebastian Bjerkvik, Bane NOR

Hva skal vi gjøre?

Bane NOR skal utføre en lang rekke oppgaver på Hovedbanen i år. Arbeidet er fordelt utover året, men det blir en ekstra stor innsats i den togfrie perioden fra 29. juni til 22. juli. Det vil bli utført døgnkontinuerlige arbeider på strekningen i denne perioden. Det blir buss for tog for avganger mellom Oslo og Lillestrøm, som normalt skulle gått på Hovedbanen.

Forlengelse av plattformer

Reisende på lokaltogstrekningene L1 og L2 kan se frem til helt nye togsett, som skal settes i trafikk i 2025 og 2026. De nye togene er lengre enn de som trafikkerer strekningene i dag, og det er derfor nødvendig å tilpasse i alt 10 stasjoner. På Hovedbanen skal stasjonene Haugenstua, Fjellhamar og Strømmen få lengre plattformer.

Hovedarbeidene på disse stasjonene skal utføres døgnkontinuerlig i den togfrie perioden i sommer, og det vil også bli anleggsaktivitet gjennom hele året. Du kan lese mer om disse tiltakene på en egen side: 

Lenke til stasjonstiltak i Oslo-regionen.(åpnes i ny fane)

Fornyelse av kontaktledning

Kontaktledningsanlegget på strekningen Etterstad-Alnabru skal fornyes. Dette vil innebære bygging av nye fundamenter, master og åk, riving av de gamle, og strekking av ny kontaktledning.

Det blir nattarbeider fra april til desember, samt døgnkontinuerlig arbeid i den togfrie perioden. Arbeidssted forflytter seg, så det blir ikke støy på samme sted gjennom hele perioden.

Ombygging av signalanlegg

Det skal installeres automatisk togkontroll (FATC) på strekningen mellom Aker og Grorud. FATC er et sikkerhetssystem som hindrer at tog passerer rødt lys eller overskrider lokale hastighetsbegrensninger. Dette vil innebære riving og legging av nye kabler og andre objekter langs sporet.

Det blir nattarbeider fra april til oktober, samt døgnkontinuerlig arbeid i den togfrie perioden. Arbeidssted forflytter seg, så det blir ikke støy på samme sted gjennom hele perioden.

Fornyelse av spor og pukk

Sporet langs Hovedbanen er delvis veldig gammelt og slitt, og det er derfor behov for å bytte ut både sviller og skinner, i tillegg til å fornye pukken som stabiliserer sporet. I 2024 er det derfor planlagt å bytte sporet fra Fjellhamar til Sagdalen ved bruk av et eget sporombyggingstog. Dette toget bytter både sviller og skinner i samme operasjon. I tillegg vil det kjøres et eget tog (renseverk) som renser og bytter ut pukken.

Det blir nattarbeider fra mai til august, samt døgnkontinuerlig arbeid i den togfrie perioden. Arbeidssted forflytter seg, så det blir ikke støy på samme sted gjennom hele perioden.

Riggområder ved Sagdalen

I forbindelse med rensing og utskifting av deler av pukken vil det være behov for å etablere riggområder ved Sagdalen for mellomlagring og uttransport av gammel pukk. Områdene ligger rett vest for selve stasjonen, og plassering er vist på bilde under.

Opprettelse av riggområdet vil påbegynne 23.06 og pågå på dagtid (07-17) til og med 28.06. I perioden 29.06 – 22.07 vil det være aktivitet på begge områdene i hele perioden, men hoveddelen av massetransporten vil være fordelt som følger:

  • Område nord: 5. – 12. juli
  • Område sør: 12. – 20. juli

Arbeidene vil foregå på dagtid mellom ca. 08-20 i denne perioden.

Det vil derfor være en god del anleggstrafikk inn og ut Henrik Ibsens vei i denne perioden. Det vil etableres sikringstiltak som skilt, sperringer mot gangvei og speil for å sikre en trygg trafikkavvikling.

Grusvei mellom Statsråd Ihlens vei og Henrik Ibsens vei vil være avsperret i hele perioden frem til området er reetablert. Opprydding og tilbakeføring av riggområdet vil stort sett foregå på dagtid i uke 31.

Kartutsnitt som viser hvor arbeidene skal være

Varsling av naboer

I tillegg til det som er nevnt her, vil det også bli utført andre arbeider som kan føre til støy eller annen ulempe. Bane NOR vil varsle naboer som er direkte berørt av arbeidene våre, og også tilby alternativ overnatting når det er behov for det.

Hvis du har spørsmål kan du kontakte Bane NORs kundesenter.

Bane NOR Kundeservice

Adresse

Pb 4350, 2308 Hamar

Bane NORs kundesenter svarer også på meldinger på vår Facebook side(åpnes i ny fane)

Åpningstider

Mandag til fredag
kl. 08:00 - 19:00

Lørdag/søndag/helligdager
kl. 09:00 - 15:00

Jul- og nyttårsaften
kl. 08:00 - 12:00