Hva er statlig plan?

Av og til er det ikke kommunen som er planmyndighet for et jernbaneprosjekt. Det kan være flere grunner til at planene blir behandlet av staten i stedet for kommunen.

For noen prosjekter er det bestemt at de skal gjennomføres som statlig plan helt fra starten av. Da er det Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) som er planmyndighet og som skal behandle og vedta planene, ikke kommunen.

I en slik prosess er det også offentlig høringsrunde; alle som ønsker det kan sende informasjon, innspill og synspunkter til Bane NOR og departementet. Involvering av de berørte kommunene vil fortsatt være viktig i arbeidet med en statlig plan, selv om kommunen ikke er ansvarlig myndighet.

Hvorfor statlig plan?

Det kan være flere grunner til at et prosjekt følger statlig plan. Ifølge Plan- og bygningsloven kan staten ta ansvar for en plan når "viktige statlige eller regionale utbyggings-, anleggs- eller vernetiltak gjør det nødvendig, eller når andre samfunnsmessige hensyn tilsier det".

Statlig plan bør bare benyttes når det forventes at den vanlige kommunale planleggingen ikke vil føre frem til et resultat som kan godtas av staten. Årsaker til bruk av statlig plan kan være:

  • Kommunen ønsker statlig plan
  • Prosjektet berører flere kommuner som ikke blir enige om valg av løsning
  • Det er viktig med rask gjennomføring av planprosessen
  • Det er store konflikter mellom lokale, regionale og nasjonale interesser
  • Det er store konflikter mellom statlige myndigheter

Hvordan foregår prosessen?

Arbeidet med statlig plan er ganske lik prosessen der kommunen er ansvarlig (bestemmende) myndighet. Bane NOR skal gjøre undersøkelser, analyser og utredninger. Det gir oss kunnskap om positive og negative sider ved de forskjellige alternativene slik at vi kan komme med våre faglige anbefalinger.

Det vil variere mellom ulike prosjekter om man følger alle trinnene i den offentlige planprosessen: planprogram, kommunedelplan og reguleringsplan, og hvilken rolle Kommunal- og regionaldepartementet har i planleggingen. Departementet kan ha ansvaret for hele planprosessen og alle vedtak, eller planen kan sendes tilbake til kommunen for endelig vedtak.

Bane NOR bistår departementet underveis i arbeidet. Dette vil blant annet kunne gjelde i forbindelse med høring og utlegging til offentlig ettersyn og tiltak for å sikre god medvirkning.