Varsel om endring av plangrense for detaljregulering

Vi utvider planområdet for Togparkering Moss, fordi vi trenger noe mer areal i reguleringsplanen for å gjennomføre jernbanetiltaket. Se kart og hvordan du kan sende høringsinnspill under.

  • Østfoldbanen
  • Togparkering Moss
  • Prosjektnyheter
  • Planprosjekt

Publisert: 28. januar 2022 klokken 08:08

Oppdatert: 28. juni 2022 klokken 13:59

Illustrasjon av plankart

Vi har behov for noen mindre justeringer av planområdet for Togparkering Moss. De blå områdene i kartet viser utvidelsene. Foto: Bane NOR

I september 2021 varslet Bane NOR oppstart av arbeid med detaljregulering for togparkeringsanlegget ved Gon-Rygge stasjon i Moss kommune. I oppstartvarselet var det vist en avgrensing av planområdet for arbeidet med reguleringsplanen.

I henhold til plan- og bygningsloven (PBL) §§ 12-1 og 12-8 varsler vi nå en mindre utvidelse av planområdet. Dette er fordi vi, som et resultat av arbeidet med reguleringsplanen, har behov for noen mindre justeringer av området.

Hvorfor trenger vi mer areal?

Vi utvider planområdet tre steder:

  • I nordøstre del av planområdet er det behov for et noe større midlertidig anleggsområde, for å legge om en ledning/et rør under jernbanen og parallelt med sporet lengt i nord.
  • Ved Stasjonsveien/Gamle Rygge Meieri vil det bli vurdert en midlertidig adkomst til parkering/riggområde ved idrettsanlegget fra Stasjonsveien. Hvis dette blir lagt inn i reguleringsplanen vil planforslaget inneholde en nærmere beskrivelse av løsningen.
  • Ved Gatuveien justeres plangrensa litt for å tilpasses til eksisterende reguleringsplaner og Bane NORs eiendomsgrense. Justering av plangrensa her innebærer ellers ingen endringer i tiltaket som planlegges.

På kartet kan du se både opprinnelig plangrense og hvilke utvidelser vi foreslår (de blå områdene). Planområdet er ikke sammenfallende med det endelige arealbeslaget til tiltaket, men viser det området vi trenger for å gjennomføre tiltaket. Det betyr at vi ikke kommer til å bruke hele området til tiltaket.

Plankart med utvidet avgrensning (jpg).

Varsel om endring av plangrense for detaljreguleringpdf

Har du merknader til utvidelsen?

Da ber vi deg sende disse til oss. Det gjør du enten via e-post, eller i brev:

E-post:
Send e-post til postmottak@banenor.no, med emne: «Merknad, varsel om endring av plangrense for Hensetting Moss, saksnummer: 202108070».

Brev:
Send brev til Bane NOR, Postboks 4350, 2308 Hamar. Mer brevet mer: «Merknad, varsel om endring av plangrense for Hensetting Moss, saksnummer: 202108070».

Frist for å sende inn merknad til utvidelsen av planområdet er 25. februar 2022.

Har du spørsmål? Ta kontakt med prosjektleder Robert Moan: robert.moan@banenor.no.


Publisert: 28. januar 2022 klokken 08:08

Oppdatert: 28. juni 2022 klokken 13:59