Informerte politikerne om høringsperioden

Trafikksikkerhet, skjerming av bebyggelse og landbruk og anleggsperioden. Det er blant temaene som flest har vært opptatt av i høringsuttalelsene til Bane NOR.

Publisert: 12. mars 2019 klokken 12:49

Oppdatert: 12. mars 2019 klokken 13:05

Mandag 11. mars møtte Bane NOR politikerne i Tønsberg for å informere om togparkering. I løpet av møtet fortalte planleggingsleder Markus Vetrhus om de to alternativene, Barkåker nord og Barkåker sør, og oppsummerte høringsuttalelsene som har kommet inn.

Her er en kort oppsummering av de mest omtalte temaene:

Trafikksikkerhet og vei til togparkeringen

 • Bane NOR skal vurdere ulike veiløsninger inn til togparkeringen i Barkåker nord og Barkåker sør.
 • Hvor og hvordan adkomst skal etableres vises i detalj senere, i arbeidet med reguleringsplanen.
 • Kommunedelplanen skal inneholde forslag til ulike veiløsninger under byggefasen og når anlegget er ferdig, samt vurderinger av hvordan trafikksituasjonen kan bli.
 • Vi skal legge til rette for god trafikksikkerhet - særskilt med hensyn til myke trafikanter.

Nærhet til bebyggelse

 • Nord for det avsatte næringsområdet ved Barkåker sør ligger det bomiljøer, idrettsanlegg, barnehage og skole.
 • Konsekvenser knyttet til støy og lys vil utredes. Bane NOR følger fastlagte støy- og støvkrav.
 • Dempende tiltak (avbøtende) beskrives i kommunedelplan og bestemmes i reguleringsplanen.
 • Det legges stor vekt på hensynet til barn og unge i planleggingsarbeidet og i byggeperioden.

Naturmangfold og landbruk

 • Bane NOR vurderer omdisponering av dyrka og dyrkbar mark, samt arrondering av gjenværende areal.
 • Friluftsområder kartlegges og vurderes.
 • Vi skal beskrive hjorteviltets leve- og trekkområder og viktige viltområder for fugl.
 • Eventuelle endringer i vannmiljø, fordrøynings- og dreneringsforhold vurderes.

Planlegging av fremtidig næringsområde i Barkåker sør

 • I kommunedelplanen velges det hvilket område som skal planlegges videre og bygges ut.
 • Nøyaktig hvordan togparkeringen skal utformes og plasseres bestemmes i reguleringsplanen.
 • Bane NOR vil legge vekt på effektiv arealbruk i det videre planarbeidet.
 • Vi vil fortsette den gode dialogen med grunneiere som planlegger næringsområdet.
 • Nedenfor kan du laste ned presentasjonen Bane NOR holdt for politikerne.

Anleggsperioden

 • Bane NOR skal:

  • Samkjøre byggeperioden med prosjektet Nykirke-Barkåker så langt det lar seg gjøre.
  • Gi informasjon til naboer. Være i dialog og samarbeid med velforeninger/borettslag/nabolag.
  • Følge fastlagte støy- og støvkrav.
  • Ta ansvar for oppfølging av sikkerheten på og rundt anleggsområdet.
  • Sørge for fremkommelighet på veinettet rundt anleggsområdet.
  • Vi skal sørge for trafikksikkerhet for alle trafikanter, med et særlig fokus på barna og andre myke trafikanters sikkerhet.

 • Bane NOR skal jobbe for at perioden med støy, støv og veiomlegginger blir så kort og skånsom som mulig.

 

Nedenfor kan du laste ned hele presentasjonen som Bane NOR holdt for politikerne.


Publisert: 12. mars 2019 klokken 12:49

Oppdatert: 12. mars 2019 klokken 13:05