Oppstart av planarbeid ved Jessheim stasjon

Bane NOR ønsker å forlenge kryssingssporet ved Jessheim stasjon omtrent 350 meter nordover, samt gjøre tiltak for å bedre tilgjengeligheten på stasjonen. Her finner du informasjon om planarbeidet.

  • Hovedbanen
  • Planprosjekt
  • Tiltak langs Hovedbanen nord
  • Prosjektnyheter

Publisert: 17. januar 2024 klokken 12:34

Illustrasjonsfoto fra Jessheim stasjon med stasjonsbygning, passasjerer og tog ved plattform.

Tiltakene ved Jessheim stasjon skal bidra til økt kapasitet for godstrafikken på Hovedbanen, færre forsinkelser på togene og bedre tilgjengelighet ved stasjonen. Foto: Terje Borud, Bane NOR

Varsling av oppstart

Den 16. januar 2024 varslet Bane NOR oppstart av planarbeid for Jessheim stasjon i henhold til §§ 3-7 og 12-8 i Plan- og bygningsloven. Vi skal utarbeide en detaljreguleringsplan for nytt kryssingsspor og tiltak ved stasjonen.

Alle som har innspill til planarbeidet, kan sende disse til Bane NOR innen 16. februar 2024. Se mer informasjon nederst i saken. 

Hensikten med planarbeidet 

Hensikten med planen er å forlenge dagens kryssingsspor på Jessheim stasjon. To av dagens spor planlegges forlenget omtrent 350 meter nordover.  På selve stasjonen skal det bygges en ny plattform på østsiden av stasjonen, samt ei ny overgangsbru med tilhørende heiser som forbinder øst- og vestsiden av stasjonsområdet.  

Planen skal gjøre det mulig for et godstog på 650 meter å krysse med et persontog som har står ved plattform for passasjerutveksling. Forlengelsen av kryssingssporet vil bidra til å øke kapasiteten for godstog på Hovedbanen. Overgangsbrua og heisene vil gjøre at stasjonen oppfyller kravene til universell utforming.  

Planområdet 

Planområdet omfatter i hovedsak Bane NORs egen eiendom. Området starter like sør for Algarheimsvegen og strekker seg nordover i retning mot Nordby holdeplass. Det omfatter eksisterende stasjon og jernbaneareal, samt Sagaparken og deler av arealet til Moelven Modus. Arealet til Moelven Modus vurderes som ett av flere mulige riggområder mens byggingen pågår. 

Ullensaker kommune har fremmet ønske om en annen avgrensning av planområdet enn Bane NORs forslag. Kommunen mente at planområdet måtte utvides i området ved Charles Kings veg for å inkludere areal til en fremtidig kulvert for gående og syklende. Kulverten ligger inne i kommunens forslag til Byplan 2050, som var på høring i 2023.

En slik kulvert omfattes ikke av rammene for Bane NORs prosjekt og de gevinstene som man ønsker å oppnå. Derfor varsles planområdet som vist på kartet, uten arealer til kulvert.   

Kart over det varslede planområdet.

Hvem har blitt varslet? 

Brev med informasjon om planarbeidet har blitt sendt til offentlige myndigheter og berørte grunneiere, samt naboer til planområdet. I tillegg annonseres varslingen i Romerikes Blad og på våre egne og kommunens hjemmesider. Følgende dokumenter er utsendt: 

Innspill til planarbeidet 

Alle som har innspill til planarbeidet kan sende sine innspill til Bane NOR, innen 16.02.2024. Innspillet kan sendes til postmottak@banenor.no eller i brevformat til Bane NOR, Postboks 4350, 2308 Hamar. Sett gjerne Ullensaker kommune på kopi. 

Vennligst merk innspillet «202314591 Jessheim kryssingsspor – Varsel om oppstart».  

Innspill til varsel om oppstart vil bli oppsummert og svart ut i reguleringsplanforslaget. Det vil også bli anledning til å komme med innspill når reguleringsplanforslaget er ferdig og sendes på høring. Denne høringsperioden blir etter planen i løpet av våren/sommeren 2025. Endelig vedtak av planen forventes i løpet av 2025, med sikte på byggearbeider i 2026/27. 


Publisert: 17. januar 2024 klokken 12:34