Utredninger og dokumenter

På denne siden finner du aktuelle utredninger og dokumenter for strekningen Åkersvika -Brumunddal.

Planleggingen startet med en forstudie. I denne studien ble aktuelle  trasékorridorer skissert, og utbyggingsrekkefølge vurdert. Men også hvilken delstrekning som burde bygges ferdig når. Daværende Jernbaneverket la fram forstudien, og kom senere med et planprogram. I 2017 kom så Bane NOR med en tilleggsutredning som ligger vedlagt under her, merket Brev til kmd. Nå jobber Bane NOR med utkast til planprogram som skal oversendes Hamar kommune høsten 2018. Retningslinjene for arbeidet finnes i et brev fra Jernbanedirektoratet til Bane NOR datert desember 2017. Her er lenke til brevet.

Her finner du det historiske arkivet for strekningen Sørli - Brumunddal.