Varsling av kritikkverdige forhold

Alle medarbeidere i Bane NOR, leverandører, kunder og samarbeidspartnere har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten som vedkommende får kjennskap til.

I tråd med Bane NORs verdi «åpen» oppfordres alle til å si fra om mulige kritikkverdige forhold fordi «vi tar opp etiske dilemmaer og handler med integritet».  

Varsler om avvik på stasjoner eller tilsvarende

Å varsle om et kritikkverdig forhold

Alle medarbeidere i Bane NOR, leverandører, kunder og brukere kan varsle om kritikkverdige forhold.

Et kritikkverdig forhold kan være:

 • brudd på Bane NORs etiske retningslinjer
 • brudd på etiske normer som er bredt forankret i samfunnet
 • uforsvarlig arbeidsmiljø, for eksempel mobbing eller trakassering
 • korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet
 • forhold som innebærer fare for liv og helse
 • forhold som utgjør en fare for klima eller miljø
 • myndighetsmisbruk
 • brudd på personopplysningssikkerheten

Send inn din varsling via vår elektroniske varslingstjeneste.

Hvis du ikke ønsker å benytte den elektroniske varslingstjenesten, kan du:

 • Ringe KPMGs varslingstelefon: (+47) 406 39 400.
  Åpningstid for varslingstelefonen er mandag-fredag kl. 09.00-15.30.
  Innringers telefonnummer er ikke synlig for den som svarer.
 • Kontakte KPMG på e-post: varsling@kpmg.no
 • Sende et brev i posten til: KPMG v/Gransking og Compliance, Postboks 7000 Majorstuen, N-0306 Oslo
 • Du kan også avtale personlig oppmøte hos varslingsmottaket i KPMGs lokaler på Majorstuen i Oslo.
 • Du kan også varsle direkte til Compliance Officer, som leder varslingssekretariatet i Bane NOR.

Du har også rett til å varsle andre tilsynsmyndigheter eller andre offentlige myndigheter (eks. Arbeidstilsynet, Datatilsynet, Politiet m.fl.).

Hva bør et varsel inneholde?

 • Ditt navn, men du kan varsle anonymt om ønskelig.
 • Konkret beskrivelse av hva som har skjedd og hva du vil varsle om
 • Angi tid for hendelsene
 • Angi evt. sted for hendelsene
 • Angi om det skjedd flere ganger
 • Informasjon om evt. andre personer som kan ha sett hendelsen, eller kan ha relevante opplysninger.
 • Legg ved konkrete eksempler og dokumentasjon dersom det finnes.

Prinsipper for håndtering av varslingssaker i Bane NOR

 • Alle henvendelser skal tas alvorlig. Det gjelder også anonyme varslinger.
 • Alle henvendelser skal behandles så fort som mulig.
 • Behandlingen av varslingssaken er i utgangspunktet konfidensiell.
 • Varslingssystemet skal kunne brukes uten frykt for konsekvenser, represalier eller gjengjeldelse.

Vi minner om at det er trygt å varsle. Gjengjeldelser og represalier overfor noen som varsler er forbudt, og det er derfor trygt for deg å varsle.

Hvem håndterer varslingen min og hvordan er saksgangen videre?

Når varslingsmottaket benyttes er det rådgivnings- og revisjonsselskapet KPMG AS som håndterer varslet ditt på vegne av Bane NOR. KPMG vil oversende varslingen til varslingssekretariatet i Bane NOR.

Varslingssekretariatet foretar så en konkret vurdering av hvem som skal involveres i den videre behandlingen av saken din, og hvilke tiltak som skal iverksettes. Dette er avhengig av saken og hvem varslingen rettes mot.

Husk at reglene for behandling av et varsel, f.eks. konfidensialitet, personvern og retten til kontradiksjon, gjelder uansett hvordan og hvor du velger å varsle i Bane NOR.

I varslingssekretariatet sitter kun Bane NOR-ansatte.

Spørsmål og svar

Får jeg tilbakemelding på varslingen min?

Ja, alle varslere får en bekreftelse på at varslingen er mottatt. Varslere holdes også orientert om videre saksbehandling dersom omstendighetene tilsier dette. Denne gjelder også om du varsler anonymt.  

Jeg har varslet om et forhold knyttet til en person. Hva skjer da?

I de saker hvor det blir besluttet å gå videre med saken, skal den det blir varslet om i utgangspunktet gjøres kjent med varslingen og hvilke opplysninger som har blitt gitt. Vedkommende skal få mulighet til å komme med sin versjon av saken så tidlig som mulig. Når saken er ferdig behandlet, skal den det er varslet om straks få beskjed, uansett utfallet av behandlingen.  Varsler har ikke rett til å vite hvordan den det er varslet om har blitt fulgt opp.

Personvern

Les egen personvernerklæring som gjelder for håndtering av personopplysninger ved varsling.