Midlertidig stans av MossIAs arbeider

Bane NOR påla tirsdag ettermiddag entreprenøren MossIA å stanse alle arbeider på dobbeltsporutbyggingen i Moss.

  • Østfoldbanen
  • Prosjektnyheter
  • Utbyggingsprosjekt
  • Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad

Publisert: 31. januar 2024 klokken 13:26

Årsaken er at det over tid vært utfordringer knyttet til manglende etterlevelse av kontrakt og regelverk. Bane NOR mener det har vært gjentatte brudd på kontraktens HMS-bestemmelser, krav til kvalitetsstyring, krav til ytre miljø og krav til styringssystemer.

MossIA, et arbeidsfellesskap mellom Acciona og Implenia står for bygging av hele dobbeltsporstrekningen, med unntak av Moss sentrum.

Særlig har det vært utfordringer knyttet til ytre miljø og vannhåndtering, med gjentatte brudd på utslippstillatelsen av vann til Gunnarsbybekken. For dette forholdet er Bane NOR, som er eier av utslippstillatelsen, politianmeldt av Statsforvalteren. Det har også vært gjentakende utfordringer knyttet til sikkerhet.

Bane NOR har også gjort en grundig og samlet vurdering av MossIAs etterlevelse av eget styringssystem for HMS, ytre miljø og kvalitet. Sentralt i denne vurderingen har vært revisjonen som ble utført i november 2023, og de alvorlige avvikene som ble identifisert.

Som en ansvarlig byggherre kan ikke lenger Bane NOR akseptere at MossIA ikke iverksetter tiltak for å hindre eller stanse avvikene og hindre gjentakelse. Etter en samlet risikovurdering, har Bane NOR derfor gitt pålegg om at MossIA må stanse all produksjon inntil avvikene er lukket, og nødvendige tiltak er utført.

Det er ingen akutt hendelse som ligger bak instruksen om stans, men det er summen av forhold over tid. Bane NOR går til dette skritt for å forhindre at det oppstår en akutt hendelse.

Tre forhold må rettes før arbeidet kan gjenopptas. MossIA må dokumentere at et reviderbart og tilfredsstillende styringssystem, som ivaretar kvalitet, miljøledelse og internkontroll, er på plass. Videre må det dokumenteres at revisjonsfunnene er tilfredsstillende rettet, og det må foreligge en permanent løsning for vannhåndtering.

Arbeidet i Moss sentrum går videre som planlagt, og påvirkes ikke av stansen i arbeidet til MossIA.

Slik vi ser det nå, påvirker ikke arbeidsstansen tidspunkt for ferdigstillelse av prosjektet.

Vi oppfatter at MossIA tar arbeidet med å lukke avvikene på alvor, og vi har en konstruktiv dialog om dette.


Skrevet av:

  • Øystein Stavdal Paulsen

Publisert: 31. januar 2024 klokken 13:26