Oppstart av planarbeid på Bodung

Bane NOR starter planleggingen av tiltak på Bodung i Nes kommune. Tiltaket skal gi et bedre togtilbud på Kongsvingerbanen og øke kapasiteten for gods på bane.

  • Oppgradering av Kongsvingerbanen
  • Prosjektnyheter
  • Planprosjekt
  • Kongsvingerbanen
  • Innlandet

Publisert: 6. mars 2024 klokken 10:22

Kar som viser planområdet ved Bodung på Kongsvingerbanen

Planområde for Bodung kryssingsspor NIRAS

De neste årene planlegges det flere tiltak på for å bedre kapasiteten på Kongsvingerbanen. Et av tiltakene er et nytt kryssingsspor på Bodung. Tiltaket er del av en større satsing som skal gi en tilbudsforbedring for godstrafikk.

Nærmere om Bodung kryssingsspor

Formålet med planen er å etablere et nytt kryssingsspor for å bedre kapasiteten for lange godstog på Kongsvingerbanen. Nedlegging av usikrede planoverganger, for å bedre sikkerheten på og langs banestrekningen, er også en del av planen. Ved nedleggelse av planoverganger vil det være behov for å tilrettelegge for adkomst- og driftsveger til landbrukseiendommene på en annen måte enn i dag. Det vil jobbes med ulike alternativer i planprosessen for å finne trygge og gode løsninger.

Prosjektet er i tidlig fase, og ingen løsninger er derfor klare. Viktige momenter i planprosessen vil være vurderinger av ulemper for grunneiere og naboer i området, minimere beslag av dyrka mark, sikkerhet og nytte-/kostnadsvurderinger.

Åpent møte

Det ønskes velkommen til åpent informasjonsmøte om planarbeidet onsdag 20. mars kl. 18:00 – 20:00 i Nes rådhus, Rådhusgata 2, 2150 Årnes.

Merknader til varsel

Innspill til reguleringsplanarbeidet kan sendes:
Bane NOR, Postboks 4350, 2308 Hamar, eller på e-post: postmottak@banenor.no
Kommentarer/merknader merkes med: «Regulering Bodung kryssingsspor»
Frist for innspill: 16.04.2024


Publisert: 6. mars 2024 klokken 10:22