Kan ta tid før togtrafikken går som normalt

Ras og mengder med vann har ført til skader på flere jernbanestrekninger i landet. Arbeidet med å utbedre skader er i gang, men det kan ta tid før togtrafikken kjører som normalt.

  • Ekstremværet Hans
  • Nyheter og aktuelt
  • Prosjektnyheter
  • Gjenoppbygging av Randklev bru

Publisert: 9. august 2023 klokken 17:35

Oppdatert: 9. august 2023 klokken 19:03

Bilde av jernbaneskinner som drukner i vann

Bergensbanen er stengt på deler av strekningen. Onsdag ettermiddag, var jernbanen overfylt av vann. - At vi stenger togstrekningene under værforhold som vi opplever nå, handler om sikkerheten, sier konstituert konsernsjef Henning Bråtebæk. Foto: Bane NOR

Mandag 7. august slo ekstremværet "Hans" til for fullt flere steder i Norge. Samme morgen valgte vi å stenge enkelte strekninger grunnet varslene om ekstreme mengder med regn.

- Vi var proaktive og tidlig ute. Allerede søndag kveld meldte vi at Rørosbanen og Dovrebanen skulle stenges fra mandag morgen klokken 0800. Siden har vi sittet i beredskapsmøter og fulgt med på værmeldinger og prognoser, og samlet den informasjonen vi har fått tak i for å få en best mulig oversikt. Vi har også folk ute som visiterer og kontrollerer hvordan det står til i de forskjellige områdene, forklarer Henning Bråtebæk, konstituert konsernsjef i Bane NOR.

Kan ta tid

Situasjonen på jernbanen i dag, onsdag, er at det fortsatt er store utfordringer på flere strekninger. Og selv om vannet trekker seg tilbake enkelte steder, kan det ta tid før vi får togene tilbake på skinnene.

- Når man ikke ser vann i sporene lenger ønsker man at togene skal gå med én gang, men sånn er det dessverre ikke. Når togtrafikken kan gjenopptas avhenger av en balanse mellom vannmetning i bakken og sikkerheten for passasjerer. Jorda er helt mettet av vann nå. Jorda må ta unna vannet og det må trekke seg helt ut før vi kan åpne igjen. Det er for å være helt sikre på at det er trygt og godt å kjøre tog igjen, forklarer Bråtebæk.

Bane NOR har mobilisert interne krefter og får i tillegg hjelp av eksterne geologer og geoteknikere til å vurdere situasjonen og som ser over fundamentet til broer og andre konstruksjoner. Vannet må være borte fra sporet før vi kan vurdere å åpne, og vi vet ikke per nå, når det skjer for alle banestrekninger.

Hvorfor må toglinjene stenges?

At vi stenger togstrekningene under værforhold som vi opplever nå, handler om sikkerheten.

- Jeg vil bruke en analogi for å forklare dette. Når man leker i sandkassa og fyller en bøtte med sand og deretter heller vann oppi, så blir det veldig dårlig bæreevne i den sanden. Sånn er det på flere av våre jernbanestrekninger også. Vi har strekninger som er over 100 år gamle og mye jernbanen er bygget for været som var den gangen. Sikkerhet går foran alt på jernbanen, sier Bråtebæk.

Gardermobanen er fylt av vann etter ekstremværet "Hans"

Deler av Gardermobanen lå under vann tirsdag morgen, etter at "Hans" har herjet i natt. Derfor kan vi ikke kjøre tog på denne strekningen, før vannet har sunket og vi får undersøkt skadeomfanget. Foto: Tormod Bergerud, Bane NOR

Oversvømmelse på Leirsund stasjon

Gardermobanen som daglig frakter mange reisende til blant annet Gardermoen flyplass, ble stengt mandag ettermiddag grunnet oversvømmelse på Leirsund. 

- På Leirsund har elva Leira gått over sine bredder. Seint tirsdag kveld var tunnelen ved jernbanestasjonen fylt med store mengder vann. Vårt operative team har jobbet nattestid med å pumpe ut vann og rense skinnegangen, men det er fortsatt risiko for at vannet kan stige igjen hvis det begynner å regne på nytt, forklarer Bråtebæk.

Store utfordringer på Bergensbanen

På Bergensbanen er det store utfordringer mellom Geilo og Hønefoss. Det er omfattende skade på infrastrukturen både på bane og på vei grunnet store vannmengder og flere ras.

Det er fortsatt rødt farevarsel for jordskred, noe som gjør at utbedringsarbeidet må vente.  

- Vi har nå ca. 50 små og store punkter på Bergensbanen som vi jobber med å utbedre før vi kan åpne banen igjen for trafikk mellom Finse og Hønefoss. Den største utfordringen nå er at vi på noen steder ikke kommer til med personell og materiell fordi det er fare for jordras eller at veien er stengt, forklarer konsernsjefen.

Utfordringer på Dovre-, Røros- og Raumabanen 

På Dovrebanen har togbrua over elva Lågen mot Ringebu vestside flyttet på seg. Det er mye vann i elva og store krefter på gang. Togtrafikken forbi Ringebu har vært stengt siden mandag og den forblir stengt inntil videre. 

På Dovre-, Røros- og Raumabanen har det også gått flere mindre ras som skaper utfordringer. 

- Her er det mye vann i sideterreng, bekker og elver. I tillegg har det gått flere mindre ras som nå må utbedres. Det er usikker prognose for når vi kan åpne for full trafikk igjen, sier Bråtebæk.

Lågen bru har fått en knekk etter ekstremværet "Hans"

Den drøyt 170 meter lange jernbanebrua over Gudbrandsdalslågen ved Randklev i Ringebu har fått hard medfart etter ekstremværet. Onsdag kveld var den i ferd med å bryte sammen. Torsdag morgen er situasjonen fortsatt uavklart. Foto: Bane NOR

Fare for flom i Drammen

I Drammen bygger Bane NOR nytt dobbeltspor fra Drammen til Kobbervikdalen og vi oppgraderer Drammen stasjon som blant annet heves med 40 cm for å være bedre rustet mot flom. I samarbeid med Drammen kommune bygger vi også ny bybru over Drammenselva. Anleggsområdet for ny bybru ligger utsatt til nå som Drammenselva stadig stiger.

- Vi følger nøye med i dagene fremover. Vi har ryddet unna det vi kan av løse gjenstander ut mot elva og vurderer ytterligere tiltak etter dialog og eventuelle anbefalinger fra Norges vassdrag og energidirektorat (NVE). Sikkerheten er det viktigste, sier Hanne Stormo, prosjektsjef i Bane NOR.

Robusthet for fremtiden

Mens dagens utfordringer håndteres, pågår det også mye arbeid med å forberede jernbanen på fremtidige ekstremvær.

- Vi har mange prosjekter på gang, blant annet med å sikre vannveiene. Vi må få vannet bort fra jernbanesporet. Sporet er jo over 100 år enkelte steder. Bergensbanen fra 1890-tallet, der ble det laget stikkrenner gjennom jernbanen ut fra værmengden og regnet som var på 1890-tallet, nå er det mer vær og regn. Det er klimaendringer og det kommer mer, det blir villere og våtere. Vi renser og visiterer disse stikkrennene hele tiden for å ha kontroll, ser til at de er åpne og tar unna vannet, forklarer han.

Bane NOR har i tillegg flere byggeprosjekter på gang. I disse prosjektene bygges det for å tåle langt mer ekstremvær enn for 100 år siden. Nye strekninger dimensjoneres for å tåle en 200-årsflom. Dette gjelder særlig overvannssystemene, dimensjonering av fyllinger, samt høyder og linjeføring i forhold til grunnvann og vannveier.


Publisert: 9. august 2023 klokken 17:35

Oppdatert: 9. august 2023 klokken 19:03