Planprogram: Hvilke alternativer skal vi se på?

Planprogrammet er første steg av flere på vei mot bygging av ny jernbane. Her kan du lese om hva planprogrammet er og hvordan du kan påvirke planen.

Hva handler planprogrammet om?

Planprogrammet markerer oppstarten av prosjektet og er en «bruksanvisning» for hvordan vi skal jobbe med en kommunedelplan eller en reguleringsplan.

  • Hva er målet med planleggingen?
  • Hvilke alternativer skal vi se på? Planen viser kart over aktuelle områder.
  • Hvilke temaer må vi vite mer om? Dette er for eksempel dyrka mark, natur, friluftsområder og kulturminner.
  • Hvordan skal lokalsamfunnet informeres og involveres (medvirke) i planarbeidet?

Gi innspill i høringsperioden

Bane NOR legger forslaget ut på høring slik at du kan gi innspill til planprogrammet. I denne fasen ønsker Bane NOR at hele lokalsamfunnet er med og bidrar i utviklingen av et godt prosjekt. Det gjelder både politikere, næringsliv, organisasjoner, velforeninger, lokalmedia og den enkelte innbygger. Mulighetene til å påvirke hvilke alternativer som skal vurderes er størst i denne fasen – før politikerne vedtar hvilke alternativer som skal være med videre.

Alle som har viktig kunnskap om lokale forhold, eller en mening om prosjektet, kan sende oss innspill (også kalt «høringsuttalelse» eller «merknad» på fagspråket). Vi oppsummerer alle innspillene og svarer på dem i en egen rapport (merknadsdokumentet). Innspill kan føre til at vi endrer planene. Forutsetningen for å ta inn endringer er naturligvis at de vurderes som realistiske og i tråd med oppdraget vårt.

Lokalpolitikerne bestemmer

Etter høringsperioden sender vi merknadsdokumentet over til kommunen sammen med et revidert forslag til planprogram. Deretter bestemmer kommunens politikere om de vil fastsette (vedta) planprogrammet, slik at Bane NOR kan fortsette med neste fase av planleggingen som er kommunedelplan.

Hva betyr planprogrammet for deg?

I planprogrammet viser vi fram alternative plasseringer for det som skal bygges. Dette er for eksempel korridorer hvor et nytt dobbeltspor eller områder hvor en togparkering kan ligge.

For deg som bor i et av de aktuelle områdene kan dette oppleves som vanskelig, og for noen er det kanskje starten på en lang periode med bekymringer. Andre tar nyheten med knusende ro. Det beste tipset vi kan gi i denne fasen er: engasjer deg i planen og prosessen, men forsøk å leve normalt.

Lev som normalt

Husk at vi er tidlig i prosessen – det er sannsynligvis flere år til vi vet hvilke eiendommer vi må kjøpe og det er enda lenger fram til en eventuell byggestart. Selv om huset ditt ligger i et område som er aktuelt for jernbanen nå, betyr ikke det at du vil bli berørt. I videre planlegging skal vi legge fra oss noen alternativer, og det er først når vi har en vedtatt reguleringsplan at vi vet nøyaktig hvor jernbanen skal gå.

Engasjer deg, og send oss innspill

Samtidig som du bør leve som normalt, er det viktig at du holder deg orientert og får gitt oss informasjon og innspill i høringsperioden om det som er viktig for deg i ditt nærmiljø. Vi trenger informasjon fra deg som har mye lokalkunnskap.

Fortell oss om hva som er verdifullt for deg i ditt nabolag, for eksempel en fin akebakke for barna, en populær turløype eller et tjern med rikt dyreliv. Du må sende dette til oss skriftlig i løpet av høringsperioden. Send gjerne en felles høringsuttalelse fra ditt vel, borettslag eller forening.

Undersøker grunnforhold og omgivelsene

Vanligvis gjør vi grunnundersøkelser, registreringer eller går befaringer i de aktuelle området mens vi jobber med planprogrammet. Hvis du bor i et område hvor vi ønsker å gjøre slike undersøkelser kontakter vi deg, vanligvis med brev, enten digitalt eller i postkassa.

Hvor lang tid bruker vi på planprogrammet?

Dette kan variere mye fra prosjekt til prosjekt, men generelt det kan ta fra 9 mnd. til 1,5 år fra man starter på planprogrammet til det er fastsatt (vedtatt) i kommunestyret.

Dette er avhengig av prosjektet størrelse og kompleksitet, og hvor mye tid som trengs til den politiske behandlingen.