Fakta om utbygging i Brynsbakken

Bystyret i Oslo skal behandle reguleringsplanen i sitt møte i dag. Her er ti temaer som er viktige å ha riktige fakta om for å fatte riktig vedtak:

1. Det haster å få et vedtak i Brynsbakken

- Det haster å få løst opp flaskehalsen i Brynsbakken og gjøre det mulig for flere å ta tog.
- Det er forsinkelser i Brynsbakken fordi det er et T-kryss. Det fortsetter til vi har bygget nye spor.
- Vi må bygge Brynsbakken enten før eller etter vi bytter signalanlegg på Oslo S. Gjør vi det etterpå kan vi ikke kjøre ekstra tog i Brynsbakken før omkring år 2031.
- Blir ikke reguleringsplanen vedtatt nå blir det ikke byggestart i Brynsbakken før i 2027; etter at signalanlegget på Oslo S er ferdig.
- Uten reguleringsplan kan ikke Bane NOR kjøpe ut de eierne på Hylla som vil slippe å leve med usikkerhet i mange år til. Flere naboer ønsker å bli kjøpt ut, så de kan bosette seg et annet sted.

2. Det blir ikke mer støy i Brynsbakken

- Det blir noen flere tog, men det blir ikke mer støy. Vi planlegger støytiltak slik at det ikke skal bli verre enn det er i dag. Dette har vi satt av penger til og vi forholder oss til støyforskriftens krav.
- Støyrapporten viser hva støyen ville blitt dersom vi ikke fikk på plass støytiltak.
- Støyskjerming og støytiltak skal vi planlegge i detalj når reguleringsplanen er vedtatt. Da vil vi samarbeide med blant annet skolen for å få på plass det som tilfredsstiller støyforskriftens krav.
- Det bråker mye når godstog bremser. Vi vil fjerne T-krysset og gjøre at godstogene kan kjøre forbi Vålerenga uten å bremse helt ned.

3. Vålerenga skole vil ikke havne i rød støysone

- Deler av skolens område ligger i rød støysone i dag. Skolen er nabo til både E6 og togspor.
- Vår støyrapport viser at litt større del av skolens område ville havnet i rød sone, etter endt utbygging, dersom vi ikke fikk på plass støytiltak.
- Vi skal selvsagt få på plass støytiltak slik at ikke skolen ikke får større del av området sitt som er rødt på støykartet.

4. Vi skal ikke rasere Vålerenga og Kværnerbyen

- Det ligger allerede fire spor i Brynsbakken. Vi skal bygge to nye spor midt mellom sporene som allerede ligger der.
- Vi må dessverre rive de fleste av husene som ligger midt mellom dagens spor. Åtte av disse husene er vernede
- Vi skal ta vare på fire av de vernede husene og sette dem opp igjen når vi har bygget ferdig.

5. Vi har utredet alternativer for Brynsbakken godt nok

- Vi har vurdert 13 forskjellige alternativer og anbefaler det både vi og Plan- og bygningsetaten anser som det beste for området og for jernbanen.

6. Vi har vurdert forskjellige lokkløsninger

- Å bygge lokk over sporene som finnes i dag ville ført til stenging av all togtrafikk til for eksempel Gardermoen, Lillestrøm og Lillehammer i minst ett år.
- Vi legger 175 meter av det nye sporet under lokk.
- Vi har vurdert mange forskjellige lokkløsninger.
- Vi har sett at andre lokkløsninger ville ført til rivning av enda flere hus eller en stor mur mellom Vålerenga og Kværnerbyen.

7. Nasjonal transportplan (NTP) har ikke utsatt signalanlegget på Oslo S og Brynsbakken

- Det er ikke noe ny dato i NTP for når signalanlegget (ERTMS) på Oslo S skal være ferdig. Det skal stå ferdig i slutten av 2026. Brynsbakken må være ferdig i god tid før det eller bli bygget etterpå. Derfor haster det med et vedtak i bystyret nå.

8. Noen av innbyggerne på Hylla vil flytte fra hjemmene sine

- Noen av de som bor på Hylla ønsker å bli boende og beholde huset sitt. Andre som bor på Hylla ønsker seg en reguleringsplan så fort som mulig, slik at de kan bli kjøpt ut og finne et annet sted å bo.

9. Vi kan ikke kjøpe husene på Hylla uten en reguleringsplan

- Vi kan dessverre ikke kjøpe husene på Hylla før vi har vedtatt reguleringsplan, med mindre det er helt spesielle grunner til det. Vi har kjøpt ut to grunneiere tidlig av slike årsaker, mens flere av de andre venter på å bli kjøpt opp, for å slippe å leve i usikkerhet.

10. Medvirkningen har ikke vært for dårlig

- Bane NOR fulgt Plan- og bygningsloven.
- Gjennom flere høringsrunder har alle som ønsket det fått sagt sin mening. Bane NOR har lest og svart på hver eneste innspill som har kommet i høringsrundene.
- Vi har lyttet og har også endret store deler av prosjektet etter gode innspill: 

  • Det kommer et nytt grøntområde som alle kan bruke
  • Vi bevarer fire verneverdige hus
  • Vi bygger et 175 meter langt lokk over ett av de nye sporene
  • Vi sørger for at det blir lett og trygt å gå mellom bydelene
  • Vålerengaparken bevares som den er
  • Brua i Enebakkveien flyttes nærmere Vålerenga skole, slik at skoleveien blir kortere

I dag er Brynsbakken en flaskehals som struper togtrafikken gjennom Oslo. Å bygge nye spor vil gi folk i Stor-Oslo og resten av landet et bedre togtilbud.

Jernbanen er utslippsfri transport som tar mindre plass enn biltrafikk, men i dag er kapasiteten i Østlandsområdet sprengt. Før koronaen opplevde pendlere stappfulle tog og flere forsinkelser i rushtiden. Nye spor mellom Vålerenga og Kværnerbyen vil gi plass til opptil 8 tog hver vei og 5000 ekstra passasjerer hver time.