Geoteknisk risikovurdering i Moss

Basert på ny kunnskap i 2021 om områdestabiliteten ved Moss Havn har Bane NOR gjennomført en helhetlig geoteknisk risikovurdering. Den konkluderer med at skredrisikoen knyttet til jernbanearbeidene er innenfor gjeldende akseptkriterier.

 • Østfoldbanen
 • Viken
 • Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad
 • Prosjektnyheter
 • Utbyggingsprosjekt

Publisert: 17. februar 2022 klokken 20:56

Oppdatert: 21. desember 2022 klokken 14:58

Illustrasjon av rapport. I bakgrunnen sees deler av Moss sentrum

Bane NOR har ferdigstilt den helhetlige geotekniske risikovurderingen for kvikkleirefaresonen Moss Havn. Foto: Bane NOR Foto: Bane NOR

Bane NOR har ferdigstilt den helhetlige geotekniske risikovurderingen for kvikkleirefaresonen Moss Havn (pdf). Risikovurderingen tar for seg prosjektering og utførelse av områdestabilitetstiltakene, samt andre større arbeider som skal gjennomføres i parallell med områdestabilitetstiltakene. Rapporten konkluderer med at risikonivået i den aktuelle fasen av jernbaneutbyggingen, inkludert trafikk på eksisterende spor, er innenfor Bane NORs akseptkriterier.

Arbeidet med risikovurderingen er fasilitert og gjennomført av Safetec Nordic for Bane NOR. Analysedelen i dette arbeidet har involvert bred deltagelse gjennom ulike interessenter og fag.

Overordnet kan man si at den omfattende prosessen med risikovurderingen de siste 12 månedene har gitt Bane NOR et solid grunnlag for å kunne ta risikoinformerte beslutninger om veien videre og hvordan den skal legges opp. Dette for å ivareta at sikkerheten forblir høyeste prioritet når anleggsarbeidet i området tas opp igjen.

Økt kunnskap

Risikovurderingen har gitt prosjektet økt kunnskap om i hvilken grad det framtidige anleggsarbeidet kan utløse kvikkleireskred. Det har igjen gitt Bane NOR et solid beslutningsgrunnlag for å implementere tiltak vi må iverksette for å kunne kontrollere risikoen for at den skal være på et akseptabelt nivå for naboer, togreisende og ansatte i jernbanerelatert virksomhet. Risikostyringsprosessen har introdusert tilleggskrav som forsterker både prosjektering og utførelse av områdestabilitetstiltakene.

Metodikk og prosess

Metodikken som er benyttet bygger på anerkjente prinsipper, rammeverk og prosess for risikostyring, ISO 31000:2018, sammen med NS 5814:2021 – Krav til risikovurderinger. Safetec har dokumentert prosessen gjennom rapporten.

Arbeidsgrupper, med bl.a. høy geoteknisk ekspertise, har jobbet med risikovurderingen gjennom hele 2021 og deler av 2022.

I den kvantitative delen av risikovurderingen har en ekspertgruppe estimert skredsannsynlighet knyttet til følgende aktiviteter:

 • Jetpeling
 • Støttekonstruksjon Fjordveien øst
 • Spunt Rockwool
 • Omlegging VA og eksisterende ledningsnett
 • Motfylling (inkludert omlegging av eksisterende veier)
 • Grunnstabilisering (jetpeling og kalksementstabilisering)
 • Tunnelpåhugg

Dobbel gevinst for samfunnet

Dagens situasjon i faresonen Moss Havn, uten stabiliserende tiltak, er ikke en ønsket situasjon da det også i dagens situasjon er en risiko for skred med betydelig skadepotensial. Hvis det ikke gjennomføres områdestabiliserende tiltak, kan det antas at skredrisikoen øker over tid. Dette som følger av naturlige årsaker som for eksempel erosjon og ekstremnedbør eller av menneskelig påvirkning. Selve gjennomføringen av områdestabilitetstiltakene vil i en begrenset periode øke risikonivået noe, før risikonivået igjen reduseres og bedrer situasjonen signifikant i forhold til dagens situasjon.

Fra et samfunnsperspektiv vil gjennomføring av de områdestabiliserende tiltakene gi en stor samfunnsnytte. Når vi forlater byen om noen år vil vi ikke bare etterlate oss nye jernbaneskinner og en ny stasjon som vil gi et langt bedre togtilbud enn i dag, vi vil også ha bidratt til en permanent forbedring av den utsatte faresonen i Moss Havn.


Publisert: 17. februar 2022 klokken 20:56

Oppdatert: 21. desember 2022 klokken 14:58