Å ferdigstille dagens prosjekt eller begynne på nytt?

Både før og etter at Bane NOR avdekket ny informasjon om kvikkleiresonen «Moss havn», har mange stilt spørsmål om hva som er best; Ferdigstille dagens prosjekt, eller stanse og begynne på nytt. Bane NOR har anbefalt å ferdigstille dagens prosjekt. Her forklarer vi bakgrunnen for vår anbefaling.

  • Østfoldbanen
  • Viken
  • Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad
  • Prosjektnyheter
  • Utbyggingsprosjekt

Publisert: 16. april 2021 klokken 15:23

Oppdatert: 16. april 2021 klokken 16:35

Det er ventet en betydelig befolkningsvekst på Østlandet frem mot 2040. Behovet for persontransport vil øke. Fra før er kapasiteten allerede tidvis sprengt på flere av våre største veier og jernbanestrekninger. Derfor trenger vi miljøvennlige, raske og arealeffektive kollektivløsninger.

Intercityutbyggingen, som prosjektet Sandbukta-Moss-Såstad, er besluttet av Stortinget gjennom Nasjonal Transportplan, og skal gi et togtilbud som gjør det lettere å bo i en by og jobbe i en annen. På denne måten utvides bo- og arbeidsmarkedet på Østlandet. De reisende skal kunne komme seg enkelt til og fra stasjonen med buss, til sykkel eller fots. Toget skal være tilgjengelig for alle, også for de som ikke kjører bil. Det er derfor viktig at jernbanestasjonene ligger sentralt plassert. 

Den demokratiske prosessen når det planlegges en jernbaneutbygging

Den første delen av en jernbaneutbygging skjer i «konseptvalgutredningen». Denne utredningen skjer på bestilling fra regjeringen, og vurderer forskjellige konsepter opp mot hverandre. Regjeringen gjør så en beslutning om hvilket konsept som det er ønskelig å gå videre med. For Østfoldbanen ble det valgt et konsept med en hovedvekt på stasjoner plassert sentralt i alle byene. 

Når konsept er valgt, blir Bane NOR bedt om å planlegge for en utbygging. Prosessen starter med en vurdering av alternative korridorer og konsekvensene knyttet til hver korridor. Dette arbeidet gjøres gjennom kommunedelplan som vedtas av kommunestyret, som er planmyndighet. I denne prosessen ligger også en offentlig høringsprosess. En vedtatt kommunedelplan fastlegger hvilken korridor det skal jobbes videre med og tar vanligvis 3-4 år.

Når korridor er valgt, starter arbeidet med å plassere traseen eksakt, og nødvendige arealer til jernbaneformål reguleres. Reguleringsplanen vedtas også av kommunestyret som planmyndighet. Reguleringsprosessen tar vanligvis 2-3 år.

Plan- og bygningsloven (PBL) legger føringer for hvordan prosessen med både kommunedelplan og reguleringsplan skal gjennomføres.

Når reguleringsplan er vedtatt, fremmes prosjektet av regjeringen til investeringsbeslutning i Stortinget.

Skulle man ønske å gå på en annen trasé så vil man altså måtte gå tilbake til ny KVU eller kommunedelplan. Dette er i så fall en beslutning som må tas av Storting og regjering.


Vurdering og anbefaling knyttet til SMS-prosjektets rammer

Det har siden 2019 vært annonsert at det er behov for å øke rammene for Sandbukta – Moss – Såstad. Den nye informasjonen om kvikkleire har bidratt til at kostnadene øker ytterligere og at prosjektgjennomføringen tar lengre tid. Vi har vurdert alternativer i sammenheng med vår anbefaling om økte rammer. I hovedsak vurderte vi to alternativer hvor hensikten var å redusere kostnader. Dette arbeidet ble sammenstilt i en presentasjon som ble gitt til politisk ledelse i Samferdselsdepartementet i januar 2021.

Det ene alternativet som ble vurdert var en drastisk reduksjon gjennom:

a) å beholde enkeltspor fra Sandbukta til ny Moss stasjon,

b) å beholde dagens Moss stasjon (ikke bygge ny)

c) å beholde enkeltspor fra ny Moss stasjon til Såstad.

 

Hensikten med jernbaneprosjektet er å øke togtilbudet til de reisende når vi har gjennomført investeringen. Det er vår vurdering at ved å drastisk redusere omfanget, vil vi ikke ha en løsning som gjør at vi kan forbedre togtilbudet til Moss. Dette alternativet ble derfor ikke anbefalt, da hensikten med prosjektet ikke kan oppnås.

Det andre alternativet som ble vurdert var å stoppe prosjektet eller legge det i en annen trasé. En slik beslutning betyr av vi må starte en ny kommunedelplanprosess for å finne en ny trasé. Dette vil forsinke prosjektet med mange år, og utsetter et forbedret togtilbud til de reisende.
Det er vår vurdering at det er risiko forbundet med å anta at alternativ korridor gir betydelig kostnadsbesparelser. I dette regnestykket må det også tas med i vurderingen allerede påløpte kostnader i Moss på 3,5 milliarder, samt betydelig kostnader forbundet med kansellering av kontrakter. En slik løsning vil også innebære at områdestabiliserende tiltak i kvikkleireområdet utsettes på ubestemt tid. Dette alternativet ble derfor ikke anbefalt av Bane NOR.

Bane NOR har på bakgrunn av dette anbefalt vårt styre, Jernbanedirektoratet og Samferdselsdepartementet at Sandbukta–Moss–Såstad gjennomføres som planlagt og at rammene for prosjektet økes.


Publisert: 16. april 2021 klokken 15:23

Oppdatert: 16. april 2021 klokken 16:35