Nykirke-Barkåker prosjektet overvåker miljøet i hele anleggsperioden

Store samferdselsprosjekter gir store påvirkninger på naturen og omgivelsene. Det gjelder også for nytt dobbeltspor Nykirke-Barkåker. Når anleggsarbeidet starter opp for fullt høsten 2019, så vil det bli iverksatt et omfattende overvåkningsprogram for å ivareta miljøet mens utbyggingen pågår.

Publisert: 11. januar 2019 klokken 08:48

Oppdatert: 10. desember 2021 klokken 13:38

Eget miljøprogram

For hvert enkelt byggeprosjekt blir det utarbeidet et miljøprogram som belyser hvilke forhold vi må ha ekstra søkelys på. Miljøkravene bakes deretter inn i tilbudsdokumentene og entreprenøren må levere en plan som viser hvordan han skal etterleve kravene, før han starter arbeidet i marka. 

Kartlegging før byggestart

Bane NOR bruker tid på å kartlegge naturverdiene langs traseen før byggestart. Høsten 2017 ble det bl.a. gjennomført en kartlegging av fisk i bekker og vassdrag som berøres av anlegget, for å få et grunnlag for oppfølging i anleggsperioden. Det er også gjennomført registrering av planteskadegjørere dyrka mark, for å unngå fare for spredning i forbindelse med anleggsarbeidet.

Utslippstillatelse

Det brukes mye vann når vi sprenger tunnel. Dette medfører at vi får utslipp av vann som kan inneholde fine finpartikler fra stein- og jordmassene, nitrogen fra sprengstoff og olje fra maskinlekkasjer. Bane NOR har derfor søkt og fått tillatelse etter forurensningsloven, til utslipp til vann under byggeperioden.

Søknad om utslippstillatelse ble sendt til Fylkesmannen i Vestfold i 11. juni 2018. Søknaden var på høring fra 24. september 2018 til 22. oktober 2018. Det kom inn én høringsuttalelse og denne er svart ut og behandlet av Fylkesmannen. 

Strenge grenseverdier

Det er satt krav til rensing av tunnelvann og avrenning fra tunnelmassedeponier før utslipp til lokale vassdrag ved de enkelte anleggsområdene på strekningen. Forurenset vann fra anleggsdriften blir samlet opp og renset før utslipp. Omfanget av rensetiltak er tilpasset bekkene og innsjøene som vannet slippes ut i.

Grenseverdiene for utslippene er litt strengere enn i tidligere utslippstillatelser. Det blir en utfordring for Totalentreprenøren og Bane NOR å overholde kravene, men vi skal klare det med best tilgjengelig teknologi samt god oppfølging og kontroll. Bane NOR vil følge opp kravene i utslippstillatelsen ved å gjennomføre jevnlige undersøkelser mht fisk, bunndyr, alger og vannkvalitet. Det skal tas prøver før, under og etter anleggsperioden.

Kontinuerlig overvåkning

Gjennom hele anleggsperiode vil det bli tatt prøver av det vannet som slippes ut, f.eks. drivevann fra tunnel, og vann som ellers kan påvirket av anleggsvirksomheten på en eller annen måte. Prøvetaking av utslippsvann gir prosjektet mulighet til å vurdere om vannkvaliteten kan være påvirket av anleggsvirksomheten. Det gir oss mulighet til å sette i verk tiltak på et tidlig stadium om resultatet av prøvetakingen viser at kvaliteten på utslippsvannet er utenfor de rammer Fylkesmannen har satt gjennom den utslippstillatelsen prosjektet har fått.

Overvåkingen av bekker og vassdrag skal pågå kontinuerlig med måleinstrumenter ute i bekkene. I tillegg tas det manuelle prøver av f.eks. bunndyr og fisk som er en god indikator på miljøet i bekkene.

Miljøovervåkningen skal også følges også opp gjennom befaringer, avviksmeldinger, revisjoner med mer. Denne overvåkningen vil gi en god oversikt over den naturlige variasjonen gjennom årstidene, og setter prosjektet i stand til tidlig å kunne oppdage om noe er utenfor «normalen». Overvåkningsprogrammet vil også øke kunnskapsgrunnlaget for de berørte vassdragene vesentlig, og kan få positiv betydning utover anleggsovervåkningen.

Bane NOR har en egne miljørådgivere ansatt i prosjektet, som vil ha ansvar for å følge opp målinger og andre miljøsaker i anleggsperioden. Slik føler vi oss sikre på at vi skal kunne si at Bane NOR er på miljøets side også.


Publisert: 11. januar 2019 klokken 08:48

Oppdatert: 10. desember 2021 klokken 13:38