Fikk presentert planer for togparkering

Mandag fikk formannskapet i Tønsberg presentert områdene som er aktuelle for togparkering. Her kan du lese om de fire alternativene.

Publisert: 29. oktober 2018 klokken 19:16

Oppdatert: 29. oktober 2018 klokken 19:47

Bakgrunnen for prosjektet er satsingen på en moderne jernbane i Vestfold. Utbygging av dobbeltspor og togparkering skal bidra til et miljøvennlig, raskere og bedre transporttilbud mellom byene på Østlandet.

Gir reisende et bedre tilbud

Når dobbeltsporet åpnes mellom Tønsberg, Drammen og Oslo, kan antall avganger til og fra Tønsberg dobles. Det blir to tog i timen til vanlig, og tre i rushtiden. I henhold til Jernbanesektorens handlingsprogram skal dobbeltsporet og togparkeringen være ferdig bygget i 2025.

– Et anlegg for togparkering må til når vi skal gi folk et bedre togtilbud. Uten steder å vedlikeholde togene, og parkere dem når de ikke er i drift, får vi heller ikke flere avganger, sier prosjektsjef Hanne Sophie Solhaug i Bane NOR.

Søker etter det beste området

Fire store områder skal utredes som mulig areal for togparkering, men kun en mindre del av ett av arealene skal bygges ut. Det gjelder Brekkeskogen, Skottebakken og Barkåkerskogen i Tønsberg kommune og Vestre Stavnum i Sandefjord kommune.

Brekkeskogen og Skottebakken vurderes for øvrig som et sammenhengende område. Bane NOR skal foreslå én mulig plassering av togparkeringsanlegget innenfor dette store arealet.

– Det er viktig å huske at togparkeringsanlegget ikke kommer til å bruke mer enn en liten del av ett av disse områdene. Vi starter planleggingen med flere store arealer, og sikter oss inn på stadig mindre områder, for å finne den mest egnede plassen, understreker Solhaug.

Bane NOR skal i størst mulig grad å unngå dyrket mark, kulturminner, naturverdier, og negative konsekvenser for dyreliv, friluftsliv og dagens bebyggelse. I tillegg vil økonomi og jernbaneteknisk funksjonalitet spille en rolle i vurderingene som skal gjøres. Felles for alle alternativene er at anlegget må være tilknyttet det planlagte dobbeltsporet.

Det er tidlig i planleggingen

Ifølge foreløpig tidsplaner skal planprogrammet for togparkeringsanlegget offentliggjøres og legges ut på høring vinteren 2019. Likevel ønsker Bane NOR å informere politikerne om de forskjellige alternativene allerede nå.

– Vi har informasjon om prosjektet som vi mener er viktig å dele med politikere og kommunens innbyggere, sier prosjektsjef Hanne Sophie Solhaug.

Hun understreker at vurderingene av de forskjellige alternativene er foreløpige, og at prosjektet er i en tidlig fase.

Slik vurderes alternativene

Bane NOR har vurdert 16 områder for togparkering i Tønsbergområdet. De fire alternativene som foreløpig gjenstår er vurdert som de beste, med tanke på jernbaneteknisk funksjonalitet, økonomi og hensynet til lokalmiljø, landskap og natur.

– Vårt oppdrag er å finne alternativer som er mulige å bygge og som er realistiske utfra en helhetsvurdering. Vi ønsker å minimere de negative konsekvensene, sier Solhaug.

Utfra dagens vurderinger, beskriver Bane NOR de aktuelle områdene slik: 

  • Grunnforholdene er krevende for alle alternativene, men særlig krevende for Barkåkerskogen.
  • Det er dyrka mark av svært god kvalitet i flere av områdene.
  • I noen av områdene er det rekreasjonsområder, eksisterende eller planlagte viltoverganger og bekker med fisk.
  • Det finnes kulturminner i alle områdene.

– Dette er noen av utfordringene vi må finne gode løsninger på. Det er imidlertid ikke mulig å unngå alle negative konsekvenser, når en skal bygge et stort togparkeringsanlegg, sier Solhaug.

Det kan også bli aktuelt å utvide listen over områder. Bane NOR ser nå etter flere alternativer rundt Torp.

– Hvis vi finner aktuelle arealer, vil Bane NOR holde Sandefjord kommune og innbyggerne informert om det, sier prosjektsjefen.

Fakta om togparkering:

  • Togparkering (eller hensetting på fagspråket) er der togene parkeres om natten og når de ellers ikke er i drift. På et slikt anlegg utføres det enkel service og vedlikehold av togsettene.
  • Anlegget som planlegges i Tønsberg/Sandefjord er for inntil 14 tog på 110 meter. Størrelsen på det ferdige anlegget er foreløpig ikke avklart, men det vil være mellom 60 og 100 mål.
  • Området for togparkering skal huse et servicebygg, påkoblingsspor, et utendørs vaskeanlegg, plass til snørydding og parkeringsplasser til ansatte. Anlegget må være tilknyttet det planlagte dobbeltsporet.

Hva skjer fremover?

  • Bane NOR vil gjennomføre befaringer, kartlegging av arealverdier og grunnundersøkelser høsten 2018 og våren 2019.
  • Prosjektet inviterer til åpne kontordager og åpent informasjonsmøte vinteren 2019. Alle møtene skal annonseres i lokalmedia og på Bane NORs nettsider.
  • Forslag til planprogram offentliggjøres og sendes på høring vinteren 2019. Dette varsles i lokalmedia. Planprogrammet vil være tilgjengelig på kommunens og Bane NORs nettsider.

Publisert: 29. oktober 2018 klokken 19:16

Oppdatert: 29. oktober 2018 klokken 19:47