Derfor foreslår vi vedlikehold

Det viktigste er at toget kommer og går når det skal. Vedlikehold og fornyelse er nøkkelen for å lykkes. Derfor foreslår Bane NOR og Jernbanedirektoratet å prioritere vedlikehold og fornyelse til neste Nasjonal transportplan (NTP) for 2025-2036.

Publisert: 18. desember 2023 klokken 14:03

Person i gult vernetøy i tunnell for å gjøre vedlikeholdsarbeid på jernbanen.

Lokale feil på jernbanen fører til dårligere punktlighet og regularitet over hele landet. Foto: Einar Aslaksen, Bane NOR

Vi gir faglige innspill til Nasjonal transportplan (NTP) til Samferdselsdepartementet.

NTP er regjeringens 12-årsplaner for transportpolitikk og prioriteringer. Neste NTP gjelder for perioden 2025-2036 og er planlagt offentliggjort våren 2024.

Vil prioritere punktlighet og ruste opp jernbanen

Bane NOR og Jernbanedirektoratet ønsker å bruke mer penger på vedlikehold og fornyelse av dagens jernbane i neste Nasjonale transportplan (NTP), for å styrke punktligheten og gjøre jernbanen rustet mot klimaskapte endringer.

Våre prioriteringsinnspill

Vi har gitt prioriteringsinnspill til Nasjonal transportplan 2025-2036. Her kan du lese en oppsummering av våre fire hovedprioriteringer.

Hva mener vi med vedlikehold og fornyelse?

Når vi snakker om vedlikehold mener vi reparasjon av infrastrukturen. Dette er arbeid som utføres for å sørge for at den infrastrukturen vi allerede har er i god stand.  

Med fornyelse mener vi utskifting av infrastrukturen. Det er mange eksempler på dette, men kan blant annet være å installere nye strømledninger til toget, tilpasse sporene, sørge for vann- og frostsikring, og mye annet.

Last ned plan for bedre måloppnåelse for vedlikehold og fornyelse:

I dag går det aller meste av trafikken på jernbanenettet i Norge på gammel infrastruktur

«InfraStatus» er en rapport som beskriver hvilket konkret behov jernbanen har for vedlikehold i tiden fremover.

Rapporten viser at 21 prosent av jernbanenettet er i en tilstand som krever fornyelse de neste 12 årene. 

Dette ønsker vi å gjøre noe med, for dersom dette ikke tas tak i nå vil det bli betraktelig dyrere å rette de feilene som vil oppstå i fremtiden.

Last ned rapport:

Lokale feil på jernbanen fører til dårligere punktlighet og regularitet nasjonalt

Den norske jernbanen er et komplekst system, hvor alt henger sammen.

Da et tog rev ned strømledningen i Romeriksporten utenfor Oslo i 2022 fikk dette ikke bare konsekvenser for togtrafikken i Romeriksporten, men også så langt unna som Trondheim, Stavanger og Bergen.

Vi vil sette inn ressursene der behovet og effektene av fornyelse er størst, fordi dette vil forbedre punktligheten langt forbi de områdene tiltakene gjennomføres.

Vi i Bane NOR prioriterer vedlikehold og fornyelse på strekningene rundt de største byene fordi det vil ha størst effekt på forutsigbarheten for de reisende og de som sender varer med toget.

Dette gjelder særlig i Oslo-regionen hvor trafikken tettest, og det er flest som bruker toget. Omtrent 60% av alle togpassasjerer i Norge reiser med lokaltog i Oslo-regionen eller på Gardermobanen.

I tillegg vil vi prioritere de strekningene som er særlig viktige for godstrafikken. 

Stadig mer krevende værforhold øker slitasjen på jernbanen

Uværet «Hans» i august 2023, er et eksempel på et stadig mer krevende vær som øker slitasjen på jernbanenettet. Styrtregnet førte til store ødeleggelser på jernbanen.

For å kompensere mot dette stadig mer skiftende og utfordrende været vil vi prioritere vedlikehold og fornyelse slik at jernbanen blir mer robust.

Går vi tilbake i tid finner vi eksempler på at dette nytter.

Flommen på Dovrebanen i 2013 førte til omtrent 200 skadesteder og 70 såkalte «stoppende feil», altså feil som stopper togene fra å gå. I etterkant av flommen gjorde vi større fornyelser av drensanlegg på strekningen.

Til sammenligning førte uværet «Hans» i august 2023 til 14 skadesteder og syv stoppende feil på tross av å være en større flom. Dette viser at vedlikehold og fornyelse nytter i møte med mer ekstremvær.

Fra 2024 skal vi prioritere en opptrapping av fornyelse av drensanlegg, for å forhindre at vann skader infrastrukturen.

Dette vil bidra til at jernbanen er tilgjengelig selv ved større nedbørsmengder, noe som er nødvendig med tanke på økt belastning fra mer ekstremvær.


Publisert: 18. desember 2023 klokken 14:03