Energihandel, avregning og prognoser

Som infrastruktureier er Bane NOR pålagt å kjøpe inn elektrisk energi til togfremføring på vegne av togselskapene som kjøper den til kostpris.

På denne siden:

Bane NOR Energi

Dette gjennomføres i henhold til føringer gitt i Jernbaneforskriften. Bane NOR Energi innehar rollen som avregningsansvarlig, og er tillagt oppgavene med innkjøp og avregning av elektrisk energi, samt fordeling av energikostnader.

Prinsippene og kravene knyttet til avregning og beregning av pris for elektrisk energi til togdrift er gitt i "Bane NORs standardvilkår for avregning av 16 2/3 Hz energi". Disse gir en samlet oversikt over hvordan levert elektrisk energi skal avregnes og hvordan energikostnadene skal fordeles. Dessuten angir standardvilkårene krav til innrapportering av forbruksdata og vilkår for fakturering.

Bane NORs standardvilkår for avregning av 16 2/3 Hz

Standardvilkårene angir krav til innrapportering av forbruksdata og vilkår for fakturering. Se våre standardvilkår her:

Prinsippene lagt til grunn for disse standardvilkårene bygger på felles avregningsregler for energi for Trafikverket, BaneDanmark og Bane NOR.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt Bane NOR konsesjon for omsetning av elektrisk energi til det nasjonale norske jernbanenettet.

Tariffer for avregning av energikostnader

Kostnadselementene nettleie eksternt nett, administrasjonskostnad for krafthandel og administrasjonskostnader for nett faktureres i henhold til de til enhver tid gjeldende tariffer. Disse kostnadene skal faktureres forbrukerne av 16 2/3 Hz energi i henhold til for netto målt eller beregnet energi levert forbrukspunktet.

Tariffene skal reflektere de faktiske kostnadene for Bane NOR. Bane NORs kostnader og inntekter skal avstemmes minimum en gang per år. Eventuelle mer- eller mindreinntekter vil medføre endringer i tariffene. Endringer i tariffer skal ikke ha tilbakevirkende kraft for ferdig avregnet periode. Tabellen under viser Bane NORs gjeldende tariffer fra og med 1. januar 2024.

Kostandselement  Tariff (Kr/MWh)
Nettleie eksternt nett 85,8
Administrasjonskosntader for nett 16,0
Administrasjonskostand for krafthandel 2,8
Forbruksavgift for elektrisk kraft* 95,1 / 164,4
Elserfikater  0,0

* Alminnelig sats i perioden januar - mars 2024 er 95,1 kr/MWh og i perioden april - desember 2024 er 164,4 kr/MWh. 

Det er gjennom forskrift gitt fritak for forbruksavgift på elektrisk kraft og elsertifikater for elektrisk energi som leveres til bruk til framdrift av tog eller annet skinnegående transportmiddel, herunder oppvarming av og belysning i transportmiddelet.

Energimåling

Avregning av elektrisk energi til togframføring baserer seg på data fra energimålere om bord i tog. Energimålere på tog i Norge kan anskaffes igjennom Bane NOR om ønskelig. Bane NOR vil da administrere energimålerne. Mer informasjon finnes her: 

Prognose for energikostnader

Prognoser for energikostnader til togframføring oppdateres en gang i måneden på denne siden.

Prognosene er gjennomsnittsverdier og det vil være avvik mellom disse og den faktiske energipris på de månedlige avregningsfakturaene for det enkelte jernbaneforetak

Både filen som viser prognose for innværende år og filen for de kommende år med utvidet detaljeringsnivå er passord-beskyttet. Tilgang gis til alle jernbaneforetak og til øvrige ved legitime behov.

Kontakt oss for å få passord

Mer informasjon

Dokumentet «Historiske energikostnader til togfremføring» gir en oversikt over de gjennomsnittlige energikostnadene for årene fra 2012 og fremover. Kontakt oss på e-post for passordforespørsel.

Last ned dokumenter 

Prognose for innværende år er tilgjengelig i Excel, de kommende år med utvidet detaljeringsnivå i PDF – begge filene er passord-beskyttet. Tilgang gis til alle jernbaneforetak og øvrige ved legitime behov.

Opprinnelsesgarantier og fornybar kraft

Bane NOR kjøper opprinnelsesgarantier tilsvarende hele Bane NOR’s eget fysiske kraftforbruk til infrastruktur og deler av togselskapenes fysiske kraftforbruk til togfremføring i Norge.

Bane NOR sørger for innkjøp, oppgjør og kansellering for sitt eget og togselskapenes kraftforbruk.

Togselskapene har fra og med forbruksåret 2024 valgt individuell deltagelse i ordningen for kraftforbruk til sin togfremføring. For informasjon om det enkelte togselskaps fornybare kraftforbruk henvises det til det enkelte togselskap.

Se ellers NVE's varedeklarasjon for strømleverandører for mer informasjon om ordningen.(åpnes i ny fane)

Kort om opprinnelsesgarantier

Ordningen med opprinnelsesgarantier (Guarantees of Origin, GoO) er etablert med utgangspunkt i EUs fornybardirektiv og er en frivillig ordning for forbrukere som ønsker å gjøre en konkret klimainnsats. Hensikten er å stimulere til økt produksjon av fornybar energi.

Et selskaps miljøpåvirkning avhenger blant annet av opprinnelsen til elektrisiteten de forbruker. Hensikten med opprinnelsesgarantier er at forbrukerne gjennom sine valg kan påvirke hvor og hvordan deres elektrisitet er produsert.

På den måten gir opprinnelsesgarantier forbrukerne muligheten til aktivt å velge bærekraftig kraftproduksjon basert på fornybare energikilder.

Under gis det svar på enkelte spørsmål om opprinnelsesgarantier. Disse er ment å forklare hva opprinnelsesgarantier er på en forståelig og transparent måte.