Slik planlegger vi ny jernbane

Det dukker opp mange spørsmål fra omverden når vi planlegger ny jernbane. Se hvordan vi planlegger, hva som kan være viktig for deg og hvordan du kan bidra.

På denne siden:

Bane NOR planlegger flere avganger, kortere reisetid og et mer pålitelig togtilbud. Samtidig vil utbygging av nye jernbanespor og togparkeringer styrke regionene utenfor hovedstadsområdet og sørge for en mer klimavennlig vekst, fortetting og utvikling av byene.

Når vi bygger ny jernbane må vi ta hensyn til viktige kvaliteter og verdier i området. Da er vi avhengig av innspill fra deg som har lokal kunnskap, kommuner og fylkeskommuner!

Film om planprosessen

I denne filmen får du høre om prosessen som leder frem til en avgjørelse om hvor den ny jernbanen skal ligge. Du får også høre om hvordan du kan si din mening og bidra til at vi får et best mulig resultat.

Tre parter i planleggingen: Bane NOR – kommunene – og deg

Større prosjekter følger vanligvis tre faser som er styrt av plan- og bygningsloven: dette er planprogram, kommunedelplan og reguleringsplan. I løpet av denne prosessen går vi fra overordnede til svært detaljerte planer. Tidlig i planleggingen har vi derfor lite konkret informasjon om hva planen vil bety for enkeltpersoner og lokalmiljø. Da har vi mange spørsmål som vi skal finne svar på litt etter litt frem til vi har en fiks ferdig plan som er klar for bygging.

Dialogen går mellom tre parter: det er oss i Bane NOR som lager planen, alle som gir innspill og politikerne i kommunen som til slutt skal vedta planen.

Bane NOR lager planen ut fra rammer vi har fått fra Regjeringen, Stortinget og Jernbanedirektoratet. Rammene sier noe om hva vi skal oppnå innenfor en gitt tid og kostnad. Underveis samarbeider vi med kommunens administrasjon, fagmyndigheter og lokalmiljøet som engasjerer seg. Kommunens politikere behandler og vedtar planen, mens det er Stortinget som til slutt bestemmer om prosjektet skal bygges.

Mindre drift- og vedlikeholdsprosjekter følger ikke nødvendigvis denne prosessen. Spesielt hvis utbyggingen skal skje inne på det som allerede er jernbanens område. Det kan for eksempel allerede finnes gyldige planer som vi kan bruke. Felles for alle våre prosjekter er at vi ønsker å gi god informasjon til dere som bor i nærområdet uavhengig av om prosjektet er lite eller stort. Informasjon gis først og fremst på nettsidene våre. I de fleste prosjekter inviterer vi også til åpne møter og kontordager. Husk at du kan sende spørsmål til vårt kundesenter.

Du kan påvirke planen

En grunnleggende forutsetning for lokaldemokratiet er at befolkningen skal få mulighet til å delta og medvirke i planleggingen. Medvirkningen skal sikre en best mulig plan som:

  • Søker etter gode løsninger som i størst mulig grad tar hensyn til samfunnets interesser
  • Gir alle berørte og interesserte en mulighet for å komme til orde
  • Skaper kreativitet og engasjement, og blir en arena for demokratisk deltakelse
  • Gir et godt beslutningsgrunnlag

Den lokale medbestemmelsen sikres både ved at det er politikerne i kommunen som er ansvarlig for planen, ved at planen legges ut på høring i flere runder og ved at Bane NOR inviterer til medvirkningsmøter underveis i planleggingen.

Når planen er på høring kan du som har viktig kunnskap eller en mening om prosjektet skrive en høringsuttalelse til oss. Høringene sikrer at vi får inn viktige innspill om aktuelle alternativer, gode ideer og hva vi må ta spesielt hensyn til. Det kan være verdifulle områder som natur, friluftsliv, skoleveier og liknende. Etter høringsperiodene går vi gjennom alle innspill, justerer planen og sender den tilbake til kommunens politikere.

Underveis i planleggingen inviterer vi også til åpne møter og kontordager, og egne medvirkningsmøter med skoler, lag, foreninger, næringsliv og offentlige myndigheter. Hvordan vi skal involvere og informere lokalsamfunnet beskriver vi i planprogrammet.

Planprogrammet: hvilke alternativer skal vi se på?

Planprogrammet markerer oppstarten av prosjektet og er en «bruksanvisning» for hvordan vi skal jobbe med kommunedelplanen eller reguleringsplanen i neste fase. Her forklarer vi hva vi skal bygge, hvor vi tenker å bygge og hva vi må finne ut mer om.

Vi legger planprogrammet på høring slik at du kan gi oss innspill. I denne fasen ønsker Bane NOR at hele lokalsamfunnet er med og bidrar i utviklingen av et godt prosjekt. Du har størst mulighet til å påvirke hvilke alternativer som skal vurderes i denne fasen – det vil si før politikerne vedtar hvilke alternativer (f.eks. korridorer/områder) som skal være med videre.

Kommunedelplanen: valg av alternativ

I neste fase lager vi en kommunedelplan etter oppskriften fra planprogrammet. Dette er en overordnet plan for hva vi skal bygge og hvilket område som egner seg best for jernbanen.

I denne fasen utreder vi negative og positive konsekvenser den nye jernbanen har for miljø og samfunn. Dette kalles en konsekvensutredning. Vi ser blant annet på konsekvenser for landskap, natur, friluftsliv, kulturminner, sikkerhet, regional utvikling, investeringskostnader, støy og samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Hensikten er å sammenlikne alternativene og finne frem til løsningen som totalt sett er best for miljø og samfunn.

Underveis inviterer vi til møter der du kan medvirke i planleggingen. Politikerne i kommunen legger forslaget til kommunedelplan på høring, så du kan gi dine innspill. Her ønsker vi igjen innspill om det som er viktig for samfunnet, særlig om kulturminner, nærmiljø, natur og friluftsliv og hvordan det kan bli lett å bruke det vi bygger. Vi sender deretter planen og alle høringsuttalelsene tilbake til kommunen, slik at politikerne kan vedta ett alternativ.

Reguleringsplanen: detaljene kommer på plass

Når kommunedelplanen er vedtatt, kan vi lage en detaljert og konkret plan for prosjektet. Da bestemmer vi nøyaktig hvor vi skal bygge, og hva vi trenger av anleggsveier og riggområder til anleggsmaskiner og brakker.

Dette gjør det klart hvilke eiendommer Bane NOR må kjøpe ut, og hvilke hus/bygninger som blir stående. Reguleringsplanen inneholder også beskrivelser av konsekvenser for nærområdet og mulige tiltak som skal gjøre både byggingen og den ferdige jernbanen mindre belastende for omgivelsene.

Kommunens politikere legger også reguleringsplanen ut til høring. I denne fasen er det viktig at Bane NOR får innspill om det som angår deg personlig. Hva må vi ta spesielt hensyn til? Det kan for eksempel være anleggsveier som krysser barnas skolevei, spesielle friluftsområder eller andre lokale forhold.

Forslaget til reguleringsplan vedtas til slutt av politikere i kommunen.

Statlig plan

Noen ganger blir ikke Bane NOR, kommunene og andre myndigheter enige om hva som er det beste alternativet for ny jernbane. I slike tilfeller kan staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet overta ansvaret for hele eller deler av planen. Planen kan i løpet av planleggingen gå tilbake til kommunen for endelig vedtak eller departementet kan bestemme hvor den nye jernbanen skal ligge.

Tid for bygging?

Når reguleringsplanen er vedtatt skal vi fortsatt innom en del faser før vi kan sette spaden i jorda. Vi trenger for eksempel tilgang til området. Dette får vi enten ved å kjøpe eiendom permanent eller leie midlertidig i byggetiden. Denne prosessen er bestemt gjennom egne lover, og skal sørge for at grunneiere får den erstatningen de har krav på og tid nok til å finne et nytt sted å bo.

Prosjektet er også avhengig av å få investeringsbeslutning og penger fra Stortinget. Om vi får det kan Bane NOR lyse ut og inngå en kontrakt med en entreprenør som skal bygge den nye jernbanen og starte med grunnerverv.

Takk for tålmodigheten!

Planleggingen og byggingen tar lang tid og er til ulempe for mange, men målet er alltid å skape en bedre og mer effektiv jernbane. Vi ønsker å takke for all den tålmodigheten vi opplever når vi planlegger og bygger ny jernbane rundt om i landet! Takk for tålmodigheten og at du bryr deg!