Undertegnet avtale om Espern bru

Avtale om bygging av Espern bru er nå undertegnet. Dette skjer etter at de fire avtalepartnerne er enige om et spleiselag for å finansiere den nye brua over jernbanesporene i Hamar.

  • Planprosjekt
  • Prosjektnyheter
  • Utbygging av Hamar stasjon
  • Dovrebanen

Publisert: 27. februar 2023 klokken 14:10

Partene som undertegner avtale om Espern bru

Undertegnet avtale om finansiering av ny bru over til Espern bydel i Hamar sentrum. Til stede var fra venstre ordfører Einar Busterud, Anne Marie Aalstad Laakso og Ola Mørkved Rinnan fra Espern Eiendom, prosjektdirektør Per Atle Tufte i Bane Nor Eiendom og prosjektdirektør Per Vilnes i Bane Nor SF. Foto: Eli J. Haugen

En bru over sporområdet i Hamar har vært på planleggingsstadiet i mange år og nå er endelig er planene konkretisert i en avtale. Det er de fire avtalepartnerne Hamar kommune, Espern Eiendom, Bane Nor SF og Bane NOR Eiendom som skal finansiere og brua.

Prosjektet er kostnadsberegnet til 240 millioner kroner, og av dette vil Bane NOR bidra med både anleggsbidrag og kostnader til jernbaneteknisk arbeid. Kommunen, som er byggherre for brua, vil i tillegg forskuttere bidragene fra de andre partnerne for å unngå forsinkelser med oppstart av prosjektet.

Planen er å starte arbeidet med å bygge brua sommeren 2022, og at den vil stå ferdig mot slutten av 2023.

Følger opp meklingsavtalen

Allerede for over 20 år siden var de første planene for en bru til Espern på plass, og det er derfor en svært etterlengtet avtale som nå er undertegnet. Avtalen viderefører meklingsavtalen mellom Hamar kommune, Bane NOR, Statsforvalteren og Statens vegvesen, som ble undertegnet i 2020.

- Byggingen av Espern bru er svært viktig for den videre jernbanesatsingen på Dovrebanen Samtidig er realisering av brua også et viktig punkt i meklingsavtalen og betyr at 3 viktige punkter i denne avtalen nå er oppfylt, sier Per Vilnes, prosjektdirektør i Bane NOR

På bakgrunn av meklingsavtalen har Bane NOR allerede startet arbeidet med en reguleringsplan for Hamar stasjon, som også legger til rette for å kunne bygge dobbeltsporet over Åkersvika og videre til Hamar stasjon. Hensikten med reguleringsarbeidet er å legge grunnlaget for en helt nødvendig utbedring og modernisering av infrastrukturen ved dagens Hamar stasjon, slik at det er mulig å håndtere flere tog som følge av dobbeltsporutbygging. Reguleringsplanen vil i tillegg avklare og avgrense jernbanearealene opp mot byutviklingsarealene ved Hamar stasjon og langs jernbanesporene, for å gi en forutsigbar utvikling av området. Tilgrensende areal til byutvikling vil detaljeres i egne reguleringsplaner.

Siden broen strekker seg over jernbanesporene inn mot Hamar stasjon skal Bane Nor være ansvarlig for og gjennomføre alt arbeid i sporområdet. For å unngå unødvendig stans i jernbanetrafikken er det viktig at arbeidet kommer raskt i gang, slik at allerede planlagt stans i togtrafikken sommeren 2022 også kan benyttes til arbeid på den nye brua.

Åpner muligheter for videre byutvikling

Den nye broen vil erstatte dagens planovergang ved Espern og gi en trygg krysning av jernbanen. Den åpner opp for store arealer, gir bedre tilgang til strandsonen langs Mjøsa for allmennheten og bidrar til å knytte byområdene på Hamar sammen. På denne måten legges nå til rette for at en videre utvikling av Hamar sentrum endelig kan starte opp.

Bane NOR Eiendom og Espern Eiendom er klare til å videreføre sine planer for å skape en ny bydel langs strandsonen. Det planlegges bygging av ca. 1500 boliger, Science Park, hotell, kontor og servering/handel fordelt på 250.000 m2, samtidig som det er store planer for omfattende oppgradering av utearealene. Til sammen blir dette er godt knutepunkt og et modere byområde.


Publisert: 27. februar 2023 klokken 14:10