Mer fisk i bekkene i år

Nylig undersøkte NIBIO, på oppdrag fra Bane NOR, tilstanden i fire av bekkene som berøres av anlegget vårt. Svarene var oppløftende.

  • Prosjektnyheter
  • Nytt dobbeltspor Nykirke-Barkåker

Publisert: 28. september 2022 klokken 11:45

Oppdatert: 4. oktober 2022 klokken 16:20

Mann med rød bøtte senket delvis ned i en bekk

Fisk som er blitt undersøkt og registrert slippes tilbake, her i Sverstadbekken av Ingar Aasestad Roger Roseth, NIBIO

Sverstadbekken, Undrumsdalsbekken, Hellandselva og Bondalsbekken undersøkes hver høst. Bekkene vurderes i forhold til grums, slam, alger og fiskebestand. Fiskene får et lite støt, telles og undersøkes og slippes så ut igjen.

SVERSTADBEKKEN
-Det var stor tetthet med sjøørret-unger, både årsunger og eldre. Tettheten tilsvarer «Svært god økologisk tilstand», og er bedre enn i 2021. Noe slam og grums i bekken, men helt klart og kaldt vann når vi fisket, forteller Roger Roseth, som er seniorforsker hos NIBIO.

UNDRUMSDALSBEKKEN
Denne bekken hadde en del sjøørret-unger, men også mye ørekyt og noe trepigget stingsild.
­­­-Jeg tror ørret-ungene lider under konkurranse med de mange ørekytene i elva. Ørekyt favoriseres av jevn vannføring og sliter under flom, og 2022 har nok vært et supert ørekytår, kommenterer Roseth.
Forholdene i bekken er greie, og tettheten av ørret ender på god.

Øverst i Undrumsdalsbekkens østre løp fant ikke NIBIO fisk før anlegget startet. Nå ble det funnet en tetthet på minst 60 ørret/100 m2, noe som er relativt bra. Det var en fin blanding av års-yngel og eldre fisk, og fisken var i godt hold.
-Det var mye grums og slam her, men det har nok sammenheng med lav vannføring og andre forhold enn anleggsaktiviteten. Det er veldig positivt at det var kommet gytefisk opp i dette området, slik at det var produksjon her, konstaterer Roseth fornøyd.

HELLANDSELVA
-Det ble bedre resultat enn i 2021 på fiskestasjonen rett nedstrøms for Mulvikaveien. I år undersøkte vi også på en ekstra stasjon, ca. 400 meter opp fra sjøen. Har fant vi masse små sjøørretunger, men få eldre fisker. Det er mulig at disse har trukket ned mot brakkvannssonen, siden det har vært så tørt i år, sier Roseth. Forholdene i bekken er ellers ikke de beste, med mye grums, slam og algevekst, omtrent som i 2021

BONDALSBEKKEN   
Denne bekken viste dårlig tetthet av stasjonær ørret i 2021, men i år ble tettheten over 50 fisk/100 m2. Det ble fanget et stort antall ørekyt på den samme sted.
- Aldersmessig fordelte fisken seg fint mellom årsunger og eldre fisk, konstaterer Roseth.

TANGENBEKKEN
I år har NIBIO også undersøkt Tangenbekken (øvre del av Hellandselva) fordi Bane NORs arbeid med Tangentunnelen starter om ikke så lenge.
Det ble ikke funnet noen sjøørreter oppe ved jernbanen, noe som er naturlig når det ligger et vandringshinder lenger nede. Nedstrøms for vandringshinderet var det sjøørretunger.

Årsgammel sjøørretunge i Sverstadbekken. Foto: Roger Roseth / NIBIO


Publisert: 28. september 2022 klokken 11:45

Oppdatert: 4. oktober 2022 klokken 16:20