Kontraktsignering for Ler kryssingsspor

Mandag 7. januar inngikk Bane NOR kontrakt med Baneservice AS om prosjektet på Ler stasjon.

Fra venstre, administrerende direktør i Baneservice AS Ingvild Storås og direktør styringsstab Infrastrukturdivisjonen Beate Isetorp. Foto: Andrea Mikalsen Rodriguez, Bane NOR

Mer gods på Dovrebanen

Som et ledd i Bane NORs strategi for å øke godskapasiteten på Dovrebanen skal eksisterende kryssingsspor på Ler stasjon forlenges. Dette vil føre til at 650 meter lange godstog kan krysse uten unødig tidstap. Baneservice AS skal være totalentreprenør og vil da ha ansvar for gjennomføring av prosjektering til byggeplan.

-  Vi i Baneservice er glade for å ha blitt tildelt kontrakten og ser frem til å komme i gang med prosjektet. Prosjektet er en totalentreprise der et godt samspill mellom byggherre og entreprenør og prosjekterende er viktig i gjennomføringsfasen. Vi mener at vi har satt sammen et team som er godt tilpasset oppgaven og ser frem til et godt samarbeid med Bane NOR på prosjektet, sier administrerende direktør i Baneservice AS Igvild Storås.

Prosjektdirektør i Infrastrukturprosjekter Jon Brede Dukan ser også frem til samarbeidet med Baneservice:

-  Ler kryssingsspor vil være et av de første prosjektene som ferdigstilles i Infrastrukturprosjekter med bruk av totalentreprise som gjennomføringsmodell. Baneservice er en entreprenør vi har jobbet med mange ganger tidligere, men totalentreprise på denne typen prosjekt er også nytt for dem. Det blir veldig spennende å se hva vi sammen kan skape av positive erfaringer og løsninger til det beste for prosjektet.

Dobling av kryssingssporet og nye underganger

Kryssingssporet på Ler har i dag en lengde på 459 meter, og den skal forlenges til 936 meter. Kryssingssporet skal bygges med samtidig innkjør med en sikkerhetssone på 250 meter. Samtidig innkjør er et signalsystem som gjør det mulig for to tog i motsatt retning å kjøre samtidig inn på hvert sitt spor på stasjonen. Signalprosjekteringen gjøres internt i Bane NOR.

I dag er det tre usikrede planoverganger på stasjonsområdet og to av disse skal i løpet av prosjektet fjernes og erstattes med to underganger. Det skal etableres tilknyttingsveier til undergangene.

Etter byggingen av et nytt kryssingsspor skal avvikssporet dimensjoneres for en hastighet på 60 kilometer i timen. Hovedsporet får en hastighet på 120 kilometer i timen og passasjerutvekslingen vil fortsatt foregå i spor 1.

To nye jernbanebruer

Eksisterende plattform i tilknytning spor 1 skal rives og erstattes med en ny plattform på 125 meter. Det vil i tillegg legges til rette for en fremtidig forlengelse av plattformen til minimum 220 meter. Det vil også være mulig å bygge en sideplattform ved spor 2.

På grunn av forlengelse av kryssingssporet skal en ny jernbanebru for spor 1 bygges over vassdraget Kaldvella. Den eksisterende jernbanebruen over spor 2 er i dårlig forfatning og blir erstattet med en ny bru. Begge bruer skal dimensjoneres for 200-årsflom og tyve prosent klimapåslag.

Kontrakten inngått med Baneservice har en verdi på 198 millioner kroner og prosjektet har oppstart førstkommende påske. Da skal planovergangene rives og de to nye landbrukskulvertene bygges.

Fra venstre bak: prosjektdirektør Anders Tidemand-Johannessen og prosjektleder Jens Thon fra Baneservice AS, prosjektleder Dag Robin Hansen og prosjektdirektør Infrastrukturprosjekter Jon Brede Dukan. Foran fra venstre: administrerende direktør Banservice AS Ingvild Storås og direktør styringsstab Infrastrukturdivisjonen Beate Isetorp. Foto: Andrea Mikalsen Rodriguez, Bane NOR.