Historisk arkiv

På denne siden finner du aktuelle utredninger og dokumenter fra kommunedelplanfasen for strekningen Åkersvika-Brumunddal. Vi er nå i gang med reguleringsplan for dobbeltspor fra Åkersvika til Hamar stasjon. Denne siden vil oppdateres når nye dokumenter foreligger.

Historikk
Planleggingen startet med en forstudie. I denne studien ble aktuelle  trasékorridorer skissert, og utbyggingsrekkefølge vurdert. Men også hvilken delstrekning som burde bygges ferdig når. Daværende Jernbaneverket la fram forstudien, og kom senere med et planprogram. I 2016 la vi fram en kommunedelplan for Sørli-Brumunddal. Den ble vedtatt i Ringsaker og Stange kommune, men ikke i Hamar kommune. Uenigheten på Hamar førte til at vi i Bane NOR kom med en tilleggsutredning i 2017 som ligger vedlagt nedenfor. Den er merket Brev til Kommunal- og moderniseringsdeparementet. Deretter jobbet vi med utkast til planprogram for Hamar som ble vedtatt av Hamar kommune i februar 2019. Retningslinjene for arbeidet finnes i et brev fra Jernbanedirektoratet til Bane NOR datert desember 2017. Her er lenke til brevet. Deretter ble det utarbeidet en kommunedelplan for Hamar (Åkersvika-Brumunddal) som ble  sendt på høring i november 2019. Den ble behandlet i Hamar kommunestyre juni 2020.

2012: Konseptvalgutredning for Dovrebanen
2014: Mulighetsstudie Sørli-Brumunddal
2016: Kommunedelplan Sørl-Brumunddal
2017: Tilleggsutredningen
2017: Ny bestilling fra departementet
2018: Planprogram for ny kommunedelplan, Hamar
2019: Kommunedelplan nummer to til høring
2020: Hamar kommunestyre vedtok trasé i øst. Den har innsigelser og planen er til mekling hos Fylkesmannen
2020: Hamar kommunestyre vedtok meklingsforslag. Bane NOR starter arbeidet med reguleringsplan for strekningen Åkersvika - Hamar stasjon.

Her finner du det historiske arkivet for strekningen Sørli-Brumunddal, som i dag er delt inn i Sørli-Åkersvika og Åkersvika-Brumunddal.