Fakta om prosjektet

InterCity-strekningen Tønsberg-Larvik er på totalt 40 kilometer og skal koples sammen med dobbeltsporet mellom Farriseidet og Porsgrunn.

Denne strekningen er ca. 40 km lang og inngår i det tredje trinnet av InterCity-utbyggingen, hvilket innebærer at den skal ferdigstilles innen 2032. 

Jakten på gode løsninger
Hensynet til kulturminner og kulturmiljø, landbruk, natur, landskap og bebyggelse er noen av de viktigste temaene i planarbeidet. Det er utfordrende å finne gode løsninger som sikrer sentrale stasjonslokaliseringer samtidig som de nye dobbeltsporene skal tåle høye hastigheter, gi kort reisetid og holde investeringskostnadene nede.

Basert på foreslått utbyggingstakt i Nasjonal transportplan (NTP) og planstatus er strekningen foreløpig delt i tre:

• Tønsberg-Stokke
• Stokke-Sandefjord
• Sandefjord-Larvik

Forstudie og planprogram
Våren 2016 ferdigstilte Jernbaneverket et Forstudie for strekningen. Basert på informasjonen herfra utarbeidet prosjektet et forslag til planprogram som ble presentert for kommunene i mai 2016.

1. mars 2017 ble forslag til planprogram lagt ut på høring. Bane NOR mottok mange innspill fra offentlige etater, grunneiere, organisasjoner, foreninger og lag.

Ba staten om avklaringer
Bane NOR ønsket i utgangspunktet å utrede to korridorer på strekningen Tønsberg-Stokke: Vearkorridoren og Nøtterøykorridoren. Etter innspill fra kommunene foreslo Bane NOR å legge inn en tredje korridor over Jarlsbergjordene i planprogrammet. Bane NOR og kommunene ble imidlertid ikke enige om hvorvidt Nøtterøykorridoren skulle utredes. 22. desember 2017 ba derfor Bane NOR staten avklare forutsetningene for planprogrammet.

5. oktober 2018 kom svaret fra Samferdselsdepartementet: Nøtterøykorridoren skulle tas ut. Bane NOR skal derfor utrede en korridor over Vear og flere alternativer over Jarlsbergjordene. Tønsberg og Sandefjord kommuner er planmyndighet i saken og skal fastsette planprogrammet og deretter kommunedelplanen.

Her finner du en guide til planprosessen

I utgangspunktet skulle korridorene mellom Stokke og Larvik først utredes i 2018-2019. Når det oppsto uenighet om strekningen mellom Tønsberg og Stokke, ble imidlertid planlegging av strekningen Stokke-Larvik framskyndet.

Sommeren 2019 vedtok Sandefjord og Larvik kommuner hver sin kommunedelplan. Sandefjord vedtok enstemmig Bane NORs anbefalte korridor, mens Larvik kommune vedtok en korridor mellom Sandefjord og Larvik som Bane NOR frarådet. Denne saken er nå til behandling i Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Samferdselsdepartementet.

Ta kontakt
Om du har spørsmål til prosessen kan du kontakte:
Kommunikasjonsrådgiver Simen Slette Sunde, e-post