Forbereder demontering av Nyquistgården

De neste ukene blir det montert stilas rundt Nyquistgården. Deretter blir bygget pakket inn i krympeplast.

  • Østfoldbanen
  • Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad
  • Prosjektnyheter
  • Utbyggingsprosjekt

Publisert: 24. november 2023 klokken 09:07

Bane NOR er nå i gang med å forberede fjerning av Nyquistgården. Foto: Øystein Stavdal Paulsen/Bane NOR.

Dermed kan Bane NOR starte demontering av vinduer og takstein, uten at bygningen tar skade av påvirkning fra vær og vind.

Nyquistgården ligger over tunneltraseen, og må fjernes for at Bane NOR skal kunne starte utgraving av gropen der det skal støpes jernbanekulvert.

Det pågår nå en prosess med offentlige myndigheter for å lande en tillatelse til å demontere bygningen.

Flytting ikke mulig
Opprinnelig var det planlagt å flytte bygningen til en klargjort tomt på den andre siden av Høienhaldgata. Men de utfordrende grunnforholdene i området har gjort det nødvendig å trekke byggegropen lenger øst, til området ved tomten der Nyquistgården skulle flyttes til. Det betyr at flytting ikke lenger er mulig, og at demontering er eneste løsning.

Grunnstabilisering
På nyåret starter Bane NOR med jetpeling i Kransen, for å stabilisere massene som skal graves ut fra byggegropen.  Og rett etter sommeren 2024 begynner arbeidet med å etablere støtteveggene som skal sikre byggegropen. Før disse arbeidene kan starte, må Nyquistgården være fjernet fra nåværende plassering.

Regulert til bevaring
Nyquistgården er ikke fredet, men regulert til bevaring, ref. kommunedelplanen for kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap(├ąpnes i ny fane) (ekstern lenke), og Bane NOR er forpliktet til å istandsette bygningen. I planen står det blant annet at «Bygningen skal tilbakeføres til området/opprinnelig tomt når arealene over kulverten opparbeides …».

Forsvarlig lagring
Når bygningen er ferdig demontert, vil de ulike elementene som er bevaringsverdige lagres på en slik måte at de ikke tar skade. Når arbeidet med kulverten er kommet tilstrekkelig langt vil Nyquistgården bli satt opp igjen på eksakt samme tomt, og bygningen vil fremstå i all sin prakt.

Nyquistgården er et viktig bygg å bevare, og her har Bane NOR altså forpliktelser som vil innfris.


Publisert: 24. november 2023 klokken 09:07