Hva er innsigelse?

Statlige og regionale myndigheter kan fremme innsigelse til planer som er i strid med nasjonale eller regionale interesser.

På denne siden:

Hva er innsigelse?

Innsigelse er et virkemiddel for å sikre nasjonale og regionale interesser i kommunale planer. Det skal kun brukes når det er helt nødvendig og i viktige konfliktsaker.

Målet er å unngå innsigelse ved at sektormyndigheter, fylkeskommune og kommune finner løsninger underveis i planleggingen.

Når det fremmes innsigelse setter dette en stopper for planen, med mindre innsigelsen blir løst. Dette kan skje ved at partene kommer til enighet eller ved at departementet tar en avgjørelse.

Hvem kan komme med innsigelse?

Berørt statlig myndighet og fylkeskommuner (regional myndighet) kan fremme innsigelse til planer som er i strid med nasjonale eller regionale interesser. Andre nabokommuner enn den som har ansvar for planen kan også fremme innsigelse dersom saken har vesentlig betydning for kommunen.

Departementene utpeker hvilke myndigheter som skal ta vare på ulike interesser, og det er et begrenset antall instanser som har innsigelsesmyndighet.

Se oversikt over myndigheter og sektorer som kan fremme innsigelse i forskjellige saker på regjeringen.no(├ąpnes i ny fane).

Bane NOR kan selv fremme innsigelse hvis vi mener planen (for eksempel ett av alternativene) er i strid med nasjonale jernbaneinteresser. Det kan for eksempel være at kostnaden er for høy sammenliknet med andre alternativer, eller at alternativet ikke gir en god nok teknisk løsning.

Når kan det fremmes innsigelse?

Hvis det skal fremmes innsigelse må dette gjøres når kommunedelplanen eller reguleringsplanen er på høring.

Hvordan løses en innsigelse?

Kommunen og myndigheten som har gitt innsigelse må forsøke å bli enige om en løsning hvis det er mulig. Hvis kommunen ikke vil endre planen møtes vanligvis partene til mekling hos Statsforvalteren.

Løsninger på innsigelsen kan for eksempel være at traseen justeres, eller at partene finner tiltak som begrenser den negative konsekvensen. Innsigelsen kan når som helst trekkes tilbake. Hvis løsningen fører til en vesentlig endring av planen, må den på en ny høring før kommunen kan gjøre sitt vedtak.

Hva skjer om man ikke blir enige?

Hvis partene ikke kommer til enighet hos Statsforvalteren, går saken over til Kommunal- og moderniseringsdepartementet som tar en endelig avgjørelse.

Så lenge det er en innsigelse til planen vil ikke kommunens vedtak være rettskraftig.