Skader og erstatning

Publisert: 1. desember 2021 klokken 09:51

Oppdatert: 9. desember 2021 klokken 12:13

På denne siden:

Før oppstart

Før bygging av store jernbaneprosjekter blir hus og eiendommer i nærområdet filmet både utvendig og innvendig. Dette skjer i samarbeid med eier, og godkjennelse hentes inn på forhånd.
Målet med dette arbeidet er å dokumentere dagens situasjon på og rundt eiendommer langs hele traséen. Med dette som grunnlag, kan det settes inn tiltak for å hindre eventuelle skader. I tillegg har alle parter god dokumentasjon dersom uhellet skal være ute.
Bane NOR har også, så langt det har latt seg gjøre, kartlagt om bygninger står på fjell eller løsmasse.

Setninger overvåkes

En endring i grunnvannsnivået kan føre til setninger (heving eller senkning) av grunnen, og det i sin tur kan føre til skade på eiendom. Vi borer brønner som måler grunnvannsnivået og fester nivelleringsbolter på grunnmurer. Nivelleringsboltene gir nøyaktige målinger av om en grunnmur har hevet eller senket seg i løpet av byggeperioden. I områder hvor hus er bygd på løsmasser kan heving og senkning forekomme naturlig. Boltene gir både huseier og Bane NOR et godt kunnskapsgrunnlag før hovedarbeidene starter opp.

Grenseverdier for rystelser

Norsk standard – NS8141 – har retningslinjer for hva som er akseptable rystelser på bygningskonstruksjoner. Standarden brukes for å sette grenseverdier, et maksimum av vibrasjoner som tillates. Grenseverdiene er satt for å forebygge skader i bygningskonstruksjoner som er fagmessig utført. Vibrasjonene må opp til 70-100 mm/s før man kan vente at det blir reelle bygningsskader. Det er statistisk meget sjelden at grunnrystelser fra bergsprengning er den direkte årsak til skader på bygninger når avstanden er større enn 100 meter.

Egne, lavere grenseverdier

Bane NOR stiller krav til entreprenøren om at rystelsene skal holdes langt under det som regnes som farlig for bygninger. Som regel setter vi grenseverdien vår til 35 mm/s, i noen tilfeller går vi lavere, 
Grenseverdiene settes ut fra grunnforhold, hvordan bygningene er fundamentert, avstand til sprengningssted, og etter bygningenes tilstand. Vi tar også spesielt hensyn til bygninger som er verneverdige, inneholder ømfintlig utstyr eller andre ting som er følsomme for vibrasjoner.

Rystelser overvåkes

Vi setter opp mange rystelsesmålere på utbyggingsprosjektene våre. Disse har automatiske avlesninger som overfører registreringene fortløpende. Hvis avlesninger nærmer seg grenseverdi, gjør Bane NOR tiltak.

Rystelser føles verre enn ut enn de er

Vi mennesker er svært følsomme for rystelser. Allerede ved en svinghastighet på 1 mm/s merker vi rystelsene, 5 mm/s merkes svært godt og 20 mm/s oppleves som en kraftig vibrasjon.

Sikre det du er glad i

Det er likevel verd å merke seg at selv små vibrasjoner kan få glass, servise og lignende til å flytte på seg i skap, og bilder, speil og lignende til å falle ned fra veggen. Det er derfor lurt å sikre ting man er glad i, når man vet at det kommer anleggsarbeid i nærheten.

Vi erstatter skader

Bane NOR skal som et utgangspunkt erstatte alle skader vi påfører omkringliggende eiendommer når vår aktivitet er årsak til skaden. 
Behandling av klager

Andre årsaker

Vi skal ikke erstatte skader som har andre årsaker enn vårt arbeid. Det kan eksempelvis gjelde skader som har oppstått som følge av:
- sesongvariasjoner (kulde, luftfuktighet ol.)
- skader på bygninger, plattinger, mur og andre konstruksjoner hvor arbeidet ikke er fagmessig utført
-alder.
Her kan vårt ansvar falle helt eller delvis bort.

Skader på vei, hage, gjerder, brønner osv

Dersom anleggsvirksomheten vår fører til skader på slike ting som nevnt over, skal vi reparere, sette i stand eller erstatte skaden. Noen ting er vanskelig å erstatte, for eksempel store trær, men vi skal gjøre vårt beste.
(Når vi fjerner jernbanenes beskyttelsesgjerder til nedlagte spor, blir disse ikke erstattet.)

Skader på kjøretøy

Dersom våre entreprenørers virksomhet fører til skader på kjøretøy, for eksempel ved betongsprut på biler, må krav om erstatning rettes til entreprenøren. Trafikkuhell behandles også av den entreprenøren som er involvert. Vi kan hjelpe til med kontaktinformasjon.


Publisert: 1. desember 2021 klokken 09:51

Oppdatert: 9. desember 2021 klokken 12:13