Reguleringsplanarbeidet starter opp for Togparkering Moss

Bane NOR skal legge til rette for flere avganger til og fra Moss. En forutsetning for å få til dette er flere togparkeringsplasser i Mosseregionen. 11. februar 2021 bestemte Kommunal- og moderniseringsdepartementet at utbyggingsstedet for et slikt togparkeringsanlegg skal være Gon ved Rygge stasjon.

  • Østfoldbanen
  • Viken
  • Prosjektnyheter
  • Utbyggingsprosjekt
  • Togparkering Moss

Publisert: 13. september 2021 klokken 08:33

Oppdatert: 24. september 2021 klokken 11:31

Kapasiteten og antall avganger skal økes på Østfoldbanen. Når flere tog starter og avslutter ruta i Moss, er det behov for togparkering i nærheten. De samme togsettene trafikkerer de samme strekningene hver dag, og trenger enkel service og vedlikehold mens de står parkert. Uten nye togparkeringsanlegg kan togselskapene ikke øke antall avganger. Bane NOR er nå klare for å gjennomføre reguleringsplanarbeidet, og varsler derfor oppstart av den videre planprosessen.

Oppstart av reguleringsplanarbeidet

I disse dager vil alle som berøres av prosjekt Togparkering Moss motta et brev i posten der vi informerer om planarbeidet og oppstart av reguleringsplanarbeidet. I den anledning kan alle som ønsker gi skriftlige innspill til planområdet. Vi ber om innspill til planområdet innen 6. oktober 2021. Dette sendes til oss skriftlig slik:

E-post til postmottak@banenor.no

Eller i posten til:
Bane NOR, Postboks 4350, 2308 Hamar

Både e-post og brev må merkes med: Merknad, varsel om oppstart for alternativ Gon, Hensetting Moss, saksnummer: 202108070.

De som mottar varselbrev digitalt kan også sende innspill via Altinn. Dette gjøres ved å legge inn merknad og eventuelle vedlegg i svarskjemaet i meldingen om oppstartvarsel på Altinn.

Vi skal oppsummere og svare ut alle innspill til oppstartvarselet i et merknadsdokument som gjøres tilgjengelig på prosjektets hjemmesider senere i høst.

Digitalt informasjonsmøte

I forbindelse med varselet om oppstart av reguleringsplanarbeidet hadde vi et digitalt informasjonsmøte torsdag 23. september.

Klikk her for å se videoopptak av møtet(├ąpnes i ny fane)

Presentasjonen som ble vist i møtet (PDF): Infomøte Hensetting Moss 23092021 PDF.pdf

Hva er en reguleringsplan?

Formålet til en reguleringsplan er å gi en detaljert oversikt over arealbruken i området som berøres av en utbygging. I denne skal vi også beskrive hvordan hensynet til omgivelsene skal ivaretas i anleggsfasen og når et utbyggingsprosjekt er ferdig og går over i driftsfasen. Gjennom reguleringsplanen skal utbygger, altså Bane NOR, blant annet sikre at hensynet til grunneiere, naboer, natur og friluftsliv blir ivaretatt uten unødvendig stor belastning. Reguleringsplanen skal også beskrive hvilke tiltak utbygger skal gjennomføre for å redusere den negative belastningen for området som berøres. Slike tiltak som skal redusere ulempene for nærområdet kan for eksempel være lys- og støyskjerming, vegetasjonsskjerming, tilpasning av turstier og gang- og sykkelveier.

Hva skjer nå?

Reguleringsplanen for Togparkering Moss skal utarbeides i løpet av vinteren 2021/2022. I denne perioden vil Bane NOR legge til rette for at grunneiere, naboer og andre som opplever å bli påvirket av dette prosjektet, kan få informasjon om hva bygging av et togparkeringsanlegg vil bety for området. Prosjektet planlegger å gjennomføre åpne kontordager, informasjonsmøter og befaringer som du kan delta på, og vi skal også lage digitale «filmer» som du kan laste ned og se for å få en bedre forståelse av hva dette prosjektet betyr for området ved Rygge stasjon.

Bane NOR ønsker å gi best mulig informasjon om prosjektet, slik at alle som berøres kan sende innspill og tips til hvordan vi kan redusere negative konsekvenser og lage en best mulig plan for utbyggingen. Aktiviteter for å involvere og tilrettelegge for medvirkning vil pågå i perioden fra høsten 2021 og frem til sommeren 2022.

Veien videre

Våren 2022 skal reguleringsplanforslaget legges ut til offentlig høring. I den offentlige høringen, som varer 6-8 uker, kan alle som har tanker og meninger om reguleringsplanen, sende skriftlige innspill til Bane NOR. Vi forsøker alltid å finne løsninger for å minske ulempene og ta hensyn under bygging, og i dette arbeidet er innspill fra lokalbefolkningen viktig. Det er ikke slik at alle innspill kan imøtekommes, men Bane NOR skal vurdere og svare ut alle innspillene vi mottar i høringsperioden i et eget merknadsdokument.

Etter høringsperioden kan det bli endringer i reguleringsplanen, basert på innspillene som er mottatt i høringsperioden. Når endringene i reguleringsplanen er innarbeidet, sendes planen til sluttbehandling hos Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Har du spørsmål til varselet? Ta kontakt med Robert Moan, delprosjektleder arealplan: robert.moan@banenor.no / 47 474 71 942


Publisert: 13. september 2021 klokken 08:33

Oppdatert: 24. september 2021 klokken 11:31