Hvordan bli bedre på vannhåndtering i store samferdselsprosjekter

Hvordan vann skal håndteres, er et viktig tema i mange store samferdselsprosjekter. Det er gjennomgående i prosjektperioden, fra tidlig oppstartsfase og til ferdigstillelse.

  • Østfoldbanen
  • Viken
  • Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad
  • Prosjektnyheter
  • Utbyggingsprosjekt

Publisert: 10. oktober 2023 klokken 09:31

Mann i dress står foran blå storskjerm

Prosjektsjef i Moss, Eirik Harding Hansen åpnet seminaret og ønsket alle hjertelig velkommen til ny masjonal læringsarena. Foto: Karoline Vårdal, Bane NOR

Fagmiljø og myndigheter samlet seg til seminar om vannhåndtering i store samferdselsprosjekter, i Bane NORs helt ferske læringsarena i Moss. På dagsorden var det spesielt tre problemstillinger som ble trukket frem, som mange opplever som utfordrende:

Etablering av utslippstillatelse under usikre forhold; krav og retningslinjer og forhold knyttet til prøvetaking, og til sist samhandling med entreprenører og Statsforvalter under byggefasen.

Mann i sort jakke står ved siden av blå storskjerm

Miljørådgiver i Bane NORs prosjekt i Moss, Pablo Molina, innledet om de ulike problemstillingene som ble diskutert. Han har også laget programmet for dagen. Foto: Karoline Vårdal

Innovasjon krever felles standarder

I løpet av dagen med korte foredrag, gruppediskusjoner og plenumssamtaler, ble det tydelig at det er behov for å fornye og innovere i prosessene som inngår i vannhåndtering.

- Å innovere i den verdikjeden et samferdselsprosjekt er, krever koordinering og felles standarder som er synlige i hele systemet. Statlige byggherrer som BaneNOR og Statens vegvesen har mulighet til å bidra til en felles tilnærming som kan skape klarhet og forutsigbarhet overfor underleverandører, og i samhandling med myndighetene, sier prosjektleder for læringsarenaen, Petter Braathen.

Kvinne og mann poserer i møterom

Miljørådgiver i Bane NORs prosjekt Ingunn Biørnstad og prosjektleder for læringsarenaen, Petter Braathen, har vært sentrale for gjennomføringen av seminaret. Foto: Karoline Vårdal, Bane NOR

Som en del av det videre arbeidet vil Bane NOR ta et initiativ til en slik utvikling sammen med Statens vegvesen og NIVA.

- Det har vært et veldig nyttig seminar. Vi ser allerede nå mulighet for flere gode løsninger som kan komme fellesskapet til gode, forklarer Braathen.

Menn og kvinner står og samtaler

Prosjektleder for læringsarenaen Petter Braathen (til venstre) i samtale med seminardeltakerne om temaer knyttet til vannhåndtering. Foto: Karoline Vårdal, Bane NOR

Arena for å lære

Formålet med den nasjonale læringsarenaen er å samle fagmiljøer for å utveksle erfaring og kunnskap om forskjellige tema, lære av hverandre og finne løsninger til nye, bedre måter å jobbe sammen på.  Ved å lære av hverandre og finne løsninger, kan vi oppnå forbedringer i prosjektene og signifikante besparelser.

Bildet viser brakkerigg i flere etasjer og overgangsbru.

Det er satt opp en ny brakke i tilknytning til utbyggingsprosjektets brakkerigg i Moss sentrum. Her vil det arrangeres flere seminarer og aktiviteter. Foto: Karoline Vårdal. Bane NOR


Publisert: 10. oktober 2023 klokken 09:31