Departementet gir klarsignal for statlig plan for hensetting Moss

Bane NOR har fått brev fra Kommunal - og moderniseringsdepartementet hvor de slutter seg til vår anbefaling om en statlig plan for togparkering i Mosseregionen. Det betyr at Bane NOR nå kan ferdigstille utredningen av alternativene i Moss, Rygge og Råde kommuner.

Publisert: 28. november 2019 klokken 15:33

Oppdatert: 10. februar 2020 klokken 09:45

- Bane NOR er fornøyde med at Kommunal - og Moderniseringsdepartementet har kommet med en avklaring, og at vi nå kan gå videre med planprosessen for ny togparkering i Mosseregionen. Vi håper at vi fremover kan samarbeide med kommunene på en god måte, slik at vi får ut samfunnsnytten av  det nye dobbeltsporet til Moss ved å kjøre flere tog i regionen fra januar 2025, sier prosjektsjef i Østfoldbanen, Elisabeth Nordli i Bane NOR.

Departementet blir planmyndighet

Departementet trer inn i rollen som planmyndighet fremover. Kommunene vil fortsatt ha en sentral rolle i den videre planprosessen.

Bane NOR har utarbeidet forslag til et planprogram. I planprogrammet legges det til grunn fire alternative områder som kan være aktuelle for etablering av togparkeringsanlegget, og som skal utredes i det videre planarbeidet. Innenfor de fire områdene er det fem alternativer: Kambo, som ligger på grensen mellom Moss og Vestby kommune, Gon i Rygge kommune, og Løken/Høyda, Kjellerødåsen vest og Kjellerødåsen øst i Råde kommune. 

Renhold av toget på togparkeringsanlegget på Eidsvoll (Foto Øystein Grue)Bane NOR har hatt flere dialogmøter med kommunene for å finne areal til togparkeringsanlegg, men ikke kommet til enighet om alternativer som kunne aksepteres av kommunene. Bane NOR sendte det første brevet til Samferdselsdepartementet den 15. februar i år hvor vi anmodet om å bruke statlige virkemidler.

- Vi har hele våren vært i dialog med kommunen for å finne løsninger for plassering av togparkeringsanlegget, men det lyktes vi ikke med. Derfor sendte vi et nytt brev den 3. juni i år der vi ba samferdselsdepartementet om å sette i gang med en statlig reguleringsplan. Da hadde det allerede gått for lang tid til at vi ville klart å ferdigstille togparkeringsanlegget ved normal kommunal prosess innen desember 2024, sier prosjektsjef Elisabeth Nordli i Bane NOR.

Viktig for hele Østfold

Å få etablert et togparkeringsanlegg i Mosseregionen, er en forutsetning for å nå mål for InterCity utbyggingen på Østfoldbanen med flere togavganger, og kortere reisetid. For å klare dette er vi avhengig av et sted å parkere togene som ankommer Moss stasjon fra årsskiftet 2024-2025.

- Vanligvis er det kommunene som behandler og vedtar planene, og Bane NOR ønsket også denne løsningen, men vi klarte ikke å komme til enighet med kommunene. Konsekvensen for fremdriften dersom vi ikke hadde kommet i gang med statlig plan nå, er at vi ikke ville rukket å ta i bruk anlegget innen årsskiftet 2024-2025. Nå er vi opptatt av å se fremover for å komme i mål med togparkeringsanlegget i tide, forteller Nordli. 


Publisert: 28. november 2019 klokken 15:33

Oppdatert: 10. februar 2020 klokken 09:45