Vi skal bygge sikkert - og vi har riktig kompetanse

Bettina Sandvin, Prosjektdirektør i Utbygging Øst, redegjør for merknad om geoteknisk  kompetanse i internrevisjonen av SMS-prosjektet og hvordan læringspunktene fra denne nyttiggjøres i så vel SMS-prosjektet som andre utbyggingsprosjekter i Bane NOR fremover.

  • Østfoldbanen
  • Viken
  • Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad
  • Prosjektnyheter
  • Utbyggingsprosjekt

Publisert: 15. februar 2022 klokken 09:26

Oppdatert: 21. desember 2022 klokken 14:58

Illustrasjonen viser et stasjonsbygg

Illustrasjonen viser hvordan nye Moss stasjon kan se ut når den er ferdig Foto: Bane NOR

I Moss har vi som kjent avdekket ekstraordinære utfordringer knyttet til områdestabilitet etter at vi startet bygging. Når denne type informasjon avdekkes såpass sent, får det større økonomiske konsekvenser enn det ville gjort om vi hadde planlagt gjennomføringen med denne informasjonen. «Overraskelser» underveis koster mer, rett og slett. Hadde vi avdekket dette tidligere ville vi også etter all sannsynlighet valgt en annen kontraktstrategi som ville gitt mer fleksibilitet for byggherren og mindre kostnadsrisiko for entreprenør.

Om vi også ville anbefalt en annen trasé for jernbanen er imidlertid ikke gitt. Det som er hevet over enhver tvil er at området bør stabiliseres, helt uavhengig av hvor ny jernbanelinje går. Om vi med denne kunnskapen på et tidligere tidspunkt ville anbefalt å legge jernbanen et annet sted og overlate områdestailiseringen til andre - det blir bare hypotetisk spekulasjon.

Når vi nå er der at vi får kostnadsøkning fordi dette avdekkes sent, så er det naturlig å se tilbake og jakte på læringspunkter. Kunne vi gjort noe bedre? Så lenge merkostnaden er et faktum vil svaret på det spørsmålet alltid være ja. At vi kunne gjort noe bedre betyr derimot ikke at lover, prosedyrer eller rutiner er brutt.

Vi har gjennomført en internrevisjon for å lete etter læringspunkter. Internrevisjonen omfatter en dokumentgjennomgang og intervjuer av involverte personer, og gir uttrykk for hva de involverte i ettertid tenker kanskje kunne bidratt til et annet resultat. Siden revisjonen kun gjøres for intern læring får ikke kontraktsparter som omtales anledning til å kommentere, og dette er en av grunnene til at slike rapporter unntas offentligheten.  

Et av funnene fra internrevisjonen i Moss handler om at prosjektet ikke hadde tilgang til intern geoteknisk kompetanse. De aller fleste virksomheter gjør vurderinger og tar valg om hvilke kompetanseområder som skal ansettes og hvilke som kjøpes i markedet. Jernbaneverket valgte i 2014 å kjøpe geoteknisk spisskompetanse i markedet og ikke bygge et geoteknisk miljø internt. Det betyr ikke at det ikke fantes geoteknisk kompetanse i Jernbaneverket, men det var ikke et spesialistmiljø som ble stilt tilgjengelig for prosjektene.

Prosjektet i Moss knyttet derfor til seg geoteknisk kompetanse gjennom en rådgiverkontrakt hvor det ble stilt strenge kompetansekrav. Det ble i tillegg gjort en separat anskaffelse for kvalitetssikring hvor det også ble stilt klare geotekniske kompetansekrav. Det er gjennom årene flere ulike kompetansemiljøer som har produsert og kvalitetssikret arbeider i Moss. Om en sterkere geoteknisk kompetanse i egne rekker i 2014 ville sikret at vi avdekket utfordringene med områdestabilitet allerede i 2014 er ikke sikkert, men det er viktig at vi snur alle steiner for å hindre slike økonomiske konsekvenser i våre prosjekter.

Jeg registrerer at noen, ut fra internrevisjonsrapporten, ser ut til å trekke slutningen at prosjektet heller ikke har tilgang tilstrekkelig kompetanse innen geoteknikk i dag. Dette er ikke tilfellet. Bane NOR ble etablert i 2017, med en annen prosjektportefølje og en annen strategi enn Jernbaneverket hadde i 2014. Vi har et geoteknisk kompetansemiljø i egen organisasjon i tillegg til all kompetansen vi knytter til oss fra eksterne miljøer. For prosjektet i Moss innebærer dette helt konkret at vi har geoteknikere ansatt i egen organisasjon, vi har flere rådgiverkontrakter som omfatter geoteknisk kompetanse og vi har et geoteknisk fagråd.

InterCity-utbyggingen og bygging av nytt dobbeltspor gjennom Moss gir kortere togreise og mulighet for å kjøre flere tog. Toget knytter bo- og arbeidsområdene godt sammen og gjør Østfold enda mer attraktivt. Vi har god fremdrift på ni av ti kilometer. Oppstarten på den ene kilometeren i Moss tar litt lengre tid fordi vi må innarbeide ny kunnskap, men la det ikke være tvil: selvsagt har vi nødvendig kompetanse til å gjennomføre prosjektet slik at Moss får bedre grunnforhold og et bedre togtilbud.

Bettina Sandvin, Prosjektdirektør Utbygging Øst.

 

 

 

 

 


Publisert: 15. februar 2022 klokken 09:26

Oppdatert: 21. desember 2022 klokken 14:58