Bane NOR sin anbefaling er klar: Ønsker togparkering på Gon

Bane NOR orienterer i dag kommunestyrene i Moss og Råde om sin anbefaling til togparkeringsanlegg i Mosseregionen. Bane NOR anbefaler alternativ Gon i Moss kommune.

  • Østfoldbanen
  • Viken
  • Prosjektnyheter
  • Planprosjekt
  • Togparkering Moss

Publisert: 13. februar 2020 klokken 15:00

Oppdatert: 28. mai 2020 klokken 07:50

Bane NOR orienterer i dag kommunestyrene i Moss og Råde om sin anbefaling til togparkeringsanlegg i Mosseregionen.
Bane NOR anbefaler alternativ Gon i Moss kommune.

Etter grundig utredning av fem forskjellige alternativer i Mosseregionen, ønsker Bane NOR å anbefale alternativet Gon i Moss kommune for videre planlegging og bygging.

- Grunnen til at Bane NOR anbefaler dette alternativet er at det kommer best ut i den samfunnsøkonomiske analysen, samtidig som det er vurdert å ha best jernbaneteknisk funksjonalitet, sier prosjektleder Martin Hove.

Begrunnelsen for anbefalingen oppsummeres av prosjektet i dokumentet «Måloppnåelse og anbefaling». Dette dokumentet baserer seg på prosjektets silingsrapport, og tilhørende fagrapporter som du finner nederst i denne artikkelen.

Den endelige beslutningen om valg av alternativ vil bli tatt av Kommunal – og Moderniseringsdepartementet (KMD), når prosjektets nye planprogram etter dagens plan fastsettes høsten 2020. For å redusere noe av fremdriftsrisikoen til prosjektet har Bane NOR valgt å starte innhentingen av grunnlagsdata for det ønskede alternativet før det er politisk forankret. Dersom Bane NOR ikke når målet om å ferdigstille innen 2024, vil det ikke være mulig å øke antallet avganger fra Moss stasjon når dobbeltsporet Sandbukta-Moss-Såstad er ferdig bygd.

Veien videre

Bane NOR planlegger i vinter/vår å varsle oppstart av reguleringsplanarbeidet og å legge ut forslag til planprogram for statlig reguleringsplan på høring sammen med silingsdokumentasjon som er utarbeidet.

Et planprogram er en «plan for planleggingen» som beskriver hvilket alternativ som skal utredes, og hvordan. Den beskriver også hvordan medvirkning skal foregå.

Mens planprogrammet ligger på høring vil det være mulig å påvirke beslutningen av alternativ, og sende inn innspill. Disse innspillene kan blant annet dreie seg om:

  • Lokal kunnskap om de aktuelle områdene
  • Kommentarer til silingsgrunnlaget
  • Ideér om hvordan medvirkningen og involveringen bør utføres i reguleringsplanen.

    - Høringsinnspillene vil etter høringen behandles av Bane NOR, og bli del av beslutningsgrunnlaget til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Det er derfor viktig at alle som har innspill til alternativene og Bane NORs silingsdokumentasjon, sender disse i høringen av planprogrammet. Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil til slutt behandle det samlede grunnlaget, og etter dagens plan fastsette planprogrammet med alternativ for videre utbygging høsten 2020, sier Hove.

Prosjektet vil deretter utarbeide en reguleringsplan for det anbefalte alternativet som vil høres, og deretter behandles av kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2021.

Kart med planoversikt for de utredede alternativene i Mosseregionen.Skissert statlig planprosess etter høring

2020:    Offentlig høring av planprogrammet for reguleringsplanfasen. KMD fastsetter planprogrammet høsten 2020.

2021:    Offentlig høring av reguleringsplan med oppdatert/supplert konsekvensutredning for anbefalt alternativ. KMD behandler og vedtar reguleringsplan november 2021.

2022:    Forberedelser til bygging ved utarbeidelse av byggeplan og gjennomføring av grunnerverv

2023-2024: Bygging av togparkeringsanlegg

Meld deg på våre Nyhetsbrev for å holde deg oppdatert på de siste nyhetene fra oss.

 

Friluftsliv by og bygdeliv_ICH-11-A-25047.pdf

ICH-11-A-25056 Silingsrapport med konsekvensutredning.pdf

Kulturarv_ICH-11-A-25049.pdf

Landskap_ICH-11-A-25046.pdf

Måloppnåelse og anbefaling_ICH-11-A-00003.pdf

Naturmangfold_ICH-11-A-25048.pdf

Naturressurser_ICH-11-A-25050.pdf

Prissatte konsekvenser_ICH-11-A-25044.pdf

ROS-analyse_ICH-11-A-25054.pdf


Publisert: 13. februar 2020 klokken 15:00

Oppdatert: 28. mai 2020 klokken 07:50