Vellykket dialogmøte

Et engasjert publikum stilte til dialogmøte når planene for Søsterbekk kryssingsspor ble presentert for første gang. Deltagerne fikk se en gjennomgang av Bane NORs planer og mulighet til å stille spørsmål.

  • Prosjektnyheter
  • Utbygging av Søsterbekk kryssingsspor

Publisert: 29. november 2023 klokken 14:32

Oversiktsbilde over Søsterbekk stasjon

Oversiktsbilde over Søsterbekk stasjon Foto: Christian Nielsen, Bane NOR

Mellom 30 og 40 engasjerte naboer, og andre interesserte, møtte opp når Bane NOR inviterte til dialogmøte i Narvik 15.november. Bakgrunnen for møtet er oppstart av planarbeid for et nytt kryssingsspor på Søsterbekk.

Regjeringen har gitt Bane NOR i oppdrag å legge til rette for mer godstrafikk på jernbanen i Norge og prosjektet skal legge til rette for flere person- og godstog på Ofotbanen. Dette er en del av en satsing som skal gi en tilbudsforbedring for godstrafikk mellom Oslo og Narvik via Sverige.

Hva skjer på Søsterbekk?

Reguleringsarbeidet som nå er startet opp skal legge premissene for et kryssingsspor på ca. 1 km parallelt med eksisterende jernbanespor ved Søsterbekk stasjon. Hensikten er å legge til rette for flere steder hvor lange godstog på inntil 760 meter kan møtes og på denne måten øke kapasiteten på Ofotbanen. Målet er en økning fra 46 tog pr døgn til 66 tog pr døgn.

For å få på plass kryssingssporet må flere andre tiltak gjennomføres. Blant annet må det bygges ny bro parallelt med eksisterende bro over Bekkedalen og det må sprenges en del fjell for å lage plass til det nye sporet.

Prosjektet skal også legge til rette for at hyttenaboer og andre som ferdes i området kan gjøre dette på en trygg og god måte. Det betyr at veier og stier i området skal ivaretas både gjennom anleggsperioden og når anlegget står ferdig. Prosjektet har også en klar målsetting om å legge til rette for at både mennesker og rein skal kunne krysse jernbanen på en trygg måte.

Se presentasjonen som ble benyttet på møtet for nærmere informasjon

Medvirkning

Får å legge til rette for at alle som er interessert i prosjektet kan medvirke, er det i sammenheng med oppstart av reguleringsarbeid mulig å komme med innspill til planarbeidet. Innspillene er viktig for å få oversikt over alle faktorer som vil påvirke prosjektet og hensynta disse i de videre arbeidet. Det betyr at alle som blir berørt eller har en mening om planen kan komme med sine innspill og kommentarer.

Høringen varer frem til 29. november 2023.

Merk også at det vil være mulig å komme med innspill når det endelige forslaget til reguleringsplan legges ut til høring. Når dette skjer er avhengig av videre behandling i Narvik kommune, men vil sannsynligvis være mot slutten av 2024 eller starten av 2025.


Publisert: 29. november 2023 klokken 14:32