Planprogram for togparkering Moss er på høring

Bane NOR planlegger nye spor for togparkering (hensetting) i Mosseregionen. Planprogrammet, som beskriver hvilke alternativer Bane NOR ønsker å utrede videre, ligger på høring frem til 19. oktober.

Publisert: 30. august 2018 klokken 08:00

Oppdatert: 30. januar 2019 klokken 09:50

Når nytt dobbeltspor mellom Sandbukta-Moss-Såstad står ferdig, skal det kjøres flere tog mellom Oslo og Moss. For å kunne sette flere tog i trafikk på strekningen trengs det flere plasser for å parkere togene når de ikke er i trafikk. Bane NOR har derfor startet opp planleggingen av nytt hensettingsanlegg i Mosseregionen.

Planprogrammet, som nå ligger på høring, beskriver alle alternativer som har vært vurdert så langt og hvilke alternativer Bane NOR ønsker å utrede videre. Bane NOR anbefaler at alternativene Kambo, Gon, Grimstadtoppen og Kjellerødåsen utredes videre, mens de øvrige alternativene legges vekk.

- Vi mener vi har funnet frem til fire alternativer som alle er aktuelle etter å ha sett på blant annet beliggenhet, konsekvenser for miljø og samfunn, kostnader og jernbanetekniske løsninger, forteller prosjektleder Robert Moan.

Samtidig påpeker Bane NOR at det er flere utfordringer ved alle alternativene.

- Vi har silt vekk de alternativene som hadde størst konsekvenser for miljø og samfunn. Samtidig vet vi at de alternativene vi sitter igjen med, også har flere utfordringer og konsekvenser for blant annet kulturmiljø, naturmangfold, jordbruk, landskapsbilde og nærmiljø. Disse utfordringene ønsker vi nå å kartlegge grundig i en utredning hvor vi ser på alle konsekvenser som alternativene vil ha for miljø og samfunn, sier Moan.

Forslag til planprogram, forstudie og kart over de aktuelle områdene finner du nederst på denne siden. 

Arbeidet med kommunedelplan og konsekvensutredning er neste skritt i planleggingen. Da skal de fire utvalgte alternativene i planprogrammet utredes.

- Gjennom arbeidet med kommunedelplan og konsekvensutredning skal vi få mer kunnskap om de ulike alternativene, slik at vi kan finne frem til det alternativet som samlet sett er best for jernbanen, miljø og samfunn, og som derfor bør bygges ut, forteller Moan.

Send ditt innspill

Planprogrammet ligger på høring frem til 19. oktober 2018. I denne fasen kan du påvirke og sende innspill på blant annet:

 • hvilke alternativer som bør utredes videre
 • hvilke temaer (konsekvenser) som bør utredes
 • hvordan informasjon og medvirkning skal gjennomføres

Send oss også gjerne det du har av informasjon og lokal kunnskap om de aktuelle områdene.

Innspill sendes Bane NOR v/Robert Moan, Postboks 4350, 2308 Hamar eller på e-post til postmottak@banenor.no. Vennligst merk uttalelsen med "InterCity-prosjektet, høringsuttalelse til planprogram Hensetting Moss, saksnummer 201807769".

Åpne møter

Bane NOR inviterer til åpne møter i høringsperioden. Her kan du få mer informasjon om prosjektet og stille spørsmål til planleggerne. Møtene holdes:

 • 18. september klokken 18.00 på Rygge ungdomsskole i Rygge
 • 19. september klokken 18.00 på Bøndernes hus i Råde

Fakta om prosjektet

 • Et hensettingsanlegg er et sporområde hvor tog kan parkeres når de ikke er i trafikk. Dette gjelder spesielt om natten eller utenom rushtid.  I tillegg til sporområdet for parkering av togene er det behov for areal til tekniske bygg, personal- og servicebygg, vaskeutstyr, veiadkomst, parkeringsplasser og lignende.
 • I Mosse regionen trenger Bane NOR parkeringsplasser for inntil 16 tog på 110 meter. Dette krever ett areal på mellom 60-70 mål.
 • I februar 2018 startet Bane NOR opp med en forstudie for å samle og kvalitetssjekke kunnskap om mulige steder for plassering av nytt hensettingsanlegg. Gjennom forstudien har Bane NOR funnet frem til de alternativene som er realistiske og relevante for videre planlegging og silt vekk de alternativene som ikke anses for å være realistiske.
 • Planprogrammet er en «plan for planleggingen» som beskriver hvilke alternativer som skal utredes og hvordan. Dokumentet beskriver også hvordan medvirkning skal foregå. Planprogrammet ligger på høring fra 30. august til 19. oktober 2018. Det er kommunene som til slutt fastsetter planprogrammet.
 • Neste steg i prosessen er kommunedelplan. I arbeidet med kommunedelplan skal alternativene utredes videre i tråd med beskrivelsen i planprogrammet. I denne fasen skal Bane NOR utrede alle konsekvenser for miljø og samfunn. Dette er blant annet konsekvenser for landskapsbilde, nærmiljø, friluftsliv, naturmangfold, kulturmiljø, dyrka mark, andre naturressurser, arealbruk og byutvikling.
 • Gjennom arbeidet med kommunedelplan og konsekvensutredning skal Bane NOR komme frem til en anbefaling av hvilket alternativ som skal detaljplanlegges og bygges ut. Det er kommunene som behandler og til slutt vedtar kommunedelplanen.

NB: For å kunne vurdere ulike løsninger er planområdene betydelig større enn det selve hensettingsanlegget vil kreve av areal. Planområdet på Kambo er ca. 590 mål, Gon ca. 370 mål, Grimstadtoppen ca. 720 mål og Kjellerødåsen ca. 498 mål, mens endelig hensettingsanlegg vil kreve ca. 60-70 mål.


Publisert: 30. august 2018 klokken 08:00

Oppdatert: 30. januar 2019 klokken 09:50