Åkersvika-Brumunddal

Bane NOR har sendt sitt forslag til planprogram over til Hamar kommune. I dette forslaget gir vi politikere og befolkningen et samlet bilde av hva som skal skje vedrørende jernbanen i åra som kommer.

I tillegg til dobbeltspor  i øst eller vest, skal byutvikling vektlegges mer - og framtidig bruk av dagens sporområder skal vurderes. I tillegg er hensetting (togparkering) en integrert del av arbeidet.

Stasjon i øst eller vest
Når det gjelder trasévalg anbefaler Bane NOR to alternativ. Den ene traseen er i vest med stasjon omtrent der den er i dag, og med senket kulvert i Hamarbukta. Det andre traseen er øst med stasjon på Vikingskipet. Det vil i planarbeidet bli utredet muligheter for ytterligere senking av jernbanen i vest og med ulike varianter av reisetorg og landbrukskulvert i øst. Bru i vest utredes ikke.

Plan for planleggingen
Planprogrammet er en «plan for planleggingen», og forteller hva og hvordan arbeidet skal utføres. Programmet skal på høring denne høsten, og med politisk behandling på nyåret 2019. Kommunedelplanarbeidet vil foregå hele neste år.

I henhold til gjeldende Nasjonal transportplan (2018-2029) skal dobbeltsporet til Lillehammer stå ferdig i 2034. Dersom Oslo-Hamar da er ferdig bygget, vil reisetida være unnagjort på 55 minutter.

Høsten 2018 er det foreløpig ikke satt av planleggingsmidler for strekningen nord for Brumunddal, mot Moelv og Lillehammer.

Planlegging
1:23
timer
50 minutter kortere reisetid
45
km
Nye dobbeltspor
2034
år
Skal være ferdig utbygd i 2034
250
km/t
Dimensjonerende hastiget
InterCity
Del av InterCity- satsingen