Revidert og kvalitetssikret områdestabilitetsrapport

NGI har på oppdrag for Bane NOR utarbeidet rapport om «Vurdering av områdestabilitet og forslag til anbefalte tiltak» i Moss i forbindelse med jernbaneutbyggingen. Rapporten, som ble offentligjort i vinter, er nå revidert av NGI og uavhengig kvalitetssikret av Multiconsult.

Publisert: 12. juli 2021 klokken 11:15

- Vi er glad for at rapporten nå er enda mer gjennomarbeidet av NGI og kvalitetssikret av tredjepartskontrollør. Det gjør oss enda tryggere på de tiltakene som anbefales, sier Eirik Harding Hansen, prosjektsjef i Bane NOR for jernbaneutbyggingen i Moss. 

Noe som er oppløftende i den reviderte rapporten er at den geotekniske fagekspertisen har funnet tekniske løsninger som gjør at søknaden Bane NOR sendte til Veidirektoratet om fravik fra veinormalen ikke lenger er aktuell.

- For å oppnå en sikkerhetsfaktor som ligger over kravet på 1,6 i Fjordveien anbefales det å øke omfanget på den planlagte, midlertidige motfyllingen ved Kransen, samt å grunnforsterke med jetpeler i forkant av støtteveggen, forklarer Hansen.

Ordlyden i rapporten lyder slik: «Etter at tiltakene er utført i IC SMS prosjektet vil områdestabiliteten i sonen Moss Havn være ivaretatt i henhold til krav gitt i gjeldende regelverk.»

 

Skal aldri forverre områdestabiliteten

Prosjektsjefen understreker at sikkerheten har øverste prioritet.

- Vi har nevnt det ofte, men det kan ikke gjentas ofte nok. Sikkerheten til innbyggerne, togpassasjerene og de som jobber på anleggene er vår viktigste prioritet. Når det i rapporten i vinter ble anbefalt å gjøre en rekke nye sikringstiltak, var det på mange måter tilbake til tegnebrettet for prosjektet for de geotekniske løsningene i sentrumssonen. Det medførte også at alle de tunge arbeidene i dagsonen i sentrum ble satt på pause. De gjenopptas først når vi har fått nytt prosjekteringsgrunnlag og vi har landet alle praktiske ting rundt oppfølging av arbeidet, forteller Hansen.

I den oppdaterte rapporten beholdes samme krystallklare budskap som i den opprinnelige rapporten: «Stabiliteten vil forbli uendret eller forbedret som følge av IC SMS prosjektet, gitt at alle tiltakene blir fulgt opp og gjennomført

Heller ikke budskapet om sikkerhet i anleggsfasen er endret, og lyder: «Det skal ikke under noen omstendigheter og i noen anleggsfaser utføres grunnarbeider som forverrer stabiliteten i skråningene somligger øst for IC SMS prosjektet i forhold til dagens situasjon. Dette innebærer at alle arbeidsoppgaver som potensielt kan forverre stabiliteten ikke skal utføres før det på forhånd er utført stabilitetsforbedrende tiltak slik at det oppnås en netto forbedring av stabiliteten».

- Budskapet om sikkerhet i anleggsfasen er helt grunnleggende for alt vi skal gjøre i dagsonen i Moss og oppsummerer godt den metodikken vi har fulgt til nå, og som vi skal fortsette å jobbe etter, sier prosjektsjefen.

 

Fjernet anbefaling om avgraving ved Rockwool og støttekonstruksjon ved stasjonen

I den versjonen som ble presentert i vinter ble det lagt til grunn et tiltak om avgraving i skråningen bak Rockwool. Dette tiltaket er fjernet, som følge av at NVE har revidert sin veileder for kvikkleireskred. Med oppdaterte verdier anses det ikke som et nødvendig tiltak å fjerne masser for å tilfredsstille kravene til områdestabilitet.

Bygging av en støttekonstruksjon på stasjonsområdet er et annet tiltak som er fjernet i den reviderte områdestabilitetsrapporten.

- For oss har det liten praktisk betydning at tiltaket er tatt ut som et anbefalt tiltak, da støttekonstruksjonen likevel ligger inne som en del av de arbeidene som vil skje på stasjonsområdet av andre grunner enn områdestabilitetstiltak, sier Hansen.

 

Utvidede soner i Moss Sentrum og Moss Havn

Sammenligner en de to versjonene av rapporten, ser man at kvikkleiresonen ved Moss Havn nå er utvidet noe i nord, ved Kransen, samt at utløpsområdet til Værla og Mossesundet har økt.

- Hva slags praktiske konsekvenser dette har, for eksempel for de som bor i det området som er utvidet, skal jeg ikke uttale meg om, men for jernbaneprosjektet sin del endrer disse justeringene lite. De strenge kravene til prosjektering, kontroll og anleggsgjennomføring vil gjelde i hele området vi jobber, understreker Hansen.

Prosjektsjefen viser til at utbyggingsprosjektet har et veldig kompetent geoteknisk fagmiljø som jobber i prosjektet, og at man også har etablert et uavhengig geoteknisk fagråd bestående av erfarne representanter fra ledende fagmiljøer i landet.

- Det har en rådgivende funksjon og bistår Bane NOR med vurderinger knyttet til krevende geotekniske løsninger. De vil diskutere sikkerhetsprinsipper, og hvilke krav og kriterier som skal stilles til sikkerhet, forteller Hansen.

 

InterCity-utbyggingen gir et bedre togtilbud

Nytt dobbeltspor gjennom Moss skal etter planen åpne i 2026 og vil legge til rette for inntil fire tog i timen i hver retning. Og allerede i desember neste år, etter åpningen av Follobanen, vil togreisende kunne dra fordel av redusert reisetid mellom Moss og Oslo. Da kuttes reisetiden til ca. 30 minutter.

NB! De to revisjonene kan ses på prosjektets hjemmesider. Banenor.no/moss, under fanen "Planer og dokumenter" - "Geoteknikk og områdestabilitet".


Publisert: 12. juli 2021 klokken 11:15