NTP 2022-2033: Mer til vedlikehold og større handlingsrom

Regjeringen foreslår å styrke vedlikeholdet på jernbanen, videre satsing på prosjektene som er under utbygging, og å gi Bane NOR større handlingsrom.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 19. mars 2021 klokken 12:58

Oppdatert: 5. mars 2023 klokken 15:17

Kvinne som sitter på en benk på en togperrong og leser en avis.

Foto: Øivind Haug, Bane NOR

Fredag 19. mars la regjeringen frem sitt forslag til Nasjonal transportplan (NTP) for årene 2022 til 2033.

For jernbanens del er hovedpunktene i forslaget en styrking av vedlikeholdet, videre satsing på prosjektene som er under utbygging, og større frihet for Bane NOR til å prioritere prosjektene som gir samfunnet mest nytte.

- Dette er vi svært fornøyde med. Det er helt i tråd med våre forslag til prioriteringer. På sikt vil en slik satsing styrke togtilbudet dersom det blir vedtatt. Det betyr flere togavganger mellom byene, raskere reiser, og færre feil på jernbanen, sier konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane NOR.

Mer til vedlikehold helt nødvendig

Midler til vedlikehold av jernbanen har vært nedprioritert over mange år. Samtidig har persontrafikken på jernbanen økt kraftig de siste tiårene. Det er gledelig, men også en utfordring. Resultatet har vært en stor og økende slitasje, flere forsinkelser og innstilte avganger.

I forslaget til ny transportplan blir etterslepet beregnet til å være på om lag 23 mrd. kroner ved inngangen til planperioden og vil øke de første årene i planperioden. Det legges opp til et nivå på vedlikehold og fornyelse som stanser veksten i vedlikeholdsetterslepet 2024-25, og reduseres i andre seksårsperiode.

- Økte rammer til vedlikehold og fornyelse vil gjøre det mulig å over tid å vri innsatsen fra helt nødvendig vedlikehold, til vedlikehold og fornyelse som bidrar til en forbedret tilstand på det norske jernbanenettet. Vi er fornøyde med at veksten i vedlikeholdsetterslepet vil stoppe og deretter bygges ned, sier Frimannslund.

Større ansvar og bedre rammebetingelser

Etter fire år som statsforetak foreslår regjeringen nå at Bane NOR får endret sin styringsmodell. En ny rammeavtale skal inngås med Samferdselsdepartementet, og avtalestyringen med Jernbanedirektoratet skal endres fra detaljstyring til å bli mer overordnet.

- Nå har Samferdselsdepartementet tatt oss på ordet og foreslår å gi oss mye av det handlingsrommet vi har etterlyst. Dette kan gi oss større frihet og ansvar, og at vi får mer egnede økonomiske ramme­betingelser enn tidligere, i tråd med intensjonen i jernbanereformen, kommenterer konsernsjefen.

Bane NOR har over tid tatt til orde for at jernbanereformens intensjon om å gi Bane NOR tilstrekkelig operasjonell frihet og egnede rammebetingelser, bør gjennomføres fullt ut. Bane NOR har også pekt på at vi kan oppnå det samme som Nye veier om Bane NOR får de samme rammebetingelser og handlingsrom som de har.

- Vi imøteser de foreslåtte endringene og vil jobbe aktivt for en raskest mulig etablering av rammeavtalen med Samferdselsdepartementet og implementering av en ny avtalestyring med Jernbanedirektoratet. Bane NOR har siden oppstart i 2017 jobbet med å profesjonalisere virksomheten i alle ledd, og omstille den fra etat til statsforetak og forretning.

Forbedringsarbeidet vil selvfølgelig fortsette med full styrke fremover for å møte forventingene til oss innenfor den nye styringsmodellen, understreker Frimannslund.

Porteføljestyring – mer jernbane for pengene

I sitt forslag til NTP legger også regjeringen opp til mer porteføljestyring. Det betyr at Bane NOR i større grad kan bestemme hvilke prosjekter og tiltak som skal prioriteres når.

- Porteføljestyring gir større handlingsrom til å planlegge, bygge og vedlikeholde jernbanen. Dette er noe vi har ventet på og ser frem til å implementere, sier Frimannslund.

Regjeringen har ambisjoner om mange jernbaneprosjekter i Nasjonal transportplan. Innføring av porteføljestyring vil bety at Bane NOR får ansvar for å vurdere hvilke prosjekter og tiltak som skal satses på først for å oppnå togtilbudet innenfor de økonomiske rammene Bane NOR får.

Fullføre prosjekter

Konsernsjefen er samtidig glad for at regjeringen ønsker en fortsatt satsing på de prosjektene som er under utbygging. Dette gjelder blant annet i Bergen, Trøndelag, på Follobanen, Østfoldbanen, Dovrebanen og Vestfoldbanen.

- For de reisende, for kommunene og for godskundene er det viktig at igangsatte prosjekter kan fullføres, det gir forutsigbarhet og har stor betydning for togtilbudet når prosjektene står ferdig, sier Frimannslund.

Planleggingsmidler viktig for utvikling av togtilbudet

I forslaget til NTP har regjeringen prioritert midler til økt vedlikehold og gjennomføring av de utbyggingsprosjektene som er i gang.  

-Det er viktig for meg å understreke at det i tillegg er viktig å prioritere midler til planlegging av nye prosjekter og tiltak. Planleggingsinnsats i første periode er viktig, både for å sikre et godt beslutningsgrunnlag for å velge ut de tiltakene det skal satses på først, og for å ha tiltak som er klare for gjennomføring i andre periode, sier konsernsjef Gorm Frimannslund.

Nå vil vi bruke tid på å sette oss godt inn i forslaget til ny Nasjonal transportplan og også avvente behandlingen i Stortinget, avslutter konsernsjefen.

Nasjonal transportplan (NTP) for 2022-2033 er en plan for regjeringens og de politiske partienes prioriteringer for utvikling av transportsystemet de neste 12 årene. Jernbanen er en stadig større og viktigere del av satsingen på samferdsel i Norge. I dette arbeidet har Bane NOR en fremtredende rolle. Det er vi som bygger, drifter og vedlikeholder jernbanenettet.

19. mars la regjeringen frem sitt forslag til NTP. Dokumentet skal behandles og vedtas i Stortinget før sommeren.

Her finner du mer informasjon om NTP på Bane NORs nettside

Her finner du regjeringens forslag til Nasjonal transportplan for 2022-2033(├ąpnes i ny fane)


Publisert: 19. mars 2021 klokken 12:58

Oppdatert: 5. mars 2023 klokken 15:17