Øker kapasiteten på Norsenga

Bane NOR er i gang med planlegging av tiltak som vil gi en betydelig økning i kapasiteten på Norsenga tømmerterminal. Etter planen skal en oppgradert terminal stå ferdig i løpet av 2028.

  • Prosjektnyheter
  • Oppgradering av Kongsvingerbanen

Publisert: 2. mai 2024 klokken 13:54

Spor og tømmertog på en snødekt Norsenga tømmerterminal

Tømmertog på Norsenga tømmerterminal Foto: Randi Braathen

Tømmernæringen har de senere årene opplevd en vekst og det er behov for å øke kapasiteten for transport av tømmer på bane. Bane Nor har mottatt bestilling fra Jernbanedirektoratet for å gjennomføre tiltak på Norsenga tømmerterminal som skal øke terminalkapasiteten. 
Bestillingen er ett av flere ulike godstiltak som skal bidra til at jernbanen skal være et mest mulig kostnadseffektivt og miljøvennlig transportmiddel som bedrer lønnsomheten og gir et mer konkurransedyktig næringsliv. 

Stor økning i kapasitet

Utvidelsen av terminalen skal i hovedsak skje ved bygging av to nye lastespor. Det vil også gjennomføres en del sporendringer på stasjonsområdet i tilknytning til terminalen og etableres lastegater langs nye lastespor og nødvendige veier for tømmerbiler. I alt fører dette til at kapasiteten på Norsenga økes fra 650 000 kubikk til i underkant av 1 million kubikk. 

Prosjektet jobber nå med anskaffelse av rådgiver og detaljprosjektering vil starte høsten 2024. Prosjekteringen vil pågå fram til anskaffelse av entreprenør og estimert oppstart av bygging er 2026/2027. Planen er at en utvidet terminal på Norsenga skal stå ferdig i løpet av 2028.


Publisert: 2. mai 2024 klokken 13:54