Hovedsikkerhetsvakt og godkjenning

Hovedsikkerhetsvakter (HSV) har ansvaret for trafikksikkerheten i forbindelse med arbeider og aktiviteter i og ved trafikkert spor. Kompetanse som hovedsikkerhetsvakt gir også godkjenning i funksjonen signalgiver.

Foto av arbeidere som jobber i sporet ved Lillestrøm stasjon

Foto: Olav Nordli, Bane NOR

HSV, signalgivere og skiftere skal sertifiseres og godkjennes

Personell godkjent i funksjonene skal ha dokumentert kompetanse i henhold til gjeldende læreplan, gjennomført obligatorisk opplæring og oppdatering i henhold til krav og kompetanse som fremgår av Bane NORs styrende dokumenter, ha gyldig helsegodkjenning, være skikket til å utøve sikkerhetskritisk funksjon og være ansatt i godkjent virksomhet i Godkjenningsordningen.

Områdekunnskap

Å gjøre seg kjent på arbeidsområdet er grunnleggende for å kunne utføre funksjonene HSV / lokal sikkerhetsvakt (LSV).

Sikkerhetsleder er ansvarlig for løpende oppfølging av krav til godkjenning, etterlevelse av regelverk og obligatorisk oppdatering i funksjonen.

Grunnopplæring

Grunnopplæring gjennomføres Bane NORs Jernbaneskole.

Grunnopplæring gjennomføres Bane NORs Jernbaneskole

Vi utlyser kurs gjennom våre nettsider, nyhetsbrev til ledere og rekrutteringsportalen.

Inntakskrav til grunnutdanningen for HSV er beskrevet i gjeldende læreplan. Nyutdannede fagarbeidere i jernbanefag er prioritert ved inntak. Krav til opptak til opplæringen, momenter i skikkethetsvurderingen og kompetansekrav fremgår av informasjonsskrivet om Hovedsikkerhetsvakt i høyre marg.

Opplæring som HSV gjennomføres etter gjeldende læreplan som inkluderer opplæring i funksjonen signalgiver. Opplæringen er praksisrettet og inkluderer veiledet praksis i virksomheten. Godkjenning forutsetter fast ansettelse i en godkjent virksomhet i Godkjenningsordningen. 

Godkjenningsprosess

Personell med behov for godkjenning må selv registrere seg for inntak med dokumentasjon på kvalifikasjoner og helsegodkjenning som oppfyller gjeldende inntakskrav, samt sende inn bekreftelse fra leder om ansettelsesforholdet og utarbeidet plan for praksis. 

Krav til første gangs godkjenning fremgår av informasjonsskrivet om Hovedsikkerhetsvakt i høyre marg.

Strekninger med ERTMS, akseltellere, dobbeltspor, Oslo-området og Trondheimsområdet krever særskilt opplæring og prøving.

Godkjenningsbevis

Godkjenningsbevis sendes sikkerhetsansvarlig / personalansvarlig leder. Godkjenningsbevis utleveres av leder til hovedsikkerhetsvakt/signalgiver for kontroll og signering.

Operativt personell godkjent og sertifisert i funksjonene med betydning for trafikksikkerheten skal kunne fremvise gyldig godkjenning ved operative kontroller og tilsyn.

Endringer av kompetanse, ansettelser eller avslutning av ansettelsesforhold

Sikkerhetsleder / personalansvarlig leder skal melde fra om endringer av kompetansekoder, ansettelsesforholdet eller avslutning av ansettelsesforhold. Meld ifra i god tid slik at opplysningene til enhver tid er oppdatert. Behandling av endringssaker vil ta minimum 10 virkedager.

Krav til opprettholdelse av godkjenning

Gyldig godkjenning forutsetter løpende oppdatering i regelverk, opprettholdelse av skikkethet, deltakelse på obligatorisk etteropplæring, tilsetting i godkjent virksomhet i Godkjenningsordningen, gyldig helsegodkjenning og jevnlig praktisering i funksjonen. Med jevnlig menes minst månedlig.

 • Det stilles krav til periodisk opplæring og prøving minst hvert 3. år.
 • Krav til prøving og vedlikehold av kompetanse er beskrevet i STY-602618 Eksamen, prøving og vedlikehold av kompetanse innen Bane NORs egentransport – instruks.
 • Prøvene avlegges via Teams og læringsplattformen.

Sikkerhetsleder / personansvarlig leder skal bestille prøving. Bestill i god tid for å sikre ønsket tidspunkt, minst 7 virkedager før.

Finn påmeldingsskjema under Styrende dokumenter, læreplaner og skjemaer i høyre marg.

Tilbakekall av godkjenning

Bane NOR kan midlertidig eller permanent tilbakekalle godkjenning, samt iverksette andre sanksjoner på nærmere angitte vilkår.

Godkjenning vil kunne tilbakekalles ved:

 • Brudd på arbeidsmiljølovens arbeidstidsregler jf. STY-605086 Hovedsikkerhetsvakt (HSV) og lokal sikkerhetsvakt (LSV) – prosedyre
 • Brudd på reglene om alkoholpåvirkning og pliktmessig avhold i Jernbaneloven
 • Brudd på lover, forskrifter og Bane NORs regelverk i eller utenfor tjenesten som er av betydning for tjenesten om han/hun ellers ikke oppfyller vilkårene for å være HSV
 • Hvis HSV unnlater å gjennomføre faglig oppdatering, opplæring eller etterutdanning som Bane NOR innkaller til
 • Opptreden i eller utenfor tjenesten som viser at vedkommende ikke anses skikket til å utøve funksjon som HSV
 • Manglende kompetanse
 • Manglende helsegodkjenning
 • At den aktuelle HSV/signalgiver er meldt sluttet i virksomheten som vedkommende var ansatt i Bane NOR eller ekstern leverandør
 • Brudd på regelverk og/eller STY- 600984 Hovedsikkerhetsvakt og lokal sikkerhetsvakt – instruks
 • Manglende melding om endringer av kompetansekoder, ansettelsesforholdet eller avslutning av ansettelsesforhold

Bane NORs styrende dokumenter