Utbygging av Søsterbekk kryssingsspor

Vi arbeider med å styrke kapasiteten for gods- og person trafikk på Ofotbanen. Som et ledd i dette planlegger vi å bygge et kryssingsspor på Søsterbekk.

  • Planprosjekt
  • Ofotbanen
Oversikt over Søsterbekk stasjon

Oversikt over Søsterbekk stasjon Foto: Siri Hollup Broholm

På denne siden:

Om prosjektet

Det er et klart mål å flytte mer av godstransporten i Norge fra vei til bane. Ofotbanen er landets tyngst trafikkerte jernbane der malmtogene fra gruvene i Kiruna utgjør hoveddelen av trafikken. I tillegg er varetransport mellom Sør- og Nord-Norge en viktig del av banetrafikken.

På Ofotbanen er det forventet at togtrafikken de neste 20 årene skal øke med 30 %. For å styrke kapasiteten på strekningen er det behov for et nytt kryssingsspor på Søsterbekk.

Planlegging av Søsterbekk kryssingsspor

Prosjektet er i tidlig fase og ingen løsninger er derfor klare. Men for å bygge nytt kryssingsspor kreves det en fjellskjæring nord for eksisterende spor, ny bro og en utvidelse av stasjonen. For at det skal være mulig å bruke vegen langs Nordstrømvatnet i anleggsperioden er det aktuelt å gjøre tiltak på vegstrekningen.

Prosjektet skal også vurdere å bygge et snøoverbygg på deler av strekningen, for å hindre at det legger seg snø i sporet.

På Søsterbekk stasjon er dagens plattform for kort for passasjertogene på strekningen og prosjektet vil se om det er nødvendig å forlenge plattformen. Eventuelt vurderer vi om vi skal bygge ytterligere en plattform ved siden av det nye kryssingssporet.

Jernbanebroen i Norddalen har bare plass til ett spor, og det må derfor bygges en ny bro parallelt med dagens bro.

Det skal innføres nytt signalsystem (ERTMS) på hele jernbanen i Norge, og for Ofotbanen er det planlagt at ERTMS skal iverksettes innen utgangen av 2027. Det er ønskelig at byggingen av ERTMS skal samkjøres med byggingen av nytt kryssingsspor.

 

Plandokumenter

Det er utarbeidet et forslag til planprogram for prosjektet. Dette dokumentet kan kalles en plan for planen, og gjør rede for hva som skal utredes i reguleringsplanen. Dokumentet omtaler blant annet kravet om konsekvensutredning for friluftsliv og reindrift.

Nyheter fra prosjektet

Vellykket dialogmøte

Et engasjert publikum stilte til dialogmøte når planene for Søsterbekk kryssingsspor ble presentert for første gang. Deltagerne fikk se en gjennomgang av Bane NORs planer og mulighet til å stille spørsmål.

Oppstart av planarbeid på Søsterbekk

Bane NOR starter planleggingen av tiltak på Søsterbekk i Narvik kommune. Tiltaket skal gi et bedre tilbud på Ofotbanen og øke kapasiteten for gods på bane.