Har startet sprengning ved Mossehallen

De neste tre ukene vil Bane NOR og vår hovedentreprenør MossIA sprenge de 20 første meterne av åpningen til rømningstunnelen som kommer ut ved Mossehallen. Første salve gikk fredag 12. august.

  • Østfoldbanen
  • Viken
  • Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad
  • Prosjektnyheter
  • Utbyggingsprosjekt

Publisert: 15. august 2022 klokken 12:02

Oppdatert: 21. desember 2022 klokken 14:58

Gul maskin borer i fjell

Fredag 12. august gikk første salve for drivingen av rømningstunnelen fra Mossehallen. Arbeidene vil pågå de neste tre ukene. Foto: Øystein Stavdal Paulsen, Bane NOR

Arbeidene med å klargjøre fjellet startet i midten av juni. Blant annet måtte fjellet renskes, og det ble laget en forskjæring for en portal. Det var også sprengningsarbeider i forbindelse med dette.

- Rømningstunnelen er drevet 295 av totalt 400 meter fra hovedløpet og mot Mossehallen, og tunnelfronten befinner seg ved RV19. Fra portalen ved Mossehallen skal det nå sprenges 20 meter innover. Vi anslår at dette vil ta tre uker, sier Bane NORs prosjektsjef Eirik Harding Hansen.

Gjennomslag i høst
Resten av tunneldrivingen skjer fra innsiden, med en fremdrift på inntil 15 meter i uken. Grunnen til at man driver 20 meter utenfra er at man skal komme i gang med å bygge betongportal i tunnelåpningen før tunnelen er ferdig drevet innenfra. På den måten oppnår man mer effektiv fremdrift.

Gjennomslag forventes i løpet av høsten

Støygrenser
I tilknytning til sprengningene blir det boring og pigging, samt lasting -og transport av sprengstein. Det er nødvendig å jobbe lange dager for å holde fremdriften, og det vil derfor også bli  støyende arbeider på kveldstid i noen uker fremover. Støygrensen på kveldstid på 55 dB(A) er fra neste uke beregnet å bli overskredet med ca. 5 dB for fire boliger i Nedre Bjerget og flere leiligheter i fem boligblokker ved Abels gate. 

Sikkerhet
Det er iverksatt flere tiltak for å ivareta sikkerheten til dem som ferdes i området, eller bruker Mossehallen og Nesparken. Når det sprenges er det fysisk vakthold som sørger for at ingen beveger seg inn i området. Vei og gangsti til og fra Nesparken blir sperret i kortere tidsrom på rundt 10 minutter.

- Selv om sikkerheten er godt ivaretatt, ber vi folk være oppmerksomme når de ferdes ved anleggsområdet, sier prosjektsjefen.

Forurenset vann
Arbeidet med rømningstunnelen ble stanset i tre uker i sommer, etter at det under boring av injeksjonshull ble påtruffet grunnvann det luktet kreosot av.

- Årsaken til at vi stanset er at vi ikke kan ha folk eller gjøre arbeid i et miljø med ukjente kjemikalier. Det ble tatt vannprøver, og resultatene påviste kreosotforbindelser, tjærestoffer og tungmetaller. Analysene konkluderte med at konsentrasjonen var så liten at det var trygt å arbeide i rømningstunnelen, og med hensyn til ytre miljø var vi også under grenseverdiene for utslipp. Dermed kunne arbeidet gjenopptas, sier Eirik Harding Hansen.

Under riksvei 19
Rømningstunnelen er i skrivende stund i ferd med å krysse under Riksvei 19.

- Vi har hatt god dialog med Statens Vegvesen, og det er ikke vurdert som nødvendig å stanse trafikken mens arbeidene pågår. For å sikre riksveien er det bygget såkalte rørskjermer under veien, og det er installert geoteknisk måleutstyr for fange opp eventuelle setninger. Sistnevnte forventes imidlertid ikke, men vi følger selvsagt nøye med, avslutter Eirik Harding Hansen.


Publisert: 15. august 2022 klokken 12:02

Oppdatert: 21. desember 2022 klokken 14:58