Togparkering i Tønsberg: Bane NOR vil utrede tre alternativer

I områdene Barkåker nord og Barkåker sør har Bane NOR funnet til sammen tre arealer som kan brukes til togparkering. Nå starter arbeidet med å utrede disse mulighetene.

Publisert: 30. august 2019 klokken 12:33

(Nederst på siden kan du se presentasjonen Bane NOR holdt for Tønsbergs politikere mandag 26. august)

Togparkering er helt nødvendig for å kunne øke kapasiteten på det kommende dobbeltsporet. Dette vil gi reisende flere avganger, et raskere, klimavennlig og mer pålitelig tilbud. Prosjektet skal stå ferdig i 2024, men før spaden stikkes i jorda gjenstår det mye planlegging og flere politiske vedtak.

Skal finne den beste løsningen
Nå skal Bane NOR vurdere totalt tre arealer innenfor områdene Barkåker sør og Barkåker nord. Ett av disse stedene vil bli byggeplass for det nye togparkeringsanlegget. Ett alternativ ligger i Barkåker sør, mens to er plassert inn i det nordlige utredningsområdet. Nå ønsker Bane NOR å konsekvensutrede disse mulighetene. Det innebærer grundige undersøkelser av hva en utbygging vil bety for såkalt prissatte og ikke-prissatte verdier. De prissatte verdiene er blant annet støy, investeringskostnader og samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Ikke-prissatte er natur, naturressurser, landskap, friluftsliv og kulturminner.

– Vi har vært gjennom en lang prosess og har vurdert 19 forskjellige områder. Nå sitter vi igjen med tre konkrete alternativer i Bakåker sør og Barkåker nord. Nå begynner arbeidet med å finne den beste løsningen, sier planleggingsleder Markus Vetrhus.

Her følger en kort presentasjon av de tre alternativene:

Barkåker sør
Her vil et eventuelt anlegg gå ut fra dobbeltsporet sør for Hestehagen. Deretter følger det terrenget nordover til et flatt område mot Barkåker tettsted. Dette området er i hovedsak satt av til næringsutvikling av kommunen. Det legges opp til veiadkomst til anlegget i nord. Det gir kortere kjørevei til togparkeringsplassene og driftsbygningen. Dette anses som en god løsning også med hensyn til trafikkavvikling og trafikksikkerhet, da anlegget skaper lite trafikk. I en eventuell byggeperiode kan en også bruke en vei inn til anlegget fra sør, i kort tunnel under jernbanen.

Barkåker nord, sørlig og nordlig alternativ
Begge variantene ligger tett inntil det nye planlagte dobbeltsporet. Dette er gjort slik at togparkeringsanlegget og dobbeltsporet til sammen skal ta minst mulig plass i terrenget. I begge disse alternativene er anlegget lagt til østsiden av det nye dobbeltsporet. Dette er gjort for å unngå konflikt med de største natur- og friluftslivsverdiene. Veien inn til begge anleggene vil knytte seg til Undrumveien, som har god kapasitet og allerede er regulert til anleggsvei under utbygging av dobbeltsporet mellom Nykirke og Barkåker. Den sørlige varianten innenfor Barkåker Nord ligger på terreng langs dobbeltsporet, mens den nordlige varianten er trukket lenger opp i skogen. Her er det mer kupert. Blir det nordlige alternativet aktuelt, må Bane NOR skjære seg mellom 10 og 12 meter ned i berggrunnen.

Ønsker en rask prosess
Nå skal det jobbes grundig med alternativene, før Bane NOR legger frem sin anbefalte løsning. Over nyttår skal både anbefalingen og resten av forslaget til kommunedelplan ut på høring. Da kan alle som ønsker, komme med innspill til planene. Før sommeren 2020 er det planlagt at Tønsbergs bystyre skal vedta kommunedelplanen.

Denne framdriften forutsetter at Bane NOR kan legge forslaget ut på høring, uten politisk førstegangsbehandling. Det vil kunne spare fem måneder i saksbehandlingstid, og er helt nødvendig hvis togparkeringsanlegget skal stå ferdig i 2024 når dobbeltsporet gjennom Drammen og mellom Nykirke og Barkåker står ferdig. Dermed kan antallet togavganger til og fra Tønsberg økes.

Denne muligheten ble presentert for kommunens politikere mandag 26. august.

– Det er viktig å presisere at Bane NOR vil legge alle alternativer ut på høring, og at det uansett er politikerne som skal sluttbehandle og vedta kommunedelplanen, sier prosjektleder Julie Backe-Bogstad.

I høst skal Bane NOR arrangere åpne møter på Barkåker for å presentere planene og deretter resultatene av konsekvensutredningen.


Publisert: 30. august 2019 klokken 12:33