Informerer naboer om togparkering

Fire steder i Tønsberg og Sandefjord utredes for å finne areal til togparkering. Kun et av områdene skal velges. I dag får 80 husstander brev fra Bane NOR om den videre prosessen.

Publisert: 15. oktober 2018 klokken 15:25

Oppdatert: 16. oktober 2018 klokken 08:46

Bane NOR har tidligere informert om at det er fire områder som utredes for fremtidig bruk som togparkeringsplasser. Det er Brekkeskogen, Skottebakken og Barkåkerskogen i Tønsberg kommune og Vestre Stavnum i Sandefjord kommune.

Gir et bedre togtilbud

Bakgrunnen for prosjektet er satsingen på en moderne jernbane i Vestfold. Utbygging av dobbeltspor og togparkering skal bidra til et miljøvennlig, raskere og bedre transporttilbud mellom byene på Østlandet.

– Et slikt anlegg gir mulighet for flere avganger og et mer pålitelig transporttilbud, sier prosjektsjef Hanne Sophie Solhaug i Bane NOR.

Tirsdag 16. oktober ble det sendt ut brev til 80 husstander i de aktuelle områdene. 23 av mottakerne har adresse nær Stavnum i Sandefjord, mens 57 ligger i områdene Brekke, Skotte eller Barkåker i Tønsberg. Bane NOR har sendt brev til husstander som kan bli direkte berørt av et nytt anlegg eller kan få et slikt anlegg som nabo.

– Vi kan foreløpig ikke si noe om hvor anlegget skal bygges, eller hvilke eiendommer som blir direkte berørt. Først må vi utrede disse fire områdene og se hvor det samlet sett vil være best å legge togparkeringen, sier Solhaug.

Jobber fram mot 2025

Bane NOR skal i størst mulig grad å unngå dyrket mark, kulturminner, naturverdier, og negative konsekvenser for dyreliv, friluftsliv og dagens bebyggelse. I tillegg vil økonomi og jernbaneteknisk funksjonalitet spille en rolle i vurderingene som skal gjøres.

Nå jobber Bane NOR med et forslag til planprogram, som det antas vil bli sendt på høring i desember. I planprogrammet beskrives de fire alternative områdene. I tillegg er dokumentet en plan for hvordan den videre prosessen skal foregå. Når kommunestyrene har vedtatt planprogrammet, begynner arbeidet med kommunedelplanen. Her vil Bane NOR anbefale ett av områdene for utbygging. I den påfølgende reguleringsplanen skal det bestemmes nøyaktig hvor anlegget skal bygges.

– Først da vet vi hvilke eiendommer som blir berørt, og i hvor stor grad de blir påvirket, sier Solhaug.

Det er kommunestyrene som skal vedta planene. I henhold til Jernbanesektorens handlingsprogram skal anlegget være ferdig bygget i 2025.

Dobler antall avganger

Når dobbeltsporet åpnes mellom Tønsberg, Drammen og Oslo, kan antall avganger til og fra Tønsberg dobles. Det blir to tog i timen hele dagen, og tre i rushtiden. Når dobbeltsporet er ferdig til Sandefjord, får også Sandefjord flere avganger. For å få til dette trengs det parkeringsplasser for inntil 14 tog på 110 meter.

– Uten steder å vedlikeholde togene, og parkere dem når de ikke er i drift, får vi ikke flere avganger. Et anlegg for togparkering må til når vi skal gi folk et bedre togtilbud, sier prosjektsjefen.

Fakta om togparkering:

  • Togparkering (eller hensetting på fagspråket) er der togene parkeres om natten og når de ellers ikke er i drift. På et slikt anlegg utføres det enkel service og vedlikehold av togsettene.
  • Anlegget som planlegges i Tønsberg/Sandefjord er for inntil 14 tog på 110 meter. Størrelsen på det ferdige anlegget er foreløpig ikke avklart, men det vil være mellom 60 og 100 mål.
  • Området for togparkering skal huse et servicebygg, påkoblingsspor, et utendørs vaskeanlegg, plass til snørydding og parkeringsplasser til ansatte. Anlegget må være tilknyttet det planlagte dobbeltsporet.

Hva skjer fremover?

  • Bane NOR vil gjennomføre befaringer, kartlegging av arealverdier og grunnundersøkelser høsten 2018 og våren 2019.
  • Prosjektet inviterer til åpne kontordager og åpent informasjonsmøte vinteren 2019. Alle møtene skal annonseres i lokalmedia og på Bane NORs nettsider.
  • Forslag til planprogram offentliggjøres og sendes på høring vinteren 2019. Dette varsles i lokalmedia. Planprogrammet vil være tilgjengelig på kommunens og Bane NORs nettsider.

 

Nedenfor finner du informasjonsbrevet som har gått til naboer i de aktuelle områdene:


Publisert: 15. oktober 2018 klokken 15:25

Oppdatert: 16. oktober 2018 klokken 08:46