Oppstart av planarbeid for Hauerseter tømmerterminal

Bane NOR ønsker å tilrettelegge for en ettspors tømmerterminal på Hauerseter. Dette er i tråd med overordnete mål i Nasjonal transportplan (NTP) om å overføre mer gods fra veg til bane. Her finner du informasjon om planarbeidet.

  • Tiltak langs Hovedbanen nord
  • Hovedbanen
  • Akershus
  • Tømmerterminal
  • Planprosjekt
  • Prosjektnyheter

Publisert: 20. juni 2024 klokken 10:55

Dronefoto av det aktuelle området, et tømmertog er innfelt i bildet.

Ny tømmerterminal planlegges nord for Bane NORs skinnelager, parallelt med Hovedbanen og E6. Arealet består i stor grad av skogsområder. Foto: Tom-Ola Thorvaldsen/Stine Strachan, Bane NOR

Varsling av oppstart

Den 19. juni varslet Bane NOR oppstart av planarbeidet for Hauerseter tømmerterminal, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8. Vi skal utarbeide en detaljreguleringsplan for Hauerseter tømmerterminal i Ullensaker kommune.

Alle som har innspill til planarbeidet, kan sende disse til Bane NOR innen 8. august 2024. Se mer informasjon nederst i saken.

Hva planlegger vi?

Hensikten med reguleringsplanen er å tilrettelegge for en ettspors tømmerterminal på Hauerseter. Tømmerterminalen skal legge til rette for å få mer gods over fra veg til bane, i tråd med overordnete mål i Nasjonal transportplan (NTP). Tømmerterminalen vil bidra til omlasting av 300 000 m3 tømmer i året fra bil og over til tog.

Terminalen blir liggende nord for Bane NORs skinnelager og Norsk jernbaneskole, parallelt med Hovedbanen og E6. Arealet består i stor grad av skogsområder. Planen skal tilrettelegge for egnet adkomst og fasiliteter i tilknytning til terminalen, se planinitiativ for ytterligere beskrivelse. Adkomsten til terminalområdet blir fra fylkesveg 179 som krysser jernbanen nord for Hauerseter stasjon.

Planområdet

Planområdet strekker seg fra fylkesveg 179 like nord for Hauerseter stasjon og nordover langs Hovedbanen, og det består i stor grad av arealer avsatt til baneformål i kommuneplanen.

Planområdet omfatter i hovedsak eiendommene til Ullensaker kommune, en privat grunneier, Statskog og Bane NOR. Sør i planområdet omfattes deler av eiendommene til Forsvarsbygg (Hauerseter leir) og fylkeskommunen (fv.179).  Det planlegges et fortau på østsiden av Skyttervegen og forbi Skinnesmievegen.

Hvem har blitt varslet?

Brev med informasjon om planarbeidet har blitt sendt til offentlige myndigheter, interessegrupper, berørte grunneiere og naboer til planområdet. I tillegg annonseres varslingen i Romerikes Blad og på våre egne og kommunens hjemmesider.

Følgende dokumenter er utsendt:

Innspill til planarbeidet

Alle som har innspill til planarbeidet kan sende sine innspill til Bane NOR innen 08.08.2024. Innspillet kan sendes til postmottak@banenor.no eller i brevformat til Bane NOR, Postboks 4350, 2308 Hamar. Sett gjerne Ullensaker kommune på kopi, postmottak@ullensaker.kommune.no

Vennligst merk innspillet «202402654 Hauerseter tømmerterminal - Varsel om oppstart».

Innspill til varsel om oppstart vil bli oppsummert og svart ut i reguleringsplanforslaget.

Det vil også bli anledning til å komme med innspill når reguleringsplanforslaget er ferdig og sendes på høring, dette gjøres i 2025. Endelig vedtak av planen forventes i løpet av 2025, med mål om ferdigstillelse i 2027.


Skrevet av

  • Olav Nordli

Publisert: 20. juni 2024 klokken 10:55