Samferdselsministeren på befaring i Moss

Bane NOR skal bidra til å stabilisere de vanskelige grunnforholdene i Moss sentrum. Tirsdag 22. mars fikk samferdselsminister Jon-Ivar Nygård en omvisning i området.

  • Østfoldbanen
  • Viken
  • Prosjektnyheter
  • Utbyggingsprosjekt
  • Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad

Publisert: 22. mars 2022 klokken 22:46

Oppdatert: 21. desember 2022 klokken 14:58

To menn og to kvinner avbildet utendørs

Ministeren understreket at sikkerheten til naboer, togpassasjerer og anleggsarbeidere som bygger ny jernbane har høyeste prioritet. Foto: Bane NOR

Bane NORs InterCity-utbygging pågår for fullt flere steder i Viken. Målsettingen er å styrke en effektiv og miljøvennlig transport av passasjerer og gods. Et bedre togtilbud vil samtidig knytte regioner og byer tettere sammen.

I Moss bygges ti kilometer med nye dobbeltspor, fra Sandbukta i nord til Såstad i syd. Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård ble orientert om de tiltakene Bane NOR iverksetter for å øke områdestabiliteten i Moss sentrum og bygge trygt og sikkert gjennom den krevende kvikkleiresonen.

Ministeren understreket at sikkerheten til naboer, togpassasjerer og anleggsarbeidere som bygger ny jernbane har høyeste prioritet.

- Det jeg har blitt fortalt både i dag og tidligere høres betryggende og bra ut. Sikkerheten må settes først. Og at man kan gjøre Moss til en tryggere by når jernbanen er ferdig er veldig bra, sa Nygård.

Han vektla også viktigheten av at man har fått ny og oppdatert kunnskap om grunnforholdene.

- Å få kunnskap om akkurat hvor sensitiv grunnen er, er viktig. Da kan man ta forholdsregler og bygge trygt, sa han.

Stans i sentrumsarbeidene

For ni av ti kilometer, deriblant i de to tunnelene nord og syd for sentrum, er arbeidene i rute med god fremdrift.

I sentrum har arbeidet vært stanset siden februar i fjor. Det slår ut både på ferdigstillelsesdato og kostnader.

Den store utfordringen er å få på plass omfattende tiltak, som sikrer stabilitet i kvikkleiresonen, som strekker seg om lag en kilometer gjennom sentrumsområdet langsmed Moss havn.

I den fremtidige byggegropen ga Eirik Harding Hansen, prosjektsjef for Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad, ministeren en innføring i de sikringstiltakene som må på plass før jernbanen kan bygges ferdig.

Ministeren fulgte årvåkent med mens prosjektsjefen ga en detaljert gjennomgang av hvordan områdestabilitetstiltakene vil utføres. Først ved å legge en stor motfylling, av tunge steinmasser i bunnen av en skråning, som motvekt og støtte. Det følges opp med å etablere betongsøyler tett i tett ned i bakken. De står i et fastsatt mønster som fortrenger kvikkleiregrunnen (jetpeler). Så skal det på plass store støttekonstruksjoner som forankres til grunnfjellet i skråningen ned langsmed havnen.

- Det er definert i alt ti tiltak for å ivareta tilfredsstillende områdestabilitet. Det er velprøvde og anerkjente metoder som legges til grunn for sikringsarbeidet. Og et grunnleggende premiss for Bane NORs arbeider er at vi aldri skal forverre sikkerheten. Den skal enten økes, der vi utfører tiltak, eller forbli uendret der sikkerheten allerede er tilfredsstillende, påpekte Hansen.

Prosjektsjefen kunne ikke komme med noen lovnader om ferdigstillelsesdato for det nye dobbeltsporet.

- Vi skal ikke somle unødvendig eller ta oss lenger tid enn vi trenger. Men vi skal heller ikke gå så fort frem at det setter sikkerheten på spill. De forventningene som ligger på meg og Bane NOR, ikke minst fra ministeren selv, er at vi skal bygge trygt i alle faser av prosjektet, påpekte han.

Status for riksvei 19

Moss er et viktig nasjonalt knutepunkt. I tillegg til jernbanen huser sentrumsområdet i byen en viktig riksveiforbindelse over Oslofjorden. Ministeren fikk en orientering av prosjektdirektør Ingunn Foss og planlegger Kari Floten i Statens vegvesen om status for riksvei 19 og de trasékorridorene som vurderes.

Riksveiforbindelsen inkluderer landets mest trafikkerte fergestrekning, Moss-Horten. Det legges mye innsats i å finne en ny trasé for veiforbindelsen på strekningen mellom fergeleiet i sentrum av byen og E6.

Det er med andre ord to omfattende samferdselsutbygginger i det samme området i Moss. Det løses gjennom en tett og god dialog mellom Bane NOR og Statens vegvesen.


Publisert: 22. mars 2022 klokken 22:46

Oppdatert: 21. desember 2022 klokken 14:58