Hamar: Åkersvika - Brumunddal

Strekningen omhandler dobbeltspor gjennom Hamar fra Åkersvika mot Brumunddal. Hamar kommunestyre har enstemmig vedtatt planprogrammet, som gir et samlet bilde av hva som skal skje i åra framover.

Dette betyr at Bane NOR og Hamar kommune er enige om hva som skal planlegges for øst og vest fram mot et vedtak våren 2020.

Plan for planleggingen
Planprogrammet er en «plan for planleggingen» som forteller hva og hvordan arbeidet skal utføres. Arbeidet med kommunedelplan vil foregå gjennom hele inneværende år.

I tillegg til dobbeltspor skal byutvikling vektlegges. Og vi vil se på frigjorte arealer i dagens sporområder ved Mjøsa. Togparkering vil være en integrert del av  arbeidet. Det planlegges for hensetting på Skattumshagan langs Rørosbanen, øst for byen.

Stasjon i øst eller vest
Når det gjelder trasévalg anbefaler Bane NOR to alternativ. Det ene i vest med stasjon omtrent som i dag, og med senket kulvert i Hamarbukta. Det andre er øst med stasjon på Vikingskipet. Bru i vest skal ikke utredes.

Nasjonal transportplan
I henhold til gjeldende Nasjonal transportplan skal dobbeltsporet til Lillehammer stå ferdig i 2034. Dersom Oslo-Hamar da er ferdig bygget, vil reisetida være unnagjort på 55 minutter.

Det er imidlertid uklart når dobbeltsporet gjennom Hamar kan stå ferdig. Nasjonal transportplan er et overordna styringsdokument, men det er i de årlige statsbudsjettene de konkrete bevilgningene kommer. 

Planlegging
1:23
timer
50 minutter kortere reisetid
45
km
Nye dobbeltspor
2034
år
Skal være ferdig utbygd i 2034
250
km/t
Dimensjonerende hastiget
InterCity
Del av InterCity- satsingen