Støydata - Grunndata til støyberegninger

Vi er opptatt av å minimere støy fra jernbanen og tar hensyn til støyforholdene når vi planlegger og drifter jernbanenettet.

For støyberegninger deler vi ofte inn data i tre kategorier:

  1. Trafikkdata
  2. Emisjonsdata
  3. Utbredelsesdata

Trafikkdata

Trafikkdata består av informasjon om hvilken hastighet og antall meter tog som trafikkerer de forskjellige banestrekningene i Norge. 

Hastighet

For hastigheter anbefales det å gjøre så kvalitative tilnærminger som mulig basert kunnskapsgrunnlaget. På siden over banekart kan du finne skiltet hastighet på de fleste banestrekninger.

Dette kan være et godt utgangspunkt, men er ikke nødvendigvis representative for reell hastighet; det kan være avvik i grunnlaget, samtidig som man har kjente avvik som at godstog har maksimal tillatt hastighet på 100 km/t i Norge, og persontog stopper ved de fleste stasjoner.

Trafikkmengde

For trafikkmengde er det utarbeidet forskjellige oversikter for dagens situasjon og fremtidig situasjon. Dette er grunnlagsdata som revideres og for fremtidige prognoser beror de på rutemodeller og politiske veivalg, og vil derfor være beheftet med usikkerhet.

Trafikkmengdeoversikt for det norske jernbanenettet for 2027 og 2035

Rapporten dokumenterer utarbeidelsen av trafikkoversikt for hele det norske jernbanenettet i 2027 og 2035.

Arbeidet er basert på anbefalinger gitt i Bane NORs (tidligere Jernbaneverkets) prosjekt Rutemodell 2027 (R2027), Nasjonal transportplan (NTP) og antagelser gjort av Multiconsult i samråd med Bane NOR. 

Vær oppmerksom på

Dette arbeidet er delvis utdatert for en rekke banestrekninger, og det anbefales å søke avklaringer om hvorvidt tallene er representative. 

Last ned rapporten av 6. desember 2016.

Trafikkmengdeoversikt for det norske jernbanenettet for 2021 (dagens situasjon)

Trafikktall er utarbeidet for situasjon 2021 og erstatter trafikktall for situasjon 2016. 

Last ned trafikktall for 2021.

Emisjonsdata

Emisjonsdata angir unike støyspekter for forskjellige kildetyper som kondisjoneres for aktuelle beregningsmetoder. I jernbanesammenheng benyttes det primært for vurderinger av tog i bevegelse og for hensetting- og terminalstøy, men er også viktige for mer detaljerte beregninger av støyende arbeider i anleggsfasen eller ved vedlikehold og fornyelse av sporet.

Utbredelsesdata

Utbredelsesdata er data som påvirker hvordan støyen brer seg ut fra kilden, eksempelvis terreng, boliger, skjermer og voller. For jernbane vil også støyutbredelsen avhenge av infrastrukturen, samt hvordan og hva utbredelsesmetodikken i beregningsmetoden hensyntar. For nordisk beregningsmetode for jernbanestøy er eksempelvis korreksjonsfaktorer for bru og sporveksler definert.
Bane NOR jobber med å utarbeide et jernbaneobjekt for detaljerte beregninger for dagens situasjon. Det vises ellers til data i FKB og banekart for utforming og vurdering av utbredelsesdata.

Last ned trafikktall